5-4

5-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 2010-2011

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Benoeming van het Bureau

Toespraak van de voorzitter

In memoriam de heer Daniel Ducarme, minister van Staat

Overlijden van oud-senatoren

Regeling van de werkzaamheden

Benoeming van de afgevaardigden bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en bij de Assemblee van de West-Europese Unie

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa

Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Bureaus van de vaste commissies

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008;
2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008 (Stuk 5-37)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van de leden van de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ComitÚ I)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008;
2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008 (Stuk 5-37)

Regeling van de werkzaamheden

Benoeming van de leden van de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ComitÚ I)

Uitslag van de geheime stemming

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Waals Parlement

Parlement van de Franse Gemeenschap

Vlaams Parlement

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Intrekking van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Hoge Raad voor de Justitie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische co÷peratie
Nationale Arbeidsraad
FOD Ontwikkelingssamenwerking
FOD FinanciŰn - Evaluatiecommissie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
Economische Overheidsbedrijven - Belgocontrol
In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel
Deposito- en consignatiekas
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Vaste nationale cultuurpactcommissie
Vaste Commissie voor taaltoezicht
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding