5-530/1

5-530/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

24 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt — met een aantal legistieke wijzigingen — de tekst over van een voorstel dat reeds op 24 november 2009 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-1513/1 - 2009/2010).

In de sector van de mobiele telefonie worden de overeenkomsten in het algemeen gesloten voor een bepaalde duur van twaalf tot vierentwintig maanden en de vernieuwingsvoorwaarden (1) moeten hierin worden opgenomen.

Indien de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, moeten de operatoren voor mobiele telefonie deze clausule vet gedrukt vermelden (2) in de overeenkomst om de consumenten goed te kunnen informeren.

Anders stellen de operatoren hun klanten gewoonlijk voor om hun overeenkomst te verlengen voor een periode die even lang of langer is dan de termijn die oorspronkelijk werd overeengekomen via een gewoon telefoongesprek. De wet bepaalt dat in dit geval van verlenging op afstand er een schriftelijke bevestiging of een bevestiging op een duurzame drager naar de abonnee moet worden gestuurd (3) .

De Ombudsdienst voor telecommunicatie benadrukt in zijn verschillende verslagen dat deze verzending een probleem kan vormen in geval van conflict tussen de operator en de klant.

Op grond van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het de verkoper die het bestaan van een schriftelijke bevestiging moet bewijzen.

Volgens de Ombudsdienst zijn de operatoren echter in de meeste gevallen niet in staat om deze schriftelijke verzending te bewijzen en voeren ze de betaling van de facturen aan als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst die hen aan de klant bindt zoals wordt bepaald in het Wetboek van koophandel (4) .

Om de betwistingen te beperken, willen de indieners van dit voorstel de verlenging van de overeenkomst ondergeschikt maken aan de terugzending van de naar behoren ondertekende bevestigingsbrief door de consument of iedere andere duurzame drager die de operator te dien einde gestuurd heeft.

Er wordt voorzien in een termijn vr de inwerkingtreding om de operatoren de mogelijkheid te bieden de consumenten correct te informeren over deze nieuwe verplichting.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 46 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende :

  2/1. Voor iedere verlenging van de overeenkomsten inzake telefonie moet de consument zijn toestemming schriftelijk of op iedere duurzame drager bevestigen. 

Art. 3

Deze wet treedt in werking de eerste dag van de derde maand na die waarin hij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

12 oktober 2010.

Vanessa MATZ.

(1) Artikel 108,  1, e), van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

(2) Artikel 82,  1, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

(3) Artikel 46, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

(4) Artikel 25, tweede lid, van boek I van het Wetboek van koophandel van 10 september 1807.