4-107

4-107

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken» (nr. 4-1012)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de verklaringen van de eerste minister dat deze regering geen staatshervorming meer zal doorvoeren» (nr. 4-1021)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de informatisering van Justitie en de herhaalde pannes» (nr. 4-1023)
Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de premieverhoging van de hospitalisatieverzekering door DKV» (nr. 4-1017)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het oprichten van een meldpunt in het kader van de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance» (nr. 4-1018)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «Jemen» (nr. 4-1007)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de schending van de mensenrechten in China» (nr. 4-1015)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind» (nr. 4-1014)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten» (nr. 4-1006)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Justitie over «lineaire besparingsmaatregelen bij de gerechtelijke organen» (nr. 4-1024)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de blijvende problematiek van de `Belgiëroute'» (nr. 4-1016)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke stopzetting van het Airbus A400M-programma» (nr. 4-1020)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen» (nr. 4-1009)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitbreiding van de preventiecampagne over CO-vergiftiging naar de dovengemeenschap» (nr. 4-1013)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het rijverbod voor vrachtwagens bij zware sneeuwval» (nr. 4-1008)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de verkeerssignalering van de nieuwe flitspalen op de Waalse autosnelwegen» (nr. 4-1011)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over «de stand van zaken van de Pensioenconferentie» (nr. 4-1010)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de publicatie van de wet op de kansspelen en het uitblijven van de publicatie over de samenstelling van de kansspelcommissie» (nr. 4-1019)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de opvang van asielzoekers» (nr. 4-1022)

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 (Stuk 4-1505)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 (Stuk 4-1512)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (van mevrouw Olga Zrihen c.s.; Stuk 4-1475)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 (Stuk 4-1505)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 (Stuk 4-1512)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (van mevrouw Olga Zrihen c.s.; Stuk 4-1475)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het beschikbaarheidshonorarium voor dokters van wacht»(nr. 4-1326)

Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de situatie in Georgië»(nr. 4-1338)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie over «geïnterneerden die psychiatrische hulp behoeven»(nr. 4-1334)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen»(nr. 4-1335)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Verdrag inzake de rechten van het kind