5-8

5-8

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 DECEMBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (Stuk 5-553) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie (Stuk 5-479)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (van de heer Danny Pieters c.s.; Stuk 5-508)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (van de heer Danny Pieters c.s.; Stuk 5-510)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi Ashtiani (van mevrouw Vanessa Matz c.s.; Stuk 5-371)

Bespreking

Eedaflegging van de heer Hugo Hondequin, griffier

Voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-515)

Eerste stembeurt

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (Stuk 5-553) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie (Stuk 5-479)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (van de heer Danny Pieters c.s.; Stuk 5-508)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (van de heer Danny Pieters c.s.; Stuk 5-510)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi Ashtiani (van mevrouw Vanessa Matz c.s.; Stuk 5-371)

Voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-515)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat
Tweede stembeurt

Regeling van de werkzaamheden

Voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-515)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat
Uitslag van de herstemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Europees Parlement
Corrigendum - In overweging genomen voorstellen