4-122

4-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MEI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp en voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet

De voorzitter. - We stemmen over het amendement van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Wat de herzienbaarverklaring van artikel 1 betreft, nemen wij gewoon de argumentatie over van CD&V in 2007, die in artikel 1 het confederalisme als optie in de Grondwet wilde inschrijven.

De voorzitter. - Wij stemmen over het amendement van de heer Van Hauthem.

We gaan over tot de stemming.

Stemming 22

Aanwezig: 56
Voor: 9
Tegen: 47
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

Stemming 23

Aanwezig: 59
Voor: 10
Tegen: 49
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 23 wordt aanvaard voor de amendementen 3 tot 7 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 8 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 24

Aanwezig: 63
Voor: 51
Tegen: 1
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Wij wensen artikel 8 te herzien om een probleem op te lossen dat tijdens de vorige legislatuur in dit gremium al aan bod is gekomen. Het gaat meer bepaald over het afnemen van de Belgische nationaliteit.

Artikel 8 bepaalt hoe men de staat van Belg verkrijgt. De vraag is evenwel hoe men de staat van Belg kan afnemen. Een aantal collega's van Open VLD herinnert zich ongetwijfeld de gigantische discussies over artikel 23 van de wet op de nationaliteit, waarin staat dat het hof van beroep de nationaliteit van een persoon kan afnemen wegens ondankbaarheid. Een van de procureurs-generaal merkte naar aanleiding van een procedure dienaangaande op dat die ondankbaarheid moeilijk te bewijzen valt en dat daarvoor best de Grondwet aangepast zou worden.

Om dergelijke problemen op te lossen, stel ik inderdaad voor om artikel 8 voor herziening vatbaar te verklaren. Het afnemen van de nationaliteit zal ongetwijfeld van pas komen in zaken van homegrown terrorism. Denken we aan het laatste terrorisme-incident in de Verenigde Staten waarbij de daders de Amerikaanse nationaliteit hadden verkregen. Het artikel 8 niet in de herzienbaarverklaring opnemen, betekent een vrijgeleide voor iedereen die ooit de Belgische nationaliteit heeft verworven.

De voorzitter. - U hebt uw standpunt kunnen uiteenzetten, maar u weet dat alleen de artikelen die op alle drie de lijsten staan, kunnen worden herzien.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Als dat wil zeggen dat de regering het als enige voor het zeggen heeft, dan kunnen we beter allemaal naar huis gaan. Laten we daarentegen onze verantwoordelijkheid opnemen en een signaal geven door een artikel aan de lijst toe te voegen.

Als ik het verkeerd voor heb, hoop ik dat iemand mij daar attent op maakt. Qui ne dit mot consent.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 25

Aanwezig: 63
Voor: 52
Tegen: 10
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 26

Aanwezig: 63
Voor: 63
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 27

Aanwezig: 63
Voor: 61
Tegen: 1
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 9 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

Stemming 28

Aanwezig: 63
Voor: 10
Tegen: 52
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 28 wordt aanvaard voor de amendementen 10 en 11 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Het gaat hier over de toegang van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst. Indien niet tegelijkertijd wordt bepaald dat op een bepaald ogenblik de nationaliteit van iemand kan worden afgenomen, rijst de vraag wat dan nog het voordeel is van het aanvragen van de nationaliteit.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 29

Aanwezig: 62
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 28 wordt aanvaard voor de amendementen 12 tot 14 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Wij gaan niet akkoord met het amendement van de heer Cheron.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 207 van de heren Cheron en Daras (Stuk 4-1777/5) dat luidt:

M. Marcel Cheron (Ecolo). - Nous allons maintenir cet amendement, à tout le moins pour les archives du Sénat, pour conseiller utilement le Constituant et, accessoirement, pour M. Mahoux.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je me suis expliqué tout à l'heure sur la manière dont nous exprimerions nos votes, à savoir que nous nous en tiendrions à la liste commune à la Chambre, au Sénat et au gouvernement tout en reconnaissant le bien-fondé de la motivation qui préside à cette proposition de soumettre cet article à révision.

De voorzitter. - De commissie heeft artikel 12, 3º lid, inderdaad herzienbaar verklaard om de bijstand door een advocaat van bij het eerste verhoor in de Grondwet te kunnen opnemen.

Mijnheer Cheron, vraagt u de stemming over uw amendement? De opzet ervan is dezelfde als die van de tekst van de Commissie.

M. Marcel Cheron (Ecolo). - Pas tout à fait. Je demande donc le vote.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Dat voorstel is niet zo onschuldig als men wil laten blijken. Ik kan nog aannemen dat men artikel 12, §3, wil wijzigen om, zoals door de Franstalige meerderheid en de Vlaamse minderheid in de regering werd voorgesteld, de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven. Ik vind trouwens dat de regering elke Europese rechtspraak zou moeten naleven, dus ook in de zaak die onlangs werd uitgesproken over de beoordeling van de geloofsbrieven van de parlementen, maar daarover zullen we na de verkiezing waarschijnlijk nog wel voor allerlei rechtbanken kunnen pleiten. De motivering van de heer Cheron is echter manifest fout. Hij zegt dat de 24-uurregeling moet worden behouden voor het aanhoudingsbevel. In een studie, weliswaar in het Nederlands, verschenen in het Nederlandse Tijdschrift voor Criminologie, dat ook in Vlaanderen en zelfs in een aantal Franse kringen wordt gewaardeerd, wordt vermeld dat dit eigenlijk niet zo essentieel is. Ook het Europees Hof heeft al herhaaldelijk gezegd dat dit niet zo essentieel is. Die termijn kan eventueel zelfs worden uitgebreid en dan zullen nog minder personen in voorlopige hechtenis zitten. De heer Cheron gaat echter voorbij aan het belangrijke feit dat men een aparte vorm van bewaring, een arresthuis creëert voor personen in voorlopige hechtenis, waarbij het vermoeden van onschuld in een zo groot mogelijke mate wordt gerespecteerd en waarbij men de personen in voorlopige hechtenis dus niet automatisch in één of andere afdeling van een gevangenis plaatst. Wanneer wij die mogelijkheid tot wijziging aannemen, is dat niet op basis van de foute motivering van de heer Cheron, maar op basis van de eventuele juiste motivering van de Waalse meerderheid en de Vlaamse minderheid in de regering.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 30

Aanwezig: 63
Voor: 8
Tegen: 54
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 31

Aanwezig: 63
Voor: 54
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 15 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Het Nederlands van deze tekst laat te wensen over. De tekst zegt letterlijk: `Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.'

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik stel voor te stemmen over artikel 13.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 32

Aanwezig: 63
Voor: 10
Tegen: 53
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - Mevrouw de Bethune heeft een voorstel van verklaring ingediend, dat luidt:

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In de commissie bestond ruime overeenstemming over het feit dat het taalgebruik in de Grondwet genderneutraal moet zijn en de Grondwet in die zin moet worden herschreven.

Tijdens de volgende zittingsperiode moeten we naar de juiste aanpak zoeken, via een commissie of een werkgroep, om dit werk voor te bereiden.

Ik ga ervan uit dat het om een ernstig engagement gaat en ben dan ook bereid al mijn amendementen in te trekken.

-De uitslag van stemming 32 wordt aanvaard voor de amendementen 16 tot 19 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Artikel 16 is natuurlijk een erg waardevol artikel, dat door de huidige praktijk van de onteigeningen echter totaal wordt miskend.

Op dit ogenblik gebeuren onteigeningen bijna allemaal op basis van de uitzonderingswetgeving van 1963, uitgevaardigd naar aanleiding van de aanleg van de E3. Het ging om een tijdelijke wetgeving die nooit werd herzien. De oude wet van 1875 wordt niet meer toegepast. Daardoor kunnen mensen een bedrag te krijgen voor de onteigening van hun onroerend goed. Als echter jaren later, hetzij door het hof van beroep, hetzij door het Hof van Cassatie, een arrest wordt geveld waardoor ze minder geld krijgen, moeten ze ook interesten betalen voor de volledige periode waarin ze het geld hebben ontvangen. Nog andere collega's, ook in de Kamer, hebben voorstellen ingediend om deze onrechtvaardigheid uit de wetgeving te halen.

Het grondwetsartikel is perfect, alleen wordt het niet toegepast.

-De uitslag van stemming 32 wordt aanvaard voor de amendementen 20 tot 24 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De tweede alinea van dit artikel luidt als volgt: `Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening moet voorafgaan behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen indien daartoe redenen zijn.'

Het burgerlijk huwelijk moet dus altijd het religieuze huwelijk voorafgaan. In de voorbije twee zittingsperioden hebben we veel vragen gesteld over de naleving van dit artikel door bepaalde erediensten. We hebben daar altijd bijzonder ontwijkende antwoorden op gekregen.

Het is het een of het ander. Ik heb het dan in het bijzonder over de islamitische eredienst. Ofwel behoudt men deze bepaling, die betrekking heeft op de scheiding tussen Kerk en Staat, en zet men de nodige middelen in voor de handhaving ervan. Ofwel ziet men alle praktijken die daartegen ingaan door de vingers en kan de grondwetsbepaling eventueel ook worden afgeschaft.

Omdat wij daarover een fundamentele discussie willen, wensen wij dit artikel herzienbaar te verklaren.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 33

Aanwezig: 64
Voor: 54
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van de heren Beke, Van Den Driessche en Van Parys (Stuk 4-1547/1) dat luidt:

Stemming 34

Aanwezig: 64
Voor: 23
Tegen: 39
Onthoudingen: 2

-Het voorstel van verklaring is niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 25 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 35

Aanwezig: 63
Voor: 63
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 32 wordt aanvaard voor de amendementen 26 en 27 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 36

Aanwezig: 64
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik wil de onthouding van onze fractie toelichten.

De grondwetten van het begin van de negentiende eeuw, waaronder de Belgische, waren inhoudelijk vrij liberaal. Ze bevatten een beperkt aantal vrijheden, maar die werden dan wel duidelijk gewaarborgd.

Wanneer de Grondwet met allerlei bepalingen wordt overladen, dan bestaat het risico dat die nieuwe bepalingen gewoon niet afdwingbaar zijn. Zo waarborgt artikel 23 onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting, het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en het recht op een culturele en maatschappelijke ontplooiing. In de commissie heb ik een lid horen vragen om het recht op water op te nemen. Ik heb er geen probleem mee dat mensen, dieren en zelfs planten toegang tot water hebben, maar moet dat in de Grondwet worden ingeschreven? Dat recht is zo evident dat het niet moet worden opgenomen.

Het risico bestaat immers dat iemand dat recht wil afdwingen. Nu weet ik dat arresten van de hoogste rechtscolleges van dit land niet moeten worden gevolgd, maar dat daarover moet worden onderhandeld. Laten we echter aannemen dat een arrest ten uitvoer moet worden gelegd. Als iemand zich op het recht op water beroept, moet de rechter dan oordelen dat de betrokkene dagelijks recht heeft op drie flessen water?

Dat is toch onzinnig. Bovendien ondergraaft een dergelijke bepaling de ethische waarde van de Grondwet. Om die reden hebben we ons onthouden.

-De uitslag van stemming 32 wordt aanvaard voor de amendementen 28 en 29 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 37

Aanwezig: 64
Voor: 64
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 32 wordt aanvaard voor de amendementen 30 en 31 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 27 van de Grondwet waarborgt het recht op vereniging. Zowat alle politieke partijen zijn verenigingen. Op enkele uitzonderingen na zijn het feitelijke verenigingen. Onze partij heeft geleden onder de niet-toepassing van artikel 27 van de Grondwet. Er zijn namelijk pogingen gedaan om onze vereniging op allerlei manieren te ontbinden. Het is dan ook tijd om in de Grondwet vast te leggen dat politieke partijen een soort van onschendbaarheid genieten.

De voorzitter. - Amendement 32 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 38

Aanwezig: 64
Voor: 63
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 33 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

-De uitslag van stemming 38 wordt aanvaard voor het volgende ontwerp van verklaring:

-Het ontwerp van verklaring is dus aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 34 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - In artikel 30 wordt de grondwettelijke basis gelegd voor de taalwetgeving. Het gebruik van de in België gesproken talen, en dat zijn er volgens de Raad van State drie, is vrij, kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken. Dat artikel wordt steeds aangegrepen om te verhinderen dat op het vlak van taalgebruik regelgevend wordt opgetreden in andere domeinen dan degene die zijn opgenomen in de Grondwet. Dikwijls gebeurt dat door mensen die graag naar Québec gaan, waar de taalwetgeving ten aanzien van de Engelstaligen nochtans veel strikter is dan bij ons.

Als gemeenschappen en gewesten zelf een taalbeleid willen voeren, op welke manier dan ook, moet dit artikel herzienbaar worden verklaard.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 39

Aanwezig: 62
Voor: 10
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 39 wordt aanvaard voor de amendementen 35 en 36 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 40

Aanwezig: 64
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 41

Aanwezig: 64
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 42

Aanwezig: 60
Voor: 60
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 37 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

Stemming 43

Aanwezig: 64
Voor: 10
Tegen: 54
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 43 wordt aanvaard voor amendement 38 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Artikel 34 herzienbaar verklaren is belangrijker dan men denkt. Over het overdragen van bevoegdheden naar de Europese Unie of andere instanties wordt nooit gediscussieerd, wat nu mogelijk wordt door het herzienbaar verklaren van dit artikel. Wij vinden dit alleszins een debat waard.

De voorzitter. - Mag ik hetzelfde resultaat noteren als voor de vorige stemming?

De heer Hugo Coveliers (VB). - Misschien niet, mijnheer de voorzitter. U beweert steeds dat u als burgemeester van een gemeente in Brussel te weinig in te brengen hebt in het Brussels Gewest. Dit is mutatis mutandis hetzelfde: het kleine België tegenover bijvoorbeeld Europa of de NAVO.

De voorzitter. - Wenst u dat hierover afzonderlijk wordt gestemd, mijnheer Coveliers?

De heer Hugo Coveliers (VB). - Neen, dat hoeft niet, mijnheer de voorzitter.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 39 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dit is het beruchte artikel dat het confederalisme moest invoeren. Ik herinner me nog - lang geleden - de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord. Ik zat toen in de Kamer. Daarbij werd het principe dat deelstaten bevoegd zijn voor de materies die naar hen worden overgeheveld, omgekeerd. Voortaan behoorde wat niet onder de federale overheid valt, automatisch tot de bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen. Ik weet nog dat de leden van de toenmalige Volksunie na die grondwetsherziening leeuwenvlaggetjes op hun banken plaatsten omdat het confederalisme een feit was. Alleen staat, sinds 1993, in de Grondwet nog altijd de overgangsbepaling: `De wet bedoeld in het tweede lid bepaalt de dag waarop dit artikel in werking treedt. Deze dag kan niet voorafgaan ...' Het nieuwe principe werd in de Grondwet opgenomen om de pil van het Sint-Michielsakkoord te vergulden, maar nu, bijna 17 jaar later, is het nog altijd niet uitgevoerd, ook niet door de huidige meerderheid. Nochtans was de herziening van artikel 35 in 2007 het stokpaardje van CD&V.

Daarom willen we dit artikel 35 voor herziening vatbaar verklaren. Als de meerderheid het meent met het confederalisme, moet ten minste dit artikel voor herziening vatbaar worden verklaard. Wij willen die overgangsbepaling weg. Een overgangsbepaling is een overgangsbepaling. Alleen gaat deze overgangsbepaling - en dat is typisch Belgisch - nu al 17 jaar lang mee.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 44

Aanwezig: 61
Voor: 9
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 44 wordt aanvaard voor de amendementen 40 tot 45 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 45

Aanwezig: 61
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 12

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 44 wordt aanvaard voor de amendementen 46 en 47 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 46

Aanwezig: 60
Voor: 50
Tegen: 7
Onthoudingen: 3

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 44 wordt aanvaard voor amendement 48 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 47

Aanwezig: 60
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 49 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 48

Aanwezig: 61
Voor: 60
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 44 wordt aanvaard voor amendement 50 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 49

Aanwezig: 61
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 44 wordt aanvaard voor amendement 51 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 52 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - In de gegeven omstandigheden en in het licht van de reden voor de ontbinding van Kamer en Senaat is dit toch wel een cruciaal artikel. Bij vorige artikelen werd verwezen naar de toepassing van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Artikel 48 handelt echter over het feit dat Kamer en Senaat soeverein zijn om over hun verkiezingen te oordelen. De inschrijving van die soevereiniteit in de Grondwet heeft ongetwijfeld een historische reden. Het gaat vandaag echter niet langer op dat de parlementaire assemblees een oordeel kunnen vellen over de rechtmatigheid van de verkiezingen. Dat is in bijzonder weinig landen nog het geval. De reden waarom de Kamer en de Senaat vroegtijdig kunnen worden ontbonden, wetende dat we naar ongrondwettige verkiezingen gaan, is precies artikel 48. Men loopt absoluut geen risico omdat men bijzonder goed weet dat na de verkiezingen wel een aantal kamerleden en senatoren zullen opstaan om te zeggen dat iets fout is gelopen, maar men is er zeker van dat Kamer en Senaat de verkiezingen rechtsgeldig zullen verklaren. Dit Grondwetsartikel is de enige reden waarom we nu vervroegd uiteen kunnen gaan en er ongrondwettige verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Die vaststelling, samen met de vaststelling dat dit artikel zelfs niet herzienbaar is verklaard, is het cynisme ten top.

Ik doe een beroep op de kennis van senator Vandenberghe die hier vandaag verklaarde dat we naar ongrondwettige verkiezingen gaan, maar dat we niet anders kunnen. We zouden graag hebben dat het Grondwettelijk Hof de regelmatigheid van de verkiezingen en vooral de rechtsgeldigheid zou kunnen toetsen. Als men dit artikel nu echter niet herzienbaar verklaart, volgt er weer een uitstel van vijf jaar.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 50

Aanwezig: 61
Voor: 10
Tegen: 40
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 53 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

Stemming 51

Aanwezig: 60
Voor: 10
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 52

Aanwezig: 58
Voor: 57
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 54 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dit artikel bepaalt dat wie tot de regering toetreedt, ophoudt zitting te hebben in de parlementaire assemblee waarin hij is verkozen. Dat is met het Sint-Michielsakkoord ingevoerd met de eerlijke bedoeling om de scheiding tussen de uitvoerende en de wetgevende macht iets duidelijker te maken. Alleen heeft dit vaak geleid tot een enorme stoelendans en tot een groep parlementsleden die als opvolger van een minister schatplichtig zijn aan die minister en die vooral hopen dat die minister nooit ontslag zal of moet nemen. De bedoeling was goed, maar alle partijen hebben dat systeem misbruikt om er een poppenspel mee te maken en het zo tot een aberratie te laten verworden. Laten we dat hele systeem daarom afschaffen en ons minstens over dat artikel grondig bezinnen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 55 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - De reden waarom we de herziening van dit artikel vragen is dat het een discriminatie inhoudt. Artikel 50 bepaalt dat een lid van een van beide kamers dat het ambt van minister aanneemt, kan terugkeren naar de kamer waarin hij is verkozen. Het ambt van minister is een bezoldigd ambt. Artikel 51 bepaalt dat een lid van een van beide kamers dat een ander bezoldigd ambt dan dat van minister aanneemt, onmiddellijk ophoudt zitting te hebben en niet weder in functie kan treden dan krachtens een nieuwe verkiezing. Er is geen objectieve reden om deze discriminatie tussen een minister en een andere ambtenaar te handhaven. Aangezien we toch allemaal tegen discriminatie gekant zijn, moeten we dit artikel wijzigen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor de amendementen 56 tot 58 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 54 handelt over de beruchte alarmbelprocedure waarbij een taalgroep zich kan verzetten tegen een meerderheidsbeslissing die op stapel staat, ook als die niet over haar territorium of mensen gaat. Dit artikel moet zeker herzienbaar worden verklaard omdat het een van de vele blokkeringsmechanismen is. Uiteraard moet in een federale staat de minderheid worden beschermd tegen de eventuele overmacht of de dictatuur van de meerderheid. Vandaag zien we echter het omgekeerde: al die beschermingsmechanismen - tweederde meerderheid, pariteit, deze alarmbelprocedure ... - worden door de minderheid gebruikt om de meerderheid buiten spel te zetten. Vandaar dat de hoofdredacteur van het Belang van Limburg op 30 april een redactioneel commentaar schreef met als titel Dictatuur van de minderheid. Men heeft het mechanisme gewoon op zijn kop gezet en dat was zeker niet de bedoeling. Daarom moeten de Vlamingen dringend nadenken over de vraag of die blokkeringsmechanismen nog wel geoorloofd zijn.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 53

Aanwezig: 55
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 8

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 59 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 60 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 54

Aanwezig: 55
Voor: 45
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 61 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 55

Aanwezig: 58
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor de amendementen 62 tot 66 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Volgens artikel 62 geschieden de verkiezingen volgens het door de wet vastgestelde stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. In de praktijk heeft het ene landsgedeelte echter meer stemmen nodig voor het behalen van een zetel, onder meer voor een zetel in de Senaat, dan het andere landsgedeelte. Het is dus nodig dit artikel toch herzienbaar te verklaren.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 67 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 56

Aanwezig: 56
Voor: 47
Tegen: 9
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 68 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Er wordt voorgesteld de verkiesbaarheidsleeftijd te verlagen tot achttien jaar. Dat betekent dat wie op zeventien en een half jaar door de jeugdrechtbank wordt berispt, wat niet op het strafblad verschijnt, zes maanden later kan worden verkozen.

Dit amendement zal uiteraard opnieuw worden weggestemd, maar ik vraag toch er eens over na te denken. Ik vraag degenen die vroeger in de Senaat zetelden, de debatten van toen en nu eens met elkaar te vergelijken.

Is het een verbetering van de democratie om jongeren van achttien jaar, die drie weken voordien eventueel voor de jeugdrechtbank hadden kunnen verschijnen, in deze assemblee te brengen? Ik heb daarover mijn twijfels. Daarom zullen wij stemmen tegen de wijziging van artikel 65.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 57

Aanwezig: 48
Voor: 39
Tegen: 8
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 69 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 58

Aanwezig: 57
Voor: 47
Tegen: 9
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 70 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 66 van de Grondwet bepaalt: `Ieder lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers geniet een jaarlijkse vergoeding van twaalfduizend frank.' Iedereen is van mening dat die bepaling compleet achterhaald is. Laten we ze dan gewoon herzien. Dat heeft niets met ideologie te maken. Maar men slaagt er zelfs niet in dat artikel voor herziening vatbaar te verklaren.

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van mevrouw de Bethune en de heren Ide, Vandenberghe en Van den Brande (Stuk 4-726/1) dat luidt:

Stemming 59

Aanwezig: 55
Voor: 18
Tegen: 34
Onthoudingen: 3

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik wou voorstemmen.

-Het voorstel van verklaring is niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 71 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 60

Aanwezig: 57
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 72 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 61

Aanwezig: 58
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 73 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 62

Aanwezig: 57
Voor: 48
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 74 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 63

Aanwezig: 59
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 75 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 71 van de Grondwet luidt: `De senatoren genieten geen wedde. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van hun onkosten; die vergoeding is vastgesteld op vierduizend frank per jaar.'

Zelfs dat artikel wordt niet herzienbaar verklaard. Laten we dat toch schrappen, anders maken we onszelf belachelijk!

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van mevrouw de Bethune en van de heren Ide, Vandenberghe en Van den Brande (Stuk 4-726/1) dat luidt:

Stemming 64

Aanwezig: 59
Voor: 21
Tegen: 29
Onthoudingen: 9

-Het voorstel van verklaring is niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 76 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 65

Aanwezig: 59
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 77 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Krachtens de Grondwet is elke vergadering van de Senaat die gehouden wordt buiten de zitting van de Kamer, van rechtswege nietig. Waarom zou een zitting van de Kamer die gehouden wordt buiten de zitting van de Senaat, niet van rechtswege nietig zijn?

Wij zijn tegen discriminaties. We willen al die discriminaties uit de Grondwet halen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor de amendementen 78 en 79 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 66

Aanwezig: 57
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor de amendementen 80 en 81 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 67

Aanwezig: 59
Voor: 48
Tegen: 10
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 82 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 68

Aanwezig: 59
Voor: 48
Tegen: 10
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 83 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 69

Aanwezig: 60
Voor: 50
Tegen: 10
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 84 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 70

Aanwezig: 61
Voor: 51
Tegen: 10
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 85 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 71

Aanwezig: 60
Voor: 50
Tegen: 10
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor amendement 86 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 72

Aanwezig: 61
Voor: 51
Tegen: 10
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 51 wordt aanvaard voor de amendementen 87 en 88 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 89 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

Stemming 73

Aanwezig: 61
Voor: 10
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 73 wordt aanvaard voor amendement 90 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het gaat hier om artikelen onder meer betreffende de Koning en zijn bevoegdheden en betreffende de erfopvolging. Enkele weken geleden had ik begrepen dat nagenoeg alle partijen het erover eens waren om de bevoegdheden van de vorst in ons institutioneel bestel opnieuw te bekijken. Daarvoor moeten uiteraard een aantal artikelen herzienbaar worden verklaard. Ik stel echter vast dat dit niet gebeurt.

-De uitslag van stemming 73 wordt aanvaard voor de amendementen 91 tot 102 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 73 wordt eveneens aanvaard voor amendement 103 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dit artikel betreft de pariteit, een van de blokkeringsmechanismen die in dit land door de minderheid ten onrechte gebruikt worden om de meerderheid voor het blok te zetten. Dat is de jongste tijd meermaals gebleken.

Misschien moeten we dat eens herbekijken, maar dan moeten we dat artikel wel eerst herzienbaar verklaren.

-De uitslag van stemming 73 wordt aanvaard voor amendement 104 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 74

Aanwezig: 59
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 73 wordt aanvaard voor de amendementen 105 tot 112 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 113 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik vind dat artikel 109, waarin de Koning de bevoegdheid wordt gegeven de wetten te bekrachtigen en af te kondigen, niet meer van deze tijd is. Iedereen herinnert zich het zeer zware incident toen koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen en men een zeer merkwaardige constructie heeft moeten vinden om die wet toch af te kondigen.

Ik wil het huidige en toekomstige staatshoofd bevrijden van die gewetenslast, waarbij hij of zij een wet ter ondertekening krijgt voorgelegd die niet met zijn of haar geweten in overeenstemming is.

Ik heb er de notulen van het jaar 1990 op nagelezen. Onder anderen Jean Gol en mevrouw Onkelinx zijn toen bijzonder scherp geweest en vonden dat dit veranderd moest worden. Dat is twintig jaar geleden. Er is echter niets gebeurd.

Onlangs is in een reeks in Le Soir en in De Standaard gebleken dat veel partijen vinden dat daar toch over moet kunnen worden gesproken. Dat artikel van de Grondwet voor herziening vatbaar maken, betekent nog niet dat het zal veranderen, maar dan kunnen we er tenminste als volwassen mensen over spreken.

M. Philippe Moureaux (PS). - Personnellement, j'aurais préféré que l'on soumette davantage d'articles à révision, plutôt que de toucher à l'article 195 de la Constitution.

Nous savons que la liste des articles à réviser doit être identique à la Chambre et au Sénat. Le choix est relativement restreint et notre collègue, M. Van Den Driessche, a rappelé certaines vérités.

Aujourd'hui, alors qu'on a choisi de ne pas soumettre tous les articles à révision, il serait totalement inopportun de décider, ne fût-ce que symboliquement, de réviser un article concernant la fonction royale.

Lors de la crise que nous venons de vivre, dont les hommes politiques ne sortent pas glorieusement, le Chef de l'État a accompli sa mission de manière particulièrement élégante et efficace, même s'il n'a pu obtenir le résultat qu'il souhaitait, à savoir la poursuite de la législature.

Je pense que, d'une manière générale, les sénateurs repousseront la proposition. C'est un signal de respect de la monarchie, mais cela montre surtout que dans des moments de crise, il sera peut-être encore nécessaire de faire appel à une personne qui n'est en aucun cas contestée.

M. le président. - Je partage votre point de vue, monsieur Moureaux.

De heer Luckas Vander Taelen (Groen!). - Ik wens mij aan te sluiten bij het voorstel van de heer Van Den Driessche.

Het is misschien omdat wij beiden historici zijn dat wij de neiging hebben om de geschiedenis van dit land een beetje op lange termijn te zien. Men moet inderdaad geen gesprek uit de weg gaan over een instelling die eigen is aan dit land, waarvan u zelf, mijnheer de voorzitter, gezegd heeft - u citeerde daar de heer Van Acker - dat het land de monarchie zo hard nodig heeft als brood. Een beetje vreemd, want u weet dat brood hard wordt en soms kan beschimmelen.

We moeten het aandurven om over een moderne monarchie te praten. Het is een vreemde redenering, mijnheer Moureaux, dat net nu er een crisis is en de monarchie een belangrijke rol heeft gespeeld, men stelt dat het om een verkeerd signaal zou gaan.

M. Philippe Moureaux (PS). - C'est l'historien qui vous dit ça !

De heer Luckas Vander Taelen (Groen!). - Men moet er juist op toezien dat men bij de bevolking niet de indruk wekt dat in perioden van crisis de Koning een grote en belangrijke rol zou moeten spelen. Ik ben nog altijd democraat en ik vind dat in momenten van crisis het aan het parlement toekomt om die belangrijke rol te spelen en niet aan een niet verkozen regeringsleider.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - We komen stilaan tot de kern van de zaak. Ik apprecieer de eerlijkheid van de heer Moureaux.

Een maand geleden sprak iedereen zich naar aanleiding van de artikelenreeks over de positie van monarchie in ons constitutioneel bestel uit voor het terugdringen van de rol van de Koning tot een louter protocollaire functie.

M. Francis Delpérée (cdH). - Tout le monde ? Qui ça, tout le monde ?

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Iedereen in de politieke wereld, minstens in Vlaanderen, maar ook in Franstalig België, mijnheer Delpérée. Lees die reeks erop na.

Vandaag komt mijnheer Moureaux ons zeggen: `Het is toch wel goed dat er nog iemand is die niet gecontesteerd wordt en die de crisis mee beheert en de richting aangeeft hoe het nu verder moet.'

Daarmee geeft hij toe - dat apprecieer ik - dat op dit ogenblik de monarch veel meer is dan een protocollaire vorst, dat hij hoe dan ook een politieke rol speelt. In welke mate, daarover kunnen we van mening verschillen.

Vandaag zegt hij: `Geen protocollaire rol.' Waar ik het niet mee eens ben, is dat hij zegt dat de Koning boven elke verdenking staat. Het kan natuurlijk niet in een democratie dat men de richting die het land politiek moet uitgaan, laat bepalen door iemand die geen enkele democratische legitimiteit heeft, tenzij die legitimiteit erin bestaat dat de vorst achter de schermen aangestuurd wordt door een aantal partijen.

Dat is ook wat er gebeurd is toen men twee weken geleden een Kamerzitting niet heeft laten doorgaan, omdat de vorst de Kamervoorzitter bij zich geroepen had.

Bij zijn terugkomst liet de Kamervoorzitter weten dat de vorst met consultaties bezig was en dat de Kamer dus niet kon vergaderen. Voor mij is dat een staatsgreep.

Uw betoog maakt duidelijk dat Franstalig België nu alle hoop in de vorst heeft gesteld om te vermijden dat het land uiteenvalt, terwijl een maand geleden iedereen het er nog over eens was dat de Koning als niet-verkozene alleen nog een protocollaire rol mocht spelen. Ik vind het kras dat zelfs de heer Moureaux dit toegeeft.

M. Philippe Moureaux (PS). - Les propos de M. Van Hauthem sont une mauvaise interprétation de ma pensée. Je voudrais lui faire remarquer qu'il y a une différence entre dire que le Roi devrait être limité à un rôle strictement protocolaire et affirmer que certaines choses peuvent changer.

J'estime qu'il faudra un jour modifier le pouvoir du Roi dans la promulgation des lois. Je l'ai déjà dit et je n'ai pas changé d'avis. Ce n'est toutefois pas le moment d'en discuter.

Pour le reste, dans son rôle politique, le Roi ne doit pas prendre position pour un parti ou une communauté, contrairement à ce que vous pensez. En tant que francophone, je ne demanderai jamais que le chef de l'État me protège face à l'autre communauté. Vous vous trompez tout à fait sur ce point.

Lors de la dernière crise, en réussissant à convaincre les hommes politiques de la majorité de laisser quelques jours d'apaisement, le Roi a pris une décision sage pour la vie de ce pays. Elle a d'ailleurs été entérinée par le gouvernement et en particulier par le premier ministre. En effet, les actes du Roi sont couverts par ce dernier qui, comme vous le savez, n'est pas francophone.

Bref, le rôle d'une personne qui est au-dessus des partis et des communautés, non pour prendre des décision ou orienter des solutions mais pour inviter les protagonistes à la discussion et tenter de calmer le jeu, est important dans les moments de spasmes. Nous devons donc absolument le conserver, dans l'intérêt aussi bien de votre communauté que de la mienne.

Pour le reste, je suis partisan d'une profonde réforme de l'État. Je ne suis pas au nombre des frileux. Je voudrais toutefois qu'on ne mélange pas ces deux choses.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Hoewel de rol van de Koning voor ons bespreekbaar is, zullen we het amendement van de heer Van Den Driessche niet steunen. We nemen dezelfde houding aan als tegenover de andere herzienbare artikelen. Het sluitstuk van de verklaring is voor ons artikel 195. Als dat artikel herzienbaar verklaard wordt, kunnen we zonder enig probleem een discussie voeren over de rol van de Koning. Ook in 2007 hebben we dit artikel op de lijst geplaatst, omdat het ons toelaat op het passende tijdstip de gewenste Grondwetswijzigingen door te voeren, mits de grondwettelijk vereiste meerderheden geëerbiedigd worden. Daarom zullen wij de herzienbaarverklaring van artikel 195 wel steunen.

M. Francis Delpérée (cdH). - L'article 109 de la Constitution prévoit que le Roi sanctionne et promulgue les lois. Cette disposition ne lui confère évidemment pas le droit de s'opposer à la volonté exprimée par les chambres législatives. Lors de la crise d'avril 1990, le Roi a indiqué, dans un échange de lettres avec le premier ministre, que lorsque les chambres ont statué dans un sens déterminé et que le gouvernement lui propose le texte concerné, ce dernier doit être signé, sanctionné, promulgué, publié et doit entrer en vigueur. En 1990, le Roi n'a pas voulu le signer lui-même mais il s'agit d'un autre problème.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik kan me vinden in het voorstel van senator Van Den Driessche. De huidige discussie gaat eigenlijk over de bespreekbaarheid, over de vraag of alle voorstellen in het Parlement bespreekbaar zijn. Mijn collega en ik zullen het amendement dus steunen.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik wil de discussie niet op de spits drijven. Ik ben al tevreden met sommige reacties die ik heb gehoord. Als men de rol van de Koning bespreekbaar maakt via artikel 195, is dat voor mij uiteraard ook goed.

Ik wil senator Delpérée toch nog even herinneren aan wat in het jaar 1990 gebeurd is, toen de Koning weigerde een bepaalde wet te ondertekenen, en aan wat gewezen eerste minister Wilfried Martens verklaarde, namelijk dat koning Boudewijn de wet op de euthanasie of op het homohuwelijk nooit zou hebben ondertekend. Het verbaast mij dan ook dat sommige leden van de socialistische en liberale fracties mijn amendement niet steunen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De discussie gaat niet alleen over de abortus- of de euthanasiewet. Het gaat over het principe dat een niet-verkozen iemand opnieuw in verlegenheid zou kunnen worden gebracht. De heer Vande Lanotte fietst handig om de vraag heen door te verwijzen naar artikel 195 van de Grondwet. Laten we in dat geval alleen over dat artikel stemmen en de andere artikelen overslaan.

Als de heer Moureaux zegt dat het nu niet le moment is, vraag ik mij af wanneer het dan wel `het moment' zal zijn om de rol van de Koning te herzien? Het jaar 1990 ligt intussen al een hele tijd achter ons. In de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden hebben we al talrijke discussies gevoerd over Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook toen werd door de Franstaligen geopperd dat de vorst het wetsvoorstel over de splitsing mogelijk niet zou bekrachtigen na de goedkeuring in het Parlement. Om dat gevaar uit te sluiten, ben ik van mening dat het niet langer de taak van de Koning is om wetten te bekrachtigen en af te kondigen, maar wel van de regering.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 75

Aanwezig: 60
Voor: 12
Tegen: 48
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 114 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik denk dat ik een open deur intrap wanneer ik zeg dat de uitvoering van straffen in ons land een probleem vormt. Veel ministers van Justitie werden er al mee geconfronteerd. Strafuitvoering garandeert het recht op veiligheid waarbij ik in het midden laat op welke manier straffen moeten worden uitgevoerd. De bedoeling van een straf is enerzijds een veroordeelde te sanctioneren en anderzijds hem opnieuw aan te passen aan de normen van de gemeenschap. In principe moet iedereen zijn opgelegde straf uitzitten tenzij de strafuitvoeringsrechtbank, een onafhankelijk gerechtelijk orgaan, daar anders over beslist. Het is dan ook bijzonder corruptogeen als er nog een uitweg bestaat waarbij iemand om een reden die niet bekendgemaakt wordt, op basis van besluiten die vaak zelfs niet gepubliceerd worden, zijn straf toch niet moet uitzitten.

Precies om de problematiek van de strafuitvoering uit de politieke sfeer te halen werden strafuitvoeringsrechtbanken opgericht. Die rechtbanken werken op het ogenblik zeer hard en leveren vrij goed werk. Waarom moet de vorst dan nog het recht hebben om genade te verlenen? Ik ben geen historicus, maar ik heb wel nagetrokken vanwaar dit recht van de vorst om genade te verlenen afkomstig is. In de middeleeuwen hadden alle vorsten namelijk dat recht, en alle andere rechten, zoals ook het ius primae noctis. Toen in Engeland de scheiding der machten werd ingevoerd en er rechtbanken werden opgericht, moesten er onafhankelijke rechters komen om te voorkomen dat niet-onafhankelijke rechters de vrienden van de Koning zouden vrijspreken en de vijanden van de Koning zouden veroordelen. De vorst en zijn entourage hebben daarop gereageerd door te stellen dat de vorst nog genade moest kunnen verlenen wanneer onafhankelijke magistraten iemand ten onrechte veroordeeld hadden wegens zijn vriendschap met de vorst. Ik spreek wel over twee tot driehonderd jaar geleden! Gratieverlening door de vorst heeft vandaag geen zin meer omdat we over strafuitvoeringsrechtbanken beschikken. Die corruptogene situatie moet uit de Grondwet. Daarom denk ik dat we dit artikel herzienbaar moeten verklaren, zodat we het kunnen afschaffen.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 76

Aanwezig: 57
Voor: 9
Tegen: 48
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van mevrouw Van dermeersch en de heer Coveliers (Stuk 4-1368/1) dat luidt:

-Voor dit voorstel van verklaring wordt de uitslag van stemming 76 aanvaard.

-Het voorstel van verklaring is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 115 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 77

Aanwezig: 57
Voor: 57
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 76 wordt aanvaard voor de amendementen 116 en 117 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van de heren Coveliers, Van Gaever en Van Hauthem (Stuk 4-851/1) dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Er is nog een voorstel van verklaring, ondertekend door de heren Van Gaever, Van Hauthem en mijzelf over artikel 113 van de Grondwet.

In dat voorstel wordt gepleit voor de afschaffing van de adel. Dat voorstel komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want we hebben ons geïnspireerd op een tekst van 18 februari 2004, ondertekend door de heren Vincent Van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker. Daarin wordt gezegd dat de adel toch wel uit de tijd is en moet worden afgeschaft. Ik vind dat een bijzonder interessant voorstel. Daarin staat letterlijk te lezen: `dat de adel vandaag geen invloed meer heeft en een onschuldig historisch fenomeen is, een reeds lang onderuitgehaalde mythe. Zo blijkt een onevenredig en belangrijk aandeel van functies in menige raad van bestuur van Belgische ondernemingen te worden ingevuld door mensen van adel of worden tal van leden tijdens hun mandaat in de adelstand verheven. Men kan zich terecht de vraag stellen of die mensen in dergelijke raden wel zijn terechtgekomen op basis van hun verdiensten.' De heer Van Quickenborne, ondervoorzitter van een politieke partij en minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft gelijk.

Met het opnemen in de adel wou de vorst bepaalde mensen aan zich binden door hen een adellijke titel te geven. Dat systeem is achterhaald. Vandaag moeten mensen bewijzen dat ze de sympathie en het respect van iemand waard zijn.

Het systeem kan ook corruptogeen werken. Zeer recent las ik in een krant dat er in West-Vlaanderen zelfs iemand was die ten onrechte via een adellijke titel een huwelijk met een Ierse of een Schotse adellijke dame wou aangaan. Voor mijn part mag iedereen zich baron of graaf noemen, maar het toekennen van adellijke titels moet officieel worden afgeschaft, want het is een discriminatie overgeërfd uit de middeleeuwen.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 78

Aanwezig: 54
Voor: 8
Tegen: 44
Onthoudingen: 2

-Het voorstel van verklaring is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 78 wordt aanvaard voor de amendementen 118 tot 121 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 79

Aanwezig: 57
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 78 wordt aanvaard voor amendement 122 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 80

Aanwezig: 56
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 78 wordt aanvaard voor amendement 123 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 124 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 81

Aanwezig: 56
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 78 wordt aanvaard voor de amendementen 125 tot 128 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 82

Aanwezig: 56
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 78 wordt aanvaard voor de amendementen 129 tot 146 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 147 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Het was de bedoeling dit artikel te wijzigen door er een alinea aan toe te voegen waarin staat dat arresten van het hof moeten worden uitgevoerd en niet onderhandeld.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 83

Aanwezig: 55
Voor: 46
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 148 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 143 handelt over de belangenconflicten waarmee we in deze assemblee de jongste tijd toch geregeld te maken hadden. Ik weet niet waarom de regering alleen paragraaf 2 herzienbaar verklaart. Paragraaf 2 gaat over de rol van de Senaat, die een gemotiveerd advies moet geven aan het Overlegcomité als het belangenconflict tussen twee parlementen niet tot een oplossing heeft geleid. Ik kan aannemen dat men de rol van de Senaat hierin wil herzien. De Senaat heeft immers bewust alle mogelijke termijnen om een advies te geven in de verschillende belangenconflicten laten overschrijden.

Wij wensen het volledige artikel herzienbaar verklaren. Het systeem van de belangenconflicten, dat op zich niet slecht is, is door alle mogelijke parlementen misbruikt doordat zij de belangenconflicten consecutief hebben ingeroepen.

Ik heb maanden geleden een voorstel van bijzondere wet ingediend om daaraan een einde te maken. Het is niet normaal dat twee jaar na een stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een parlement plots tot de conclusie komt dat zijn belangen zijn geschaad. We hebben toen voorgesteld dat elk parlement een belangenconflict kan inroepen binnen een termijn van 30 dagen na de stemming in de commissie.

We willen dus het hele artikel 143 herzienbaar verklaren.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 84

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 47
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 85

Aanwezig: 55
Voor: 45
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 149 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 86

Aanwezig: 58
Voor: 58
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 150 en 151 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 87

Aanwezig: 58
Voor: 57
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 152 en 153 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 88

Aanwezig: 58
Voor: 48
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 154 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 89

Aanwezig: 59
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 155 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 90

Aanwezig: 57
Voor: 57
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 156 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

M. Francis Delpérée (cdH). - En commission, il avait été convenu de scinder le vote sur cet élément, puisque l'article 151, §2, alinéa 2, deuxième phrase, figurait dans la déclaration précédente, alors que l'article 151, paragraphe 1er, deuxième phrase, est une innovation.

M. Philippe Mahoux (PS). - Suivant la proposition de M. Delpérée, après les deux ou trois votes sur les parties, nous voterons quand même sur la totalité de l'article à réviser proposé par la commission, afin que les trois textes présentés par le gouvernement, la Chambre et le Sénat concordent.

De voorzitter. - We stemmen eerst over artikel 151, §1, tweede zin, van de Grondwet.

Stemming 91

Aanwezig: 59
Voor: 58
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 151, §2, tweede lid, tweede zin, van de Grondwet.

Stemming 92

Aanwezig: 57
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - We hebben nu apart gestemd over de tweede zin van artikel 151, §1 en over ...

De voorzitter. - ... de tweede zin van het tweede lid van artikel 151, §2.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het voorstel van de commissie was toch om daarover één stemming te houden?

M. Marcel Cheron (Ecolo). - Il conviendrait à mes yeux d'émettre un seul vote sur les deux paragraphes pour s'assurer que c'est « pour optimaliser ». Vous ne l'avez pas précisé lorsque vous nous avez demandé de voter sur la première partie, puisque M. Delpérée pour une fois a demandé la scission. Dans un souci de correction, un vote global sur le premier tiret avec les deux paragraphes me semble nécessaire.

M. Philippe Moureaux (PS). - Cette discussion fondamentale ne va pas me glacer les sangs. À partir du moment où tel paragraphe est déclaré ouvert à révision, un vote global n'a plus aucun sens car il impliquerait que l'ensemble de l'article est soumis à révision.

M. Francis Delpérée (cdH). - Je veux simplement préciser à titre historique que, hier, nous avons scindé le vote sur ce point parce que l'article 151, §2, alinéa 2, deuxième phrase, de la Constitution figurait dans la déclaration de 2007, tandis que l'article 151, §1er, deuxième phrase, est une innovation de 2010.

Je précise également à M. Cheron que la division des textes constitutionnels et des textes législatifs est de droit.

M. Marcel Cheron (Ecolo). - Je ne veux absolument pas empêcher M. Delpérée de demander des votes distincts. Je dis simplement que le préconstituant cite l'article « en vue de ». Il ne faudrait pas comprendre que l'on précise le 1er paragraphe de l'article 151 sans dire « en vue de ». Je ne demande rien d'autre que cette précision.

M. le président. - Je crois que c'est en ce sens que les deux votes sont intervenus.

M. Johan Vande Lanotte (sp.a). - M. Cheron sous-entend que l'on tient compte de la motivation, mais ce n'est pas le cas. Nous avons voté la révision des deux parties de l'article, donc elles sont déclarées ouvertes à révision. Mais je ne voudrais pas que l'on déduise du raisonnement de M. Cheron que la motivation pour réviser la Constitution pourrait avoir des conséquences pour le constituant ; ce n'est pas le cas.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - In het verslag is de discussie over dit artikel weergegeven. Daaruit blijkt dat sommige leden de herzienbaarheid anders interpreteren dan andere leden. De regering heeft echter een open grondwetsherziening voorgesteld. CD&V volgt de motivering van de regering.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 93

Aanwezig: 61
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 94

Aanwezig: 61
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Uiteraard vinden we dat artikel 151 moet worden herzien, maar we kunnen niet akkoord gaan met de fragmentarische manier waarop dit nu gebeurt. Uit het artikel 151 worden niet alleen bepaalde alinea's, maar zelfs bepaalde zinnen gelicht. Het artikel is destijds nochtans als één geheel voorgesteld. Het is onmogelijk de rechterlijke macht, justitie, het openbaar ministerie en de Hoge Raad voor de Justitie te hervormen als men bepaalde stukken van dit artikel onaangetast laat.

Mocht artikel 151 in zijn geheel voor herziening vatbaar worden verklaard, zou men bepaalde stukken ongewijzigd kunnen laten. Nu is het onmogelijk om de stukken die niet voor herziening vatbaar zijn verklaard, te wijzigen. Vandaar onze onthouding.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 157 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 95

Aanwezig: 60
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 10

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 158 tot 162 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 96

Aanwezig: 56
Voor: 55
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 163 tot 165 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik citeer volgende passage uit artikel 160: "Er bestaat voor geheel België een Raad van State ..." Hoewel dat in de Grondwet is gestipuleerd, is dit in realiteit fictie. Zo roepen de uitspraken van de Vlaamse kamers van de Raad van State die de interpretatie van de circulaires van de Vlaamse regering met betrekking tot de taalwetgeving bevestigen, aan Franstalige zijde reacties op als: `Ce n'est que la chambre flamande qui a dit cela.' In het kader van de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde lag onder meer voor dat de tweetalige algemene vergadering, dus de paritair samengestelde kamers van de Raad van State, een oordeel zou moeten uitspreken.

Dit zijn slechts vaststellingen; het is geen waardeoordeel. We zijn echter al zover uiteengegroeid dat zelfs op het niveau van de Raad van State politiek geen eenheid van rechtspraak meer bestaat. Laten we de Grondwet dus aanpassen aan de politieke realiteit!

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 166 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 97

Aanwezig: 60
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 167 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 98

Aanwezig: 57
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 168 tot 171 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 99

Aanwezig: 60
Voor: 60
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 100

Aanwezig: 60
Voor: 60
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is eenparig aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor amendement 172 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 101

Aanwezig: 59
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van verklaring van N (Stuk 4-915/1) dat luidt:

De heer Geert Lambert (Onafhankelijke). - Ik heb daarnet al een toelichting gegeven, maar ga er kort nog even op in. Mijn voorstel strekt ertoe ook het parlement zelf inspraak te geven wanneer de krijgsmacht op internationale missie wordt gestuurd. Ik verwijs hierbij naar het Rwandarapport. Het zou een goed signaal zou zijn dit artikel, ook al staat het niet in de lijst van de regering, vandaag herzienbaar te verklaren, om aldus aan te tonen dat we dit bij een volgende grondwetsherziening echt graag willen aanpassen.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 102

Aanwezig: 60
Voor: 22
Tegen: 37
Onthoudingen: 1

-Het voorstel van verklaring is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 173 tot 175 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 103

Aanwezig: 59
Voor: 48
Tegen: 0
Onthoudingen: 11

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 176 tot 185 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

Stemming 104

Aanwezig: 61
Voor: 60
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 84 wordt aanvaard voor de amendementen 186 tot 188 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 189 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

De heer Hugo Coveliers (VB). - Als motivering lees ik een tekst voor. `In alle federale staten hebben de deelstaten een belangrijke autonome bevoegdheid inzake lokale politie. De recente wijziging van artikel 184 sluit deze mogelijkheid uit en betekent dus een stap achteruit in de totstandkoming van de autonomie van de deelstaten. Ter zake moet duidelijkheid worden gecreëerd in het voordeel van een werkelijke deelstatelijke rol bij de organisatie en uitbouw van het plaatselijke veiligheidsbeleid.' Deze overigens zeer degelijke tekst komt uit de CD&V-voorstellen van juni 2007. Wat erin staat, is juist en ik neem dus aan dat de CD&V-collega's het voorstel om ook artikel 184 voor herziening vatbaar te verklaren, zullen steunen. In de loop van een paar jaar kan men echter van gedachten veranderen, maar dat wil ik ook graag in een stemming uitgedrukt zien. Daarom wil ik graag dat over dit punt wordt gestemd.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 105

Aanwezig: 61
Voor: 10
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 105 wordt aanvaard voor de amendementen 190 tot 197 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

-De uitslag van stemming 105 wordt eveneens aanvaard voor amendement 198 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Artikel 193 bepaalt: `De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT'. We stellen nu vast dat bepaalde partijen met die kenspreuk, `L'union fait la force', naar de verkiezingen gaan. Zoals het er nu voorstaat, denk ik dat het eerder gaat om `L'union fait le divorce', maar laat ons dat artikel ook maar herzien.

M. Francis Delpérée (cdH). - Je rappelle simplement que « l'union fait la force » est une devise fédéraliste et que, selon une formule connue, « fédérer, c'est unir ».

-De uitslag van stemming 105 wordt aanvaard voor amendement 199 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) dat luidt:

-Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 200 van de heer Van Hauthem c.s. vervalt omdat het identiek is aan een bepaling in de tekst die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft aangenomen.

We stemmen over het ontwerp van verklaring dat luidt:

M. Philippe Moureaux (PS). - Un mot d'explication s'impose dans la mesure où sous la précédente législature, j'avais voté contre la mise en révision de cet article. Je voudrais d'abord indiquer que personnellement, j'étais partisan d'une autre méthode, celle qui consistait à avoir beaucoup d'articles en révision et à se passer de l'article 195. Comme cela n'a pas été le choix du gouvernement, ni de la Chambre ni de la commission du Sénat, l'article 195 devient l'article clé de toutes les discussions que nous venons d'avoir. À la limite, tous nos échanges de vue sur les autres articles n'ont finalement qu'un aspect de prise de position, tandis qu'ici, on donne une clé pour ouvrir le verrou de la révision de l'ensemble de la Constitution, bien entendu si la prochaine Constituante le souhaite. C'est périlleux mais le fait est que nous nous trouvons devant un autre péril : l'immobilisme, l'incapacité d'avancer dans une réforme de l'État devenue indispensable si l'on veut que la Belgique se tire d'affaire.

Par ailleurs, j'ai une certaine expérience des matières institutionnelles dont je m'occupe depuis les années 70. J'ai notamment beaucoup travaillé avec Jean-Luc Dehaene. Je m'en souviens de façon très précise, lorsque nous avons participé aux négociations en 1980, nous avons buté à plusieurs reprises sur des problèmes constitutionnels. Mais comme nous avions beaucoup d'imagination, nous les avons contournés. Je n'entrerai pas dans les détails car certains puristes du droit siégeant dans cette assemblée pourraient en frémir, mais cela n'a pas été facile.

Lorsque l'on doit effectuer un travail difficile, un travail en profondeur, on peut avoir besoin d'un article qui pourtant ne paraissait pas devoir être révisé à un autre moment. C'est la raison pour laquelle entre deux périls, celui d'une facilitation de la révision qui, à terme, pourrait être dangereuse, et l'immobilisme qui - j'espère que tout le monde le comprendra dans les formations politiques, d'un côté comme de l'autre - pourrait à mon sens condamner notre pays, je choisis le risque moindre, celui de la tentative de la grande réforme grâce à l'article 195.

En disant cela, je m'inspire de ce que Jean-Luc Dehaene a écrit car sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui : « Ce pays n'a jamais avancé que quand la communauté majoritaire tenait compte de ce que la communauté minoritaire pensait, et que la communauté minoritaire de ce pays acceptait de discuter les propositions de la majorité. » En votant pour l'article 195 en révision, j'espère que les deux communautés feront chacune le pas nécessaire pour que la Belgique soit pleinement à flot et qu'elle ait la tête haute lors de la présidence européenne.

M. Philippe Monfils (MR). - Je constate, en relisant le projet de déclaration de révision de la Constitution, que plus du tiers des articles sont ouverts à révision, soit pratiquement tous les articles concernant l'ensemble des rouages de cet État et de nos institutions, à savoir l'État fédéral, la Chambre, le Sénat, les communautés, les régions, les provinces, les communes, l'organisation judiciaire. Ce n'est donc pas l'immobilisme qui attend le prochain gouvernement et la prochaine majorité, mais un travail énorme. Nous avons dit, et de nombreux amis du MR l'ont dit également, que nous sommes preneurs d'un débat sur une grande réforme de l'État, à condition que les Flamands entendent les revendications des francophones et que cela se fasse dans la loyauté et dans l'équilibre.

Nous sommes entièrement d'accord d'entrer dans ce processus. Cependant, alors que tous les articles nécessaires sont ouverts à la révision, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait aller au-delà et ouvrir à révision l'article 195.

Au cours de cette séance, j'ai entendu une série de collègues se ranger manifestement aux côtés des extrémistes flamands. Ils crachent systématiquement sur tous les éléments de protection des francophones repris dans la Constitution : l'article 54, la sonnette d'alarme, les conflits d'intérêts, et j'en passe. Il s'agit incontestablement d'éléments de protection de la minorité francophone par rapport à la majorité flamande.

L'ouverture à révision de l'article 195 constituerait un risque grave. Nos collègues flamands du nord du pays essaieraient aussitôt de simplifier l'article 195. Ensuite, ils s'attaqueraient à un certain nombre d'articles que nous ne voulons pas voir modifier. Il faudrait certes une majorité particulière - majorité des deux tiers et majorité dans chacun des groupes linguistiques - mais je préfère de loin un blocage constitutionnel à un blocage résultant du refus des francophones de s'engager dans cette voie.

Je crois que nous pouvons parfaitement nous lancer dans une grande réforme de l'État avec les articles actuellement soumis à révision, raison pour laquelle nous ne voterons pas en faveur de l'ouverture à révision de l'article 195.

M. Francis Delpérée (cdH). - En 2007, comme bien d'autres, je n'ai pas voté l'insertion de l'article 195 dans la déclaration de révision de la Constitution.

Je ne suis pas favorable à une révision de l'article 195 de la Constitution, surtout quand j'entends les explications avancées par certains. M. Moureaux est d'avis qu'une modification de l'article 195 permettrait une grande réforme de l'État. En fait, il préjuge du sens qui serait donné à la révision de l'article 195. Cela signifie qu'il n'y aurait plus de liste d'articles à réviser, qu'il n'y aurait plus de déclaration, même au cours d'une même législature, des articles à réviser. Je ne prendrai pas cet engagement aujourd'hui. Je veux rester cohérent avec le rapport que j'ai fait tout à l'heure et avec les votes qui sont intervenus depuis le début de la séance.

J'inscris l'article 195 dans la logique d'une conception traditionnelle des affaires courantes. La déclaration est en cours. La déclaration actuelle comprend l'article 195. Nous allons donc voter l'inscription de l'article 195 dans la déclaration de révision, en espérant qu'il ne sera jamais utilisé.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - De sp.a-fractie is voor de herzienbaarverklaring van artikel 195 van de Grondwet. Vooral de Franstalige collega's wil ik vragen het artikel niet op een stroeve manier te blijven bekijken.

Artikel 195 is in 1831 - 170 jaar geleden - ingevoerd in een totaal andere context waarbij men niet wilde werken met een wijziging achteraf, zoals toen in de meeste landen gebruikelijk was. In België wilde de wetgever vooraf tegen een zeer beperkt en elitair electoraat zeggen wat er zou gaan gebeuren. Het ging bovendien altijd om zeer beperkte wijzigingen.

Bij de omvorming van een unitaire naar een federale staat bleek die techniek niet meer te werken. Er is geen enkele staatshervorming geweest waarbij er geen impliciete wijzigingen gebeurden. Met andere woorden, in de legislatuur volgend op de herzienbaarverklaring werden artikelen gewijzigd die niet voor herziening vatbaar waren verklaard. De reden was dat de nood aan een compromis en aan een structuurhervorming zo groot was dat men zich niet strikt aan de herzienbaarverklaring kon houden. Dat is de realiteit van alle belangrijke staatshervormingen van de voorbije 25 jaar.

In plaats van die toch wat hypocriete impliciete hervormingen aan te houden, kiezen we toch beter openlijk voor een systeem dat hoe dan ook een dubbele garantie inhoudt. Eerst zal artikel 195 van de Grondwet moeten worden herzien, vervolgens kunnen andere artikelen van de Grondwet worden herzien, natuurlijk niet met een eenvoudige meerderheid, maar met een tweederdemeerderheid zodat de beschermingsmechanismen blijven bestaan.

Wat best verdwijnt is niet de bescherming van de minderheid, maar de technische blokkering door de preconstituante, die niet altijd kan voorspellen wat de constituante in een staatshervorming wil doen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De interpretatie van een artikel bepaalt natuurlijk altijd het resultaat en de grote vraag is welke parameters je daarbij hanteert.

Onze laatste grote grondwetsherziening dateert van 1992-1993. Ook de ons omringende landen voeren structurele aanpassingen door. In Duitsland is er grote discussie aan de gang over het federalisme. Frankrijk, een unitaire staat, is bezig met een regionalisering en een herschikking van departementen en dan is er nog de beweging in gang gezet door de Europese Unie. Het gaat dus niet alleen over interpreteren binnen een nationaal kader maar ook over willen zien dat de opvattingen over bestuur en participatie zijn geëvolueerd.

Voor artikel 195 kunnen we in zekere mate spreken van een fictie. Bij vele grondwetsherzieningen wist de kiezer niet eens dat er een constituante zou komen, ook al was die wel aangekondigd en had men vooraf kenbaar gemaakt welke artikelen men zou kunnen herzien, zodat de kiezer daarmee in zijn stemgedrag rekening zou kunnen houden. Toch hebben we meermaals verkiezingen gekend, waarbij men pas achteraf kon vastleggen wat er kon gebeuren.

Verder weet iedereen die meermaals een grondwetsherziening heeft meegemaakt, dat niets vluchtiger is dan de verklaringen tot herziening van de Grondwet zoals we er nu een bespreken. De verklaringen van dit parlement steunen op de verkiezingen van 2007. De komende verkiezingen zullen de opvattingen bepalen waarmee de constituante de artikelen zal veranderen. Wat wij vandaag goedkeuren bindt natuurlijk niet onze opvolgers, want dat zou betekenen dat de verkiezingen zelf op dat punt niet beslissend zijn. Een zaak weten we in ieder geval: de kiezer weet vandaag dat de grondwetsherziening op de agenda staat en een essentieel element is van de verkiezingscampagne. In dit opzicht is de geest van de Grondwet vandaag zeker gerespecteerd.

M. le président. - J'ai voté précédemment contre la révision de l'article 195 ; je continuerai à le faire aujourd'hui. J'estime en effet qu'une modification de la procédure de révision de la Constitution revient à transformer celle-ci en une simple loi à majorité spéciale qui peut être modifiée à tout moment. C'est un recul démocratique puisque l'électeur n'est plus prévenu et qu'on ne l'associe plus au processus. Enfin, je pense que ce dispositif était important pour garantir les équilibres entre les deux composantes de l'État belge. Je ne tiens pas à ce que l'on facilite le démontage de ce mécano sensible qu'est notre pays. Je voterai donc contre.

We gaan over tot de stemming.

Stemming 106

Aanwezig: 60
Voor: 49
Tegen: 11
Onthoudingen: 0

-Het ontwerp van verklaring is aangenomen.

-De uitslag van stemming 105 wordt aanvaard voor de amendementen 201 tot 203 van de heer Van Hauthem c.s. (Stuk 4-1777/2) die luiden:

-De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - De stemming over de herziening van de Grondwet is hiermee beëindigd. Dat betekent dat de Kamers ontbonden worden.

Ik wil u zeggen dat het me gelukkig stemde onze werkzaamheden te kunnen voorzitten. Ik wens u allen veel geluk bij de verkiezingen.

M. Philippe Mahoux (PS). - En cette fin précoce de législature, je suis convaincu que l'ensemble de mes collègues partagera mon souhait d'adresser une pensée toute particulière à l'ensemble du personnel du Sénat dont certains membres sont visibles - nous les croisons régulièrement au cours de nos activités - mais d'autres moins puisqu'ils travaillent dans les nombreux bureaux. Je tiens à souligner la qualité de leur travail au service de la démocratie et leur souci constant de faciliter notre tâche. Je leur adresse, en votre nom, tous nos remerciements. (Applaudissements sur tous les bancs)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In naam van mijn fractie en ook in naam van alle collega's sluit ik me aan bij de woorden van de heer Mahoux. Voorzitter, ik wil u ook bedanken voor de samenwerking. Deze regeerperiode is voorbarig geëindigd. Desondanks hebben we geprobeerd ernstig werk te verrichten. Ik dank ook alle collega's, alle medewerkers en het personeel van de Senaat en wens hen het beste voor de toekomst. (Algemeen applaus)

Mme Dominique Tilmans (MR). - Je voudrais me joindre aux propos de mes collègues pour remercier le personnel qui a été à notre disposition tout au long de ces quelques années, malheureusement trop courtes. Nous espérions aller plus loin, nous avions encore beaucoup de travail à réaliser ensemble mais telle est la vie politique...

Je souhaite à tous mes collègues bonne chance pour les élections. J'espère que nous serons nombreux à nous retrouver ici.

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 20.20 uur.)