4-114

4-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de studie over de nieuwe echtscheidingswet» (nr. 4-1121)

De heer Guy Swennen (sp.a). - Deze week lichtte de staatssecretaris de resultaten toe van de door hem bestelde en al lang aangekondigde studie over de gevolgen van de nieuwe echtscheidingswet, die van kracht werd op 1 september 2007.

Met grote voldoening heb ik als gewezen voorzitter van de subcommissie Familierecht in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de vorige legislatuur, kennis genomen van de eerste algemene conclusie van de staatssecretaris aan de hand van de studie. Hij stelt onomwonden vast dat het aantal akkoordechtscheidingen flink is gestegen en dat de wet dus een belangrijke, positieve mentaliteitswijziging heeft teweeggebracht. Daar geloofden we bij de conceptie van de wet al rotsvast in, hoewel zij die toen in de oppositie zaten andere klanken lieten horen.

De staatssecretaris concludeert uit de studie ook dat nog een harde kern aan vechtscheidingen overblijft. Daarom volgende vraag: welke initiatieven zal hij op korte of middellange termijn nemen om de vechtscheidingen nog verder terug te dringen?

De tweede conclusie die de staatssecretaris uit de studie trekt is dat er misverstanden zijn over het feit dat verblijfsco-ouderschap, ook bilocatie of gelijkmatig verdeelde huisvesting genoemd, geen recht is, maar een principe dat de rechter niet kan negeren, tenzij hij het uitvoerig motiveert. Bilocatie is echter geen automatisme zoals sommigen denken.

Een tweede misverstand is dat sommigen denken dat bilocatie automatisch betekent dat er geen recht kan zijn op onderhoudsgeld. Dat kan wel het geval zijn, want het algemene principe in ons Burgerlijk Wetboek dat men bijdraagt in de lasten van de opvoeding van de kinderen naar zijn vermogen, blijft gehandhaafd. Als de staatssecretaris op grond van de studie stelt dat ook bij rechters en advocaten en niet alleen bij de algemene groep van de rechtzoekenden die misverstanden bestaan, dan is dat is een ernstige zaak. Dit aspect gaat overigens niet over de nieuwe echtscheidingswet, maar over de wet van 2006, die heel wat bepalingen inzake het omgangsrecht bevat. Vandaar mijn tweede vraag: wat gaat de staatssecretaris ondernemen om die misverstanden uit de wereld te helpen?

Zijn derde conclusie is dat er bij bilocatie na de scheiding nog veel ruzie is over praktische problemen. Ik heb in het begin van deze regeerperiode in de Senaat een omvattend wetsvoorstel ingediend om al dat soort problemen op te lossen, tot en met de huisvesting van de kinderen in bilocatie. Het trok vooral de aandacht omdat erin sprake was van de dubbele domiciliëring.

Ik heb van de beleidscel een uitgebreide nota ontvangen met een groot aantal technische opmerkingen. Rekening houdend met de talrijke praktische problemen die er volgens de studie nog overblijven, vraag ik me af of het niet van constructieve openheid zou getuigen dat de beleidscel mijn voorstel bij voorrang verder zou uitwerken, wetend dat het niet-ideologisch is maar zuiver technisch.

Tot slot had ik graag vernomen of we een kopie van de studie kunnen krijgen.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Allereerst wil ik duidelijk maken dat zowel de studie als de powerpointpresentatie beschikbaar zijn op de site www.degezinnen.be. De studie gaat niet over de nieuwe echtscheidingswet, maar wel over de gevolgen van de wet over het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen of de bilocatie.

Ik verheug me dat er zoveel aandacht is voor onze werkzaamheden en onze bezorgdheid om het aantal familiale conflicten te beperken in het belang van iedereen, in het bijzonder van de kinderen. Het is onze bedoeling om de rust in echtscheidingsdiscussies zoveel mogelijk te herstellen. Daarvoor hebben we met een aantal parlementsleden veel werk verricht dat vandaag wordt afgerond met de stemming over het wetsontwerp betreffende de objectivering van de onderhoudsbijdragen. Het is ook onze bedoeling een familierechtbank op te richten om de diverse procedures op één plaats en in één dossier te verenigen, zodat procedureslagen en shopping met een verplichte herhaling van de details van het conflict kunnen worden vermeden en wonden niet opnieuw in het openbaar moeten worden opengereten. In dit licht verwijs ik ook naar de tekst over `de zitting achter gesloten deuren en de persoonlijke verschijning', die in de Senaat werd goedgekeurd en nu in de Kamer wordt behandeld.

Samen met de minister van Justitie willen we ook uitzoeken in welke mate bemiddeling in familiale conflicten een alternatief kan zijn. We hebben onderzocht welke obstakels de bemiddeling op het ogenblik in de weg staan. Onlangs was ik trouwens in Canada om te zien hoe dat land erin geslaagd is een heuse culturele revolutie teweeg te brengen. Liefst 92% van de scheidingen verloopt er nu zonder gerechtelijke tussenkomst in de strikte zin van het woord.

Om misverstanden uit de wereld te helpen werden de resultaten van de studie verspreid via de pers en via de vergadering van vorige maandag. De samenvattingen en integrale teksten van de studie kunnen worden geraadpleegd op de website www.degezinnen.be. Ze geven een inzicht in het principe van het gelijkmatig verdeelde verblijf. Ik sta uiteraard ter beschikking voor verder debat over de gevolgen van die studie, want ik vind het belangrijk dat we deze zaak blijven volgen.

Wat de derde vraag betreft, wensen wij ons niet vast te pinnen op deze of gene oplossing voordat we het probleem hebben onderzocht. Na afloop van de studie zullen we opnieuw contact opnemen met de actoren op het terrein om na te gaan wat hun reacties zijn op de vaststellingen die we hebben gedaan. Ik ben er zeker van dat positieve voorstellen kunnen worden geformuleerd. De technische en reglementaire haalbaarheid van die voorstellen moet worden geëvalueerd, temeer daar ze talrijke facetten bevatten met fiscale consequenties en gevolgen voor de kinderbijslag, waarvoor overleg noodzakelijk is met de betrokken ministers, maar ook met de gemeenschappen, bijvoorbeeld in verband met schoolkwesties. Er bestaat nu al een oplossing voor de SIS-kaart voor kinderen in de regeling van het gelijkmatig verdeelde verblijf.

We steunen ook het werk van het SeGEC (Secrétariat général de l'Enseignement catholique) met betrekking tot de analyse van de binnenschoolse problematiek en de ouderrelaties. Mijn onmiddellijke prioriteit is de voltooiing van het voorontwerp betreffende de familierechtbank waarnaar de studie ook verwijst, en waarbij ik het parlement graag betrokken zie.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

De heer Guy Swennen (sp.a). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn uitvoerig antwoord. Ik heb mij voor mijn vraag gebaseerd op het enige krantenartikel over het onderwerp dat ik deze week heb gevonden, namelijk een artikel in De Standaard waarin de indruk werd gewekt dat een evaluatie werd gemaakt van de echtscheidingswet. Het voornemen van een familierechtbank vind ik op zich geen slechte zaak, maar nog belangrijker is dat snel kan worden opgetreden als er zich problemen voordoen.

De staatssecretaris zegt dat hij na de studie nog deskundigen op het terrein zal raadplegen in verband met concrete voorstellen. In Frankrijk is men al een aantal jaren vertrouwd met het probleem van de twee adressen. Ik merk ook dat heel wat ouders die over alles een volledig akkoord hebben toch ruzie krijgen over het gegeven van de twee adressen. Mijn conclusies is dat er in het voorstel van de minister een aantal elementen zijn die zo kunnen worden uitgevoerd en die zeer veel praktische problemen in regelingen van verdeeld verblijf kunnen oplossen.