5-333/2

5-333/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

25 JANUARI 2011


Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, in punt 2, de woorden « Bij ontstentenis van duidelijke Europese criteria op korte termijn, moet een moratorium op de productie en de invoer van agrobrandstoffen in overweging worden genomen; » doen vervallen.

Verantwoording

Een moratorium is gevaarlijk gelet op de Belgische investeringen op het gebied van agrobrandstoffen.

Nr. 2 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, punt 8 doen vervallen.

Verantwoording

Dit punt gaat in tegen de investeringen van de Belgische privésector voor de productie van agrobrandstoffen van de eerste generatie.

Nr. 3 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, in punt 10, de woorden « zelfvoorziening inzake voedingsstoffen » vervangen door de woorden « voedselzekerheid ».

Dominique TILMANS.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, in punt D, de woorden « gelet op de doelstelling van de Europese Ministerraad van maart 2007 om het aandeel van de agrobrandstoffen in de transportsector tot 10 % te doen stijgen tegen 2020 » vervangen door de woorden « gelet op de doelstelling van de Europese Ministerraad van december 2008 dat het aandeel uit hernieuwbare energiebronnen in alle vormen van vervoer in 2020 minstens 10 % van het eindverbruik van energie in het vervoer in elke lidstaat bedraagt ».

Verantwoording

Zowel qua datum als qua omschrijving van de doelstelling is de initiële omschrijving in de considerans verkeerd. De Europese Ministerraad waarnaar verwezen moet worden, is deze van december 2008. Het gaat tevens ook niet alleen om biobrandstoffen maar om alle vormen van hernieuwbare energie, inclusief elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (zie richtlijn art 3, § 4).

Nr. 5 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 2, de woorden « Bij ontstentenis van duidelijke Europese criteria op korte termijn, moet een moratorium op de productie en de invoer van agrobrandstoffen in overweging worden genomen » doen vervallen.

Verantwoording

Dit kan weerlegd worden waarbij men kan verwijzen naar de criteria die nu al zijn opgenomen in de richtlijn hernieuwbare energiebronnen, art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23; en de bijlages III en V. Bovendien zal de WTO niet accepteren dat men eenzijdig productimport zou gaan verbieden.

Nr. 6 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 6, tussen de woorden « sociale en milieunormen te integreren » en de woorden « alsook de bevordering van een waardig werk », de woorden « via criteria of regelmatige rapportage » invoegen.

Verantwoording

Tijdens de uitgebreide technische en juridische voorbereiding van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen, bleek volgens de WTO dat het niet mogelijk is om sociale normen te hanteren op gelijke voet als milieunormen. Daarom is gekozen om de Europese Commissie regelmatig te laten rapporteren over deze belangrijke sociale bezorgdheden (zie richtlijn art 17, 7).

Nr. 7 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, het punt 8 vervangen als volgt :

« de subsidies aan de producenten van agrobrandstoffen uit voedingsgewassen (« eerste generatie ») regelmatig te evalueren rekening houdende met hun specifieke kenmerken en te onderzoeken hoe brandstoffen van de tweede en derde generatie versneld op de markt kunnen doorbreken; ».

Verantwoording

Het is niet zinvol om overal die subsidies te verminderen, in België bijvoorbeeld teelt men koolzaad dat geen enkel probleem oplevert. Bijgevolg is het niet nodig om blindweg te verminderen.

Nr. 8 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, de tekst van punt 9 doen vooraf door de woorden « in samenspraak met de gemeenschappen en gewesten ».

Verantwoording

De verdeling van de bevoegdheden over de verschillende overheden die in België voor het wetenschappelijk onderzoek verantwoordelijk zijn, is vastgesteld bij de bijzondere wet tot hervorming der instellingen (BWHI) van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd, en inzonderheid bij haar artikel 6bis. Zodus komt de « primaire » bevoegdheid inzake wetenschappelijk onderzoek toe aan de gemeenschappen en de gewesten, in het raam van hun respectieve bevoegdheden. Daarom is het ook noodzakelijk om deze hierin te betrekken.

Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, een punt 12 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 12. de eigen wetgeving op korte termijn aan te passen zodat ten volle de Europese wetgeving wordt omgezet, ook op het vlak van duurzaamheidscriteria. »

Verantwoording

Dit is niet alleen de versterking van de tekst maar ook een logisch gevolg van de voorliggende resolutie.

Sabine de BETHUNE.