4-110

4-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Belangenconflict

De voorzitter. - Bij brief van 21 januari 2010 (ontvangen op 22 januari 2010) zendt de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de voorzitter van de Senaat de motie over die door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap werd aangenomen op 27 oktober 2009, en waarbij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap oordeelt ernstig te kunnen worden benadeeld door de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stukken Kamer nr. 52-0037/1 tot 22 en 52-0039/1 tot 18).

Het overleg tussen de afvaardiging van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de afvaardiging van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft plaatsgevonden op 13 januari 2010.

Daar dit overleg niet tot een oplossing heeft geleid wordt dit belangenconflict, overeenkomstig artikel 32, §1quater, eerste lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, overgezonden aan de Senaat, die binnen dertig dagen een gemotiveerd advies uitbrengt aan het in artikel 31 van dezelfde wet bedoelde Overlegcomité.

-Verzonden naar de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dank u voor uw mededeling, mijnheer de voorzitter.

Als de voorzitter dat bericht op 21 januari heeft gekregen, dan neem ik aan dat de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden volgende week donderdag daarover al kan bijeenkomen, gelet op de termijn die in de wet staat.

De voorzitter. - Ik zal de commissie zo vlug mogelijk bijeenroepen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dat is volgende week, voorzitter. De Senaat - en zeker de voorzitter van de Senaat - kan het zich niet permitteren te zeggen dat hij dat zal behandelen wanneer het hem past, zoals de voorzitter dat in het Bureau heeft gedaan.

De wet schrijft een termijn van dertig dagen voor en als de Senaat zich nu bij monde van zijn voorzitter laat verleiden om zich te laten misbruiken om de zaak nog wat langer te rekken, dan kan de vraag worden gesteld wat de zin van deze instelling is, zeker wat deze procedure betreft.

De voorzitter van de Senaat - u bent ook voorzitter van de commissie - kan het zich niet permitteren zelf te bepalen wanneer de commissie daarover bijeenkomt. Logisch is dat hij bij de eerstvolgende gelegenheid - dat is volgende week donderdag - de commissie bijeenroept.

De voorzitter. - Ik dank u voor uw advies.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het is geen advies. Ik stel alleen vast dat de Senaat de termijnen van de wet niet in acht wil nemen.

De voorzitter. - Net zoals u wil ik de wet naleven.