4-113

4-113

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 FÉVRIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Pol Van Den Driessche à la ministre de l'Intérieur sur «l'utilisation de termes en anglais pour les départements d'une école supérieure en Flandre» (nº 4-1489)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Vorige week las ik op de webstek van Het Belang van Limburg dat de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) de taalwet zou schenden. De Nederlandstalige benamingen van de verschillende departementen werden vervangen door Engelstalige. De internationale serviceclub Marnixkring, die de Nederlandse taal wil bevorderen, diende een klacht in bij de Vaste Commissie voor taaltoezicht.

De directeur van de Hogeschool legt uit dat de beslissing werd genomen op grond van de internationalisering van het onderwijs. Met het oog op de implementatie van de BaMa-structuur prijken op de gebouwen van de school Engelstalige namen. De opleidingen zelf zouden hun Nederlandstalige naam en karakter hebben behouden.

De Vaste Commissie voor taaltoezicht verwerpt de stelling.

Gaat het hier effectief om een schending van de taalwet? Zo ja, op welke manier zal de minister daartegen optreden?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

In toepassing van artikel 129, §1, van de Grondwet regelen de gemeenschapsparlementen bij decreet, bij uitsluiting van de federale wetgever, het gebruik van de talen in bestuurszaken en in het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen. Deze decreten hebben kracht van wet in het Nederlandse en het Franse taalgebied, met uitzondering van de gevallen vermeld in het geciteerde artikel.

Aangezien de gemeenschapsparlementen tot nog toe geen gebruik hebben gemaakt van die bevoegdheid in het geval voorgelegd aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht, blijven de bepalingen van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken gelden.

De Nederlandse afdeling van de VCT kon dus niets anders doen dan zich op die bepalingen steunen. Op basis hiervan heeft de VCT besloten dat de Provinciale Hogeschool Limburg de taalwetten heeft geschonden.

Het toezicht op de naleving van de taalwetten is een gewone toezichtsbevoegdheid en behoort tot de bevoegdheid van de gewesten, in casu, het Vlaamse Gewest. De federale minister van Binnenlandse Zaken is bijgevolg niet bevoegd en kan dus niet optreden.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Dat was een duidelijk antwoord. Ik zal mijn collega's in het Vlaams Parlement vragen deze zaak aan de orde te stellen.

Ik maak me zorgen over de verengelsing. Indertijd waren wij in Vlaanderen bezorgd over de verfransing, nu over de verengelsing.