4-103

4-103

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over ęde mogelijkheid tot werken voor asielzoekersĽ (nr. 4-1305)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - In het regeerakkoord werd overeengekomen om asielzoekers van wie de procedure meer dan zes maanden loopt, toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt. Dat is logisch en het ligt in de lijn van EU-Richtlijn 2003/9/EG betreffende de minimumnormen voor opvang van asielzoekers. Die richtlijn bepaalt dat asielzoekers uiterlijk ťťn maand nadat hun procedure is gestart, toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt.

Reeds onder toenmalig minister van Werk, de heer Piette, werd aangekondigd dat die maatregel zou worden ingevoerd. Uiteindelijk duurde het tot 3 april 2009, datum waarop in de ministerraad overeenstemming werd bereikt over een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk Milquet. Het koninklijk besluit is intussen genomen.

Het feit dat asielzoekers van wie de procedure reeds meer dan zes maanden loopt, toegang krijgen tot de arbeidsmarkt is een goede zaak. Er moet echter vermeden worden dat asielzoekers die op de arbeidsmarkt actief zijn zowel beroepsinkomsten als materiŽle steun ontvangen. Daarom werd in april 2009 ook beslist om een regeling uit te werken die bepaalt hoeveel een werkende asielzoeker kan verdienen voordat hij of zij het recht op materiŽle steun verliest. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de werkende asielzoekers hun job kunnen verliezen. De vraag rijst wat er dan gebeurt.

De problematiek is allang bekend, maar er is nog steeds geen regeling uitgewerkt. In zijn beleidsnota verklaart de staatssecretaris wel dat hij aan een dergelijke regeling werkt, maar ondertussen is er na al die tijd nog steeds geen oplossing. Hoe lang zal die nog op zich laten wachten? Er is dringend duidelijkheid nodig. Bovendien riskeert BelgiŽ door het uitblijven van een oplossing een veroordeling van Europa wegens het niet tijdig omzetten van de EU-richtlijn.

Wanneer zal er een volledige regeling zijn in verband met de opvang voor asielzoekers die na zes maanden toegang krijgen tot de arbeidsmarkt? Vanaf wanneer zullen werkende asielzoekers de opvang moeten verlaten omdat ze eigen inkomsten hebben? Welke bijdrage in de opvangkosten zal aangerekend worden aan asielzoekers die deeltijds werken maar onvoldoende inkomsten hebben om eigen huisvesting te kunnen betalen? Wat zal er gebeuren indien een werkende asielzoeker die geen steun meer geniet, zijn job verliest en niet meer in staat is voor zijn eigen huisvesting te zorgen?

De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Courard.

Momenteel is de discussie over het koninklijk besluit dat de cumulatie tussen arbeidsinkomen en materiŽle hulp moet regelen nog aan de gang. De wettelijke bepaling was oorspronkelijk voorgesteld binnen de wet Diverse Dringende Bepalingen, maar is door de Raad van State als niet dringend beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat de verdere uitwerking van het juridische kader verschoven is naar begin 2010. Ik wil dan ook nu niet vooruitlopen op de feiten.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Het thema staat al een paar jaar in het regeerakkoord. Het was dan ook niet nodig het probleem op te lossen via de wet houdende diverse bepalingen. In die zin begrijp ik de reactie van de Raad van State. De regering had de zaak moeten regelen in april toen een principeakkoord werd bereikt. De overheid is ook de dupe van haar eigen getalm. Doordat asielzoekers niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, is er geen uitstroom uit de overvolle opvangcentra en komen er geen plaatsen vrij voor de kwetsbare groepen die vandaag op straat staan. Ik dring bij de minister dan ook aan op een snelle regeling.