4-119

4-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 APRIL 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek CongoĽ (nr. 4-1200)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In het kader van akkoord van 24 februari met het IMF en de Club van Parijs zou er een schuldkwijtschelding en -herschikking met de Democratische Republiek Congo plaatsvinden.

Het akkoord van 24 februari betreft een kleine 3 miljard dollar. Congo heeft daarnaast echter nog enkele miljarden dollars schulden. Het akkoord bepaalt dat Congo een deel van zijn achterstallige schulden moet terugbetalen vůůr 31 mei 2012.

Aangezien BelgiŽ lid is van de Club van Parijs zal dat akkoord ook gevolgen hebben voor de schulden die Congo aan BelgiŽ heeft. In het begrotingsprogramma Ontwikkelingssamenwerking, ook wel de solidariteitsnota genoemd, is er voor 2010 een bedrag 409,51 miljoen euro schuldkwijtschelding als ODA-aanrekenbaar opgenomen.

Ten eerste, hoeveel bedraagt de uitstaande schuld van Congo bij BelgiŽ voor leningen van staat tot staat?

Ten tweede, hoeveel bedraagt de uitstaande schuld van Congo bij de Nationale Delcrederedienst die in het kader van vroegere saneringsoperaties door de Belgische Staat is overgenomen?

Ten derde, hoeveel bedraagt momenteel de uitstaande schuld van Congo bij de Nationale Delcrederedienst?

Ten vierde, hoeveel schuld zal BelgiŽ dit jaar kwijtschelden ten aanzien van Congo in het kader van het recente akkoord met de Club van Parijs? Kan de minister aangeven over welke soort van schulden het gaat: leningen van staat tot staat of schulden ten aanzien van de Nationale Delcrederedienst? Welke deel ervan is ODA-aanrekenbaar?

Ten vijfde, hoeveel achterstallige schuld moet Congo volgens het akkoord aan BelgiŽ terugbetalen? Over welke terugbetalingen gaat het: staatsleningen of schulden ten aanzien van de Nationale Delcrederedienst?

Ten zesde, heeft Congo nu in het kader van het HIPC-initiatief het completion point bereikt?

Ten zevende, waarom werd slechts een akkoord gesloten voor een deel van de schulden van Congo? Wat zijn de perspectieven voor een regeling voor de overige schulden?

Ten achtste, welke voorwaarden zijn er gesteld aan de Democratische Republiek Congo voordat het akkoord van 24 februari kan worden uitgevoerd?

Ten negende, welke procedure en welk tijdschema volgen het IMF en de Club van Parijs voor de uitvoering van het akkoord van 24 februari? Welke procedure en welk tijdschema volgt BelgiŽ voor de kwijtschelding?

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

Ten eerste, de huidige uitstaande schuld van Congo ten aanzien van BelgiŽ voor leningen van staat tot staat bedraagt 124 miljoen euro.

Ten tweede, de huidige uitstaande schuld van Congo ten aanzien van de Nationale Delcrederedienst die werd overgenomen door de Belgische staat bedraagt 280 miljoen euro.

Ten derde, de huidige uitstaande schuld van Congo ten aanzien van de Nationale Delcrederedienst bedraagt 337 miljoen euro.

Ten vierde, BelgiŽ zal dit jaar in het kader van het akkoord met de Club van Parijs 117 miljoen euro schuld kwijtschelden. Dat bedrag is volledig ODA-aanrekenbaar.

Ten vijfde, Congo moet dit jaar volgende achterstallige schulden aan BelgiŽ terugbetalen: 963 367 euro vorderingen van de Nationale Delcrederedienst en 2 885 088 euro voor leningen van staat tot staat..

Ten zesde, verwacht wordt dat Congo het completion point tegen eind augustus 2010 zal bereiken.

Ten zevende, de Club van Parijs bepaalt telkens een cut-off-datum voor de uitstaande schuld die voor die datum is aangegaan. De schulden die na die datum zijn aangegaan, de post cut-off-schuld, worden principieel niet behandeld. Toch heeft de Democratische Republiek Congo een schuldenherschikking voor de cut-off-schuld verkregen aangezien terdege rekening werd gehouden met de schuldhoudbaarheid, of de debt sustainability, van het land.

Ten achtste, op zijn website publiceert het IMF in detail de voorwaarden die in het IMF Extended Credit Facility Program zijn overeengekomen.

Ten negende, de onderhandelingen van de Club van Parijs zijn op 24 februari 2010 afgesloten. Daarna werd gestart met de bilaterale onderhandelingen. Die onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang en moeten voor 31 augustus 2010 leiden tot de ondertekening van een akkoord tussen de individuele crediteurstaten en de Democratische Republiek Congo.