4-106

4-106

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 23 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 52-2307/8.)

De voorzitter. - Artikel 5 luidt:

Op dit artikel heeft Van Hauthem c.s. amendement 1 ingediend (zie stuk 4-1560/3) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik begrijp niet waarom artikel 5 na de discussie in de Kamer in het ontwerp is behouden.

Artikel 5 voorziet in de oprichting van een Fonds voor de vorming en de werkgelegenheid in de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met het oog op `de ondersteuning van de inspanningen inzake de inschakeling op de arbeidsmarkt van de risicogroepen bepaald door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad'.

De Raad van State merkt op dat de vorming - zowel de beroepsomscholing als de beroepsbijscholing - een bevoegdheid is van de gemeenschappen en dat de arbeidsbemiddeling een bevoegdheid is van de gewesten. Volgens de Raad van State dreigt de regering twee keer haar bevoegdheid te buiten te gaan, zeker omdat de opdracht van het fonds in zeer vage termen en bijzonder summier is geformuleerd.

Het federale niveau begeeft zich dus voor de zoveelste keer op het terrein van de deelstaten. Daarom vragen wij in ons amendement om dit artikel te schrappen.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - LDD zal tegenstemmen. Het wetsontwerp gaat onder meer over een federaal vormingsfonds dat mevrouw Milquet in het leven wil roepen. Het ongebruikte sectorale geld van de vormingsbijdrage van 0,10% zou naar de RVA worden overgeheveld voor vormingsinitiatieven. Vorming is echter een deelstaatbevoegdheid. Mevrouw Milquet overschrijdt dus haar bevoegdheden. Als de wet wordt goedgekeurd, kan Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof gaan met een bevoegdheidsconflict, wat hoogst waarschijnlijk ook zal gebeuren.

-De stemming over het amendement wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

(De vergadering wordt geschorst om 15.00 uur. Ze wordt hervat om 16.05 uur.)