4-101

4-101

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęhet tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD FinanciŽnĽ (nr. 4-1287)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Er worden de laatste tijd geregeld nieuwe gebouwen in gebruik genomen door FinanciŽn. Gezien de slechte huisvesting in het verleden, is dat te begrijpen. Blijkbaar zorgen de nabijheid van het openbaar vervoer, of beter het gebrek daaraan, alsook de beschikbaarheid van parkeerplaatsen vaak voor problemen.

Erger nog is het gesteld met de inrichting van de bureaus, met name het gebruik van vast tapijt als vloerbekleding. Niemand wil dat nog om evidente gezondheidsredenen. Bovendien is het zeker niet goedkoop. Toch zweert het departement FinanciŽn blijkbaar bij deze vloerbekleding. Tijdens vergaderingen met de vakbonden slooft de overheid zich uit om toch maar uit te leggen dat vast tapijt helemaal niet ongezond is. Zelfs artsen en professoren worden erbij gehaald om dit verhaal te versterken, wetend dat personeelsleden met gezondheidsklachten wordt geadviseerd een kantoor zonder vast tapijt te vragen.

En toch worden voortaan de meeste nieuwe gebouwen uitgerust met vast tapijt. Het personeel is geen vragende partij, de gezondheid komt in gevaar, zeker bij slecht onderhoud en de prijs is hoger. Dat zijn personeelsproblemen waarvoor een eenvoudige oplossing bestaat.

Dat er op sommige afdelingen van FinanciŽn een personeelstekort is, weet iedereen. Het tekort is evenwel niet gelijkmatig verspreid. Vooral ten noorden van Antwerpen kent men al langer het probleem van de onderbezetting. Het blijft een groot probleem om ambtenaren te vinden voor deze regio. Enerzijds werken verhoudingsgewijze weinig mensen uit deze streek bij FinanciŽn, anderzijds is deze streek slecht bereikbaar vanuit andere regio's. Antwerpen is voor bijna iedereen bereikbaar, maar verder wordt het problematisch.

Het is waarschijnlijk onbegrijpelijk voor een buitenstaander, maar FinanciŽn organiseert nog steeds examens waarbij de kandidaten noch de administratie, noch de plaats van tewerkstelling kennen. Zoiets leidt uiteraard vaak tot frustraties. Vaak wordt hun `werk in eigen streek' beloofd in de administratie van hun keuze.

De realiteit is vaak anders. Het probleem zou dus wel eens bij Selor kunnen zitten. Het personeel wordt jarenlang een overplaatsing geweigerd. Zij wensen naar kantoren te gaan in eigen streek waar er een personeelstekort is, maar mogen niet weg omdat ook hun huidige dienst onderbezet is.

Promotie-examens worden niet meer met voldoende regelmaat georganiseerd. Men houdt jonge mensen met ambitie tegen.

Testen voor het bekomen van een competentiepremie worden jaarlijks beloofd. Velen wachten al jaren en weten nog steeds niet wanneer het hun beurt is.

Elementaire zaken op vlak van uitrusting en hygiŽne ontbreken of lopen fout.

Erkent de minister de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met bureauwerk in bureaus met vast tapijt?

Is de minister bereid het probleem met het vast tapijt aan te pakken?

Is de minister bereid om specifieke of plaatsgerelateerde examens in te richten, bijvoorbeeld voor de streek Noorderkempen?

Hoe denkt de minister de problematiek van de doorstroming naar eigen streek, de promoties en de competentiepremies aan te pakken?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

Gezondheidsproblemen hebben veeleer te maken met de degelijkheid van het onderhoud, dat wel iets kritischer is bij tapijt dan bij vinyl. Bij het gebruik van tapijt zal ervoor worden gezorgd dat tegelijk een professioneel onderhoudsprogramma wordt opgestart.

De FOD FinanciŽn blijft bij zijn beleidslijn om vinyl of linoleum als vloerbekleding te gebruiken. Om akoestische problemen op te vangen in front-office-inrichtingen of landschapskantoren kan gebruik worden gemaakt van hoogwaardige tapijttegels. Dat is enkel het geval op de dertiende verdieping van toren B van de NOGA en binnenkort ook op twee verdiepingen van AMCA Antwerpen en het Noordstergebouw, eveneens in Antwerpen. Van een heroriŽntatie van ons beleid is dus geen sprake.

De behoefte aan statutaire indienstnemingen voor de FOD FinanciŽn wordt per administratie in het jaarlijks personeelsplan bepaald. Om dit plan uit te voeren, vraagt mijn departement aan Selor selecties te organiseren. Langs Nederlandstalige kant heeft het merendeel van de behoeften betrekking op Antwerpen en Brussel. Daartoe raadpleegde Selor tot nog toe de algemene reserves van economen en juristen die Selor voor de FOD FinanciŽn opmaakt. Om de aanstellingen nog te verbeteren, wordt voor 2010 overwogen specifiekere selecties te organiseren, hetzij gericht op een administratie, hetzij gericht op een streek, hetzij op beide.