4-113

4-113

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over ęde opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingenĽ (nr. 4-1498)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Jaarlijks worden in ons land ongeveer 1 700 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aangetroffen. Wellicht zijn het er veel meer. Die groep jongeren ligt me na aan het hart omdat ze zo kwetsbaar zijn.

Het normale opvangtraject voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bestaat uit drie fases. In een eerste fase komen ze terecht in een observatie- en oriŽntatiecentrum in Neder-Over-Heembeek of in Steenokkerzeel.

Daarna gaat men op zoek naar aangepaste opvang voor die jongeren. Wie asiel heeft aangevraagd, wordt meestal opgevangen door Fedasil. Wie geen asiel heeft aangevraagd, kan meestal een beroep doen op de Bijzondere Jeugdbijstand. Tussen theorie en praktijk ligt vaak een wereld van verschil. Bij gebrek aan plaatsen komen jongeren dan terecht waar ze niet thuishoren.

Ten slotte zoekt men naar een duurzame oplossing: de niet-begeleide minderjarige vreemdeling keert terug naar zijn land van oorsprong of vestigt zich definitief in BelgiŽ, bijvoorbeeld bij familie of bij vrienden of in een project van begeleid zelfstandig wonen.

Gezien het huidige tekort aan opvangplaatsen genieten niet alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aangepaste opvang. Daardoor zitten ze soms samen met volwassenen, wat verre van ideaal is. Af en toe krijgen ze zelfs helemaal geen plaats toegewezen omdat er op dat ogenblik niets vrij is. Daardoor blijven de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen soms letterlijk en figuurlijk in de kou staan, hangen ze rond op straat, slapen ze in een station of in een hangar in de haven.

Wanneer ze samen met volwassenen in een Fedasilopvangcentrum belanden, worden ze daar vaak het slachtoffer van geweld door drugsverslaafden. Die centra zijn geen ideaal opvangmilieu voor minderjarigen.

Sinds het begin van de opvangcrisis heeft de regering 1 300 nieuwe plaatsen geopend. De opzet is om tegen eind december 2010 nog eens 539 plaatsen te creŽren in lokale opvanginitiatieven van verschillende OCMW's. Ik ben tevreden dat hiervoor middelen zijn vrijgemaakt, al zullen die wellicht niet volstaan. Ik hoop vooral dat voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en dat dus een deel van de bestaande en de nieuwe plaatsen op hun specifieke noden worden afgestemd.

Graag had ik van de staatssecretaris vernomen hoeveel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen momenteel tussen volwassenen worden opgevangen. Hoeveel kregen een bevel van niet-toewijzing en staan dus op straat? Hoeveel van de reeds 1 300 gecreŽerde plaatsen zijn voorbehouden voor jongeren? Is de staatssecretaris voornemens een deel van de extra opvangplaatsen voor te behouden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en aan te passen aan hun noden? Aan hoeveel plaatsen had hij gedacht? Zullen in de nieuwe lokale opvanginitiatieven plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden voorbehouden? Om hoeveel plaatsen zal het gaan?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de staatssecretaris.

In totaal zijn er momenteel 523 opvangplaatsen toegewezen aan niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Op 23 februari 2010 verbleven 159 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op plaatsen in de federale opvangcentra die normaal voorbehouden zijn voor volwassenen.

Er worden in de federale centra elf niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen die geen asiel hebben aangevraagd. Zij hebben bijgevolg geen administratieve plaats van toewijzing - code 207 - gekregen, maar werden wel opgevangen. In de 1 300 gecreŽerde plaatsen werden 11 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen georganiseerd: 2 in Assesse, 7 in Waregem, 2 in Alken.

Wat de reeds gerealiseerde of nog te realiseren opvangplaatsen betreft, zullen in het netwerk van Fedasil een reeks nieuwe opvangplaatsen worden geopend. Op korte termijn komen er in Federale Opvangcentra 48 collectieve opvangplaatsen in de tweede fase, verspreid over twee federale centra, in Arendonk en PondrŰme. Die plaatsen zullen binnen enkele weken beschikbaar zijn. In Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) worden momenteel 11 plaatsen gecreŽerd in Braine-le-Ch‚teau en Komen.

Op lange termijn worden andere locaties gezocht voor het organiseren van structuren voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, zowel op het niveau van de federale opvangcentra als via andere opvangpartners. Op ons initiatief wordt een belangrijke stap gedaan om de Gemeenschappen, die deze bevoegdheid delen, te mobiliseren. Er zijn discussies aan de gang en ik hoop van harte dat eenieder zijn verantwoordelijkheid op zich zal nemen om aanvullende oplossingen te bieden voor de opvangproblemen voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik begrijp dat er een ernstige crisis is in de opvang. Toch dring ik erop aan dat jongeren de specifieke opvang krijgen waarin de wetgeving voorziet. Dat betekent dat zij niet tussen volwassenen geplaatst mogen worden. BelgiŽ kan hiervoor overigens een veroordeling oplopen van internationale instanties. Ik vraag dus om nog meer plaatsen voor jongeren vrij te maken, bovenop de plaatsen waarover de regering een beslissing heeft genomen. Het kan toch niet zijn dat zoveel jongeren geen gepaste opvang krijgen. U hebt een cijfer vermeld.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Het zouden er 159 zijn.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Dat is enorm! We treffen jaarlijks 1 500 tot 1 700 jongeren aan, of 10% van het totaal. Elke jongere die niet op zijn plaats zit, is er ťťn te veel. Ik krijg klachten van jongeren die het slachtoffer zijn van geweld, die zaken zien die ze niet moeten zien. Jongeren moeten worden beschermd. Haal ze weg uit de centra waar ze tussen volwassenen verblijven of geef ze daar op zijn minst aparte slaap- en leefruimtes.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 4 maart om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.25 uur.)