4-103

4-103

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexiaĽ (nr. 4-1304)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - In juli 2008 werd door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat een resolutie goedgekeurd ter bestrijding van anorexia.

Aan de minister werden tal van maatregelen gevraagd die ze in samenwerking met de deelgebieden zou moeten uitwerken.

Ik heb enkele vragen over de stand van zaken van deze resolutie.

Is de resolutie al besproken in een interministeriŽle conferentie?

Bestaat er al een gedragscode?

Werd er al een studie gemaakt om de invloed van de pro-ana-websites op de lezers te onderzoeken? Zijn de Belgische providers intussen verplicht waarschuwingsbanners aan te brengen op dergelijke websites en blogs? Werd een wetenschappelijke website ontwikkeld die informatie over eetstoornissen ter beschikking stelt?

Werd de Europese component uit de resolutie al gerealiseerd?

De heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Het probleem van anorexia heeft nog nooit op de agenda van een interministeriŽle conferentie gestaan. Aangezien zowel de federale overheid als de gemeenschappen bevoegd zijn voor de door de Senaat voorgestelde aanbevelingen, zal ik mijn administratie vragen om dit punt op de agenda te plaatsen van de komende interministeriŽle conferentie Volksgezondheid.

We hebben echter niet gewacht op het werk in de interministeriŽle conferentie om maatregelen te nemen in de strijd tegen anorexia. Zo is er een jaarlijkse toelage van 460 000 euro aan het HŰpital `Le Domaine' voor het project `dagbehandeling van eetstoornissen'. Er werd ook een werkgroep opgericht voor een campagne met betrekking tot het zelfbeeld van jongeren en het aanvaarden van het beeld van het eigen lichaam. Het nieuwe NVGP zal zich trouwens prioritair richten op de eetstoornissenproblematiek.

In 2007 bracht minister Catherine Fonck samen met 15 ondertekenende vrouwen- en modebladen een handvest uit. Dit handvest stelt criteria voor een goede gezondheid en welzijn voor. Tevens werd een website opgericht: de www.charteanorexie.be. Aan Vlaamse zijde heeft de vorige minister van Volksgezondheid, Inge Vervotte, in overleg met diverse vrouwenbladen, een overleg gestart om tot een gelijksoortig manifest te komen. Het ziet er echter naar uit dat dit handvest de tijd niet overleefd heeft. Mijn administratie analyseert momenteel dit dossier, teneinde de meerwaarde van een dergelijke gedragscode te bestuderen.

Tot nu toe hebben mijn diensten de studie waar mevrouw Lanjri naar vraagt nog niet gemaakt, maar we kunnen dat wel overwegen in het kader van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, dat zeker voor een periode van vijf jaar zal worden hernieuwd.

Ik heb geen weet van de studie waarover mevrouw Lanjri het heeft in haar vierde vraag.

Er bestaan websites, gecreŽerd door verenigingen van ouders van anorexiapatiŽnten, die over de problematiek informeren en preventiemaatregelen aanbieden, bijvoorbeeld www.enfaim.be of de site van de vzw MIATA, met wie we in contact zijn in het kader van het project `Dagbehandeling voor eetstoornissen', gesuperviseerd door dokter Simon, in het HŰpital `Le Domaine' in Braine-l'Alleud. Dit project wordt gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.

Wij werken natuurlijk nauw samen met de Europese Commissie voor het algemeen dossier Nutrition, op het niveau van de High Level Group on Nutrition, voorgezeten door Robert Madelin, directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (DG SANCO). Het dossier `Anorexie en voedingsproblemen' werd echter niet direct behandeld. Het zelfbeeld en de positieve waarnemingen van het lichaam als factoren voor het lichamelijke en psychische welzijn worden echter duidelijk geÔdentificeerd en moeten het onderwerp vormen van een voorlichtingscampagne, gericht op jongeren om een ongepast voedingsgedrag te voorkomen. Ik kan trouwens aankondigen dat we in BelgiŽ weldra zullen starten met een campagne tegen de schoonheidsidealen van de media, die een vals beeld geven van lichamelijke schoonheid, verantwoordelijk kunnen zijn voor het gebrek aan zelfvertrouwen en kunnen leiden tot een emotioneel onevenwicht.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik betreur dat de minister dit punt, dat inderdaad in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de gemeenschappen, nog niet op de agenda van de interministeriŽle conferentie heeft geplaatst. Nochtans zijn er sinds juli 2008 al verschillende conferenties geweest. Anderzijds apprecieer ik de eerlijkheid waarmee ze dit erkent en haar intentie om dit punt nu wel op de agenda te plaatsen.

Voorts hoop ik dat de verschillende voorstellen van de resolutie effectief worden gerealiseerd, in overleg met de gemeenschappen. Er is nog veel werk aan de winkel, ook al zijn er in het verleden zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant al verschillende goede initiatieven genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat minister Vervotte destijds heeft gedaan.

Ik onderstreep echter dat de resolutie er pas later is gekomen. Wij stellen daarin vast dat nog meer maatregelen nodig zijn. Websites zoals de pro-ana websites, vol met tips over hoe je jezelf moet uithongeren, zijn negatief en moeten worden bestreden. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen, ook op het federale vlak. Net als in het buitenland kunnen we met waarschuwingsbanners wijzen op de gevaren van anorexia en eetstoornissen.

Ik ben vast van plan om deze zaak nauwgezet te blijven volgen.