4-111

4-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de inwerkingtreding van het Verdrag van 17 juni 2008 tot instelling van de Benelux Unie» (nr. 4-1069)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de internationale conferentie over Afghanistan in Londen» (nr. 4-1054)

Actualiteitendebat: De veiligheidssituatie in Brussel

Mondelinge vraag van de heer Luckas Vander Taelen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de veiligheidssituatie in Brussel» (nr. 4-1080)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de justitiële reactie op de toegenomen criminaliteit in Brussel» (nr. 4-1085)
Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de schietpartij in Laken» (nr. 4-1075)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de strijd tegen de zwarthandel in wapens» (nr. 4-1073)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de gevolgen van het faillissement van de verzekeringsmaatschappij Master Finance» (nr. 4-1071)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het bouwen van gevangenissen in het Waals Gewest» (nr. 4-1079)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «de gesloten jeugdinstellingen» (nr. 4-1081)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de vermindering van de kosten voor het afluisteren van telefoons en het publiceren van de vacante betrekkingen in de rechterlijke macht» (nr. 4-1070)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Justitie over «het onderzoek naar de Bende van Nijvel» (nr. 4-1084)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de controle op het zwartwerk in de bouwsector» (nr. 4-1072)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toename van kankers» (nr. 4-1083)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de aandacht tijdens het Europees voorzitterschap voor vrouwelijke genitale verminking» (nr. 4-1074)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de Anti-Counterfeiting Trade Agreement» (nr. 4-1078)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het Goldstonerapport» (nr. 4-1082)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de bijsturing van het algemene veiligheidsbeleid in functie van het steeds meer ontluikende `homegrown terrorism'» (nr. 4-1077)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Stuk 4-1622) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Stuk 4-1622) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «schijnhuwelijken» (nr. 4-1441)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de prijsverhogingen van DKV» (nr. 4-1436)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een zesjarige opleiding voor artsen» (nr. 4-1416)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de invoering van een wachtdienst voor psychiaters» (nr. 4-1420)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de registratie van methadongebruikers» (nr. 4-1421)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de splitsing van de Orde der geneesheren» (nr. 4-1425)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitgevoerde audit in het kader van hemovigilantie» (nr. 4-1431)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier» (nr. 4-1434)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Klimaat en Energie over «alcoholverkoop aan jongeren» (nr. 4-1439)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigen» (nr. 4-1440)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de beperkingen in het stelsel van het betaald educatief verlof» (nr. 4-1426)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap over «de toegankelijkheid van de federale musea» (nr. 4-1423)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Klimaat en Energie over «de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven» (nr. 4-1433)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de beëdiging van treinbegeleiders» (nr. 4-1424)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Europees Parlement