4-108

4-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Samenstelling van commissies

De voorzitter. - Bij de Senaat zijn voorstellen ingediend tot wijziging van de samenstelling van bepaalde commissies:

Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie:

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitter. - Daarstraks heeft de heer Delpérée voorgesteld het voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties niet in overweging te nemen.

M. Francis Delpérée (cdH). - La procédure de prise en considération doit avoir un sens, ce n'est pas une passoire. Elle nous donne notamment la possibilité de filtrer les propositions et de rejeter celles qui seraient manifestement inconstitutionnelles.

Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la proposition de résolution qui vise à exclure des Belges ayant une autre nationalité des fonctions gouvernementales et autres fonctions d'autorité publique me paraît s'exposer à des critiques fondamentales.

La première porte évidemment sur la constitutionnalité. L'article 10 de la Constitution donne à tout citoyen belge le droit d'occuper un emploi public quel qu'il soit. Et il n'appartient à quiconque de mettre des restrictions à ce droit.

La deuxième critique est la suivante : telle que formulée, la proposition de résolution manifeste sans aucun doute une intention xénophobe inacceptable.

Je ne conçois pas que notre Assemblée puisse entrer dans la discussion d'une telle résolution. Je tiens en outre à préciser que le document de Mme Van dermeersch sera envoyé dès demain à la section du contentieux du Conseil d'État pour que celui-ci puisse apprécier le caractère raciste et xénophobe de certains comportements, de certaines attitudes et de certaines propositions. (Applaudissements.)

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik ben helemaal niet onder de indruk van de pathetiek van de heer Delpérée. Het gaat om een voorstel van resolutie over de problematiek van de dubbele nationaliteit en, in het kader daarvan, het al dan niet openstellen van bepaalde overheidsfuncties die in het voorstel van resolutie zijn opgesomd.

De heer Delpérée gaat er al van uit dat de tekst als dusdanig is goedgekeurd. Een voorstel van resolutie is bedoeld om de discussie over die problematiek aan te trekken, zonder uitsluitsel te geven over de uitslag van het debat.

Ik meen dat het parlement een instelling is waar over een aantal zaken, zelfs zaken waarover men het fundamenteel oneens is, moet en kan worden gedebatteerd. Dat is de essentie van het indienen van voorstellen van resoluties en van wetsvoorstellen. Dat is democratie, mijnheer Delpérée. Ik heb hier al veel voorstellen van wet in overwegingneming zien nemen die manifest ongrondwettelijk waren, onder meer inzake bevoegdheidsoverschrijding. Bij de bespreking in de commissie bleek effectief dat ze ongrondwettelijk waren. Ze werden dan ook niet aangenomen.

De heer Delpérée zegt de tekst naar de Raad van State te willen sturen. Ik ben geen grondwetspecialist, hij wel. De Raad van State doet uitspraak over het dossier, over het contentieux, dat daar nu wordt behandeld en dat toch niet voortdurend kan worden aangevuld.

Als de heer Delpérée zo bekommerd is om het democratische gehalte van de Senaat en van de samenleving, maar de senatoren oproept om deze zogezegd verderfelijke tekst zelfs niet in overweging te nemen, dan vraag ik me af waarom zijn collega's van de cdH, van de PS en van de MR in de Kamer enkele weken geleden identiek dezelfde tekst wel in overweging hebben genomen.

De houding van de heer Delpérée is hypocriet en hij zou beter eerst overleggen met zijn collega's alvorens hier de rol van pathetische orator van de democratie te spelen.

Wij willen hierover een debat. De uitslag zal de Senaat zelf bepalen. Verhinderen dat over voorstellen wordt gedebatteerd is fundamenteel ondemocratisch.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Een inoverwegingneming is voor ons liberalen niet hetzelfde als een discussie over de inhoud van een resolutie of een wetsvoorstel.

De fractie die het voorstel indient mag daar veel over orakelen, het debat over de inhoud van deze resolutie zal voor mijn fractie kort zijn. De liberale fractie zal deze resolutie nooit aannemen en we zullen er ook niet veel woorden aan vuil maken.

Een voorstel in overweging nemen betekent niet dat we het eens zijn met de inhoud van het voorstel. De Open Vld zal stemmen voor de inoverwegingneming van deze resolutie, maar we zijn het absoluut niet eens met de inhoud ervan.

M. Philippe Moureaux (PS). - Sans pathos, nous suivrons le point de vue du cdH pour la simple raison qu'il n'y a pour nous qu'une seule catégorie de Belges.

Naguère, la grande et la petite naturalisation créaient ce type de discrimination. C'est en connaissance de cause qu'elles ont été supprimées.

Nous ne pouvons pas entrer dans une logique qui créerait à nouveau deux sortes de Belges. Dès le moment où quelqu'un a acquis la nationalité, il doit en avoir les droits et les devoirs.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Ainsi que je l'ai déjà indiqué ce midi lorsque M. Delpérée est intervenu à la tribune, ce sera non quant à la forme et quant au fond.

Nous nous opposerons donc à cette prise en considération car, pour nous, il n'y a pas deux sortes de Belges, qu'ils aient ou non la double nationalité.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Je rejoins mes collègues du cdH, du PS et du MR. Le groupe Ecolo ne soutiendra pas la prise en considération de la proposition de résolution.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Wat de inhoud van het voorstel ook is, in een democratie is er freedom of speech. Ik zal dus voor de inoverwegingneming stemmen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Er bestaat in onze democratische instellingen een traditie om bij de inoverwegingneming een ruime toets te hanteren. De CD&V-fractie zal zich dan ook in dit geval niet tegen de inoverwegingneming verzetten. Tegelijk onderstreep ik dat onze fractie over dit thema geen debat wenst. We betreuren zelfs dat we deze discussie vandaag moeten voeren.

Ik benadruk ook ondubbelzinnig dat een resolutie die Belgen die ook een andere nationaliteit hebben, wil uitsluiten van functies, voor ons discriminerend en racistisch is en dat we die unaniem verwerpen. (Applaus bij Open Vld)

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Omdat ik pas om 16 uur de lijst van de in overweging te nemen voorstellen heb gekregen, heb ik die niet helemaal kunnen doornemen. Daardoor kijk ik hier nu toe op een welles-nietesspel, waarin ik moeilijk een standpunt kan innemen. Ik hanteer hier echter het principe dat alles in overweging kan worden genomen en dat alle voorstellen naar de bevoegde commissies kunnen worden gestuurd waar we ze rustig kunnen doornemen en bediscussiëren. Er bestaat voor mij zoiets als freedom of speech en dus zal ik voor de inoverwegingneming stemmen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - De fractie van sp.a hanteert het principe dat alles kan worden besproken wat niet tegen de Grondwet indruist. Dit voorstel doet dat wel en daarom is een debat daarover zinloos. We zullen dan ook tegen de inoverwegingneming stemmen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik stel vast dat zij die tegen de inoverwegingneming zijn ook vragen stellen over de inhoud van ons voorstel. Voor een stuk kan dat ook niet anders.

Ik stel echter vooral vast dat men gewoon niet wil discussiëren over de problematiek van de dubbele nationaliteit. Dat is een democratisch deficit.

De partijen die zich hier verzetten tegen de inoverwegingneming moeten mij toch eens uitleggen waarom hun collega's in de Kamer daar wel voor hebben gestemd. Want dat dit gebeurd is, staat als een paal boven water.