4-1549/3

4-1549/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

18 DECEMBER 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een voorstel van de heer Servais Verherstraeten c.s. (stuk Kamer, nr. 52-2317/001). Het werd op 17 december 2009 door de Kamer aangenomen met 84 tegen 27 stemmen bij 21 onthoudingen.

Het werd op 18 december 2009 overgezonden naar de Senaat en op diezelfde dag geëvoceerd.

Met toepassing van artikel 27.1, tweede lid, van het reglement van de Senaat, heeft de commissie voor de Sociale aangelegenheden de bespreking van dit ontwerp reeds aangevat voor de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 16 en 18 december 2009, in aanwezigheid van mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW LAURETTE ONKELINX, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid herinnert aan de recente discussie in de Senaat over het rookverbod (zie stuk Senaat, nr. 4-1392/1 e.v.) en de keuze van de Senaat om een algemeen rookverbod in de horeca in te voeren vanaf 2012. In het kader van de evocatieprocedure ging het ontwerp vervolgens weer terug naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, die besliste terug te keren naar haar oorspronkelijke tekst. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2010 ettelijke cafés de keuze zullen maken of zij al dan niet nog kleine snacks wensen aan te bieden. Is dat niet het geval, dan mag er gerookt worden in het café, kiezen ze ervoor om nog eten aan te bieden, dan moeten ze rookvrij worden.

Tegelijk werd in de Kamer door alle fracties van de meerderheid het voorliggend wetsvoorstel ingediend, dat aanvullingen bevat over de periode tussen 2012 en 2014. Het stelt de mogelijkheid in het vooruitzicht om een algemeen rookverbod in te voeren ten vroegste op 1 januari 2012, na overleg met de sector, en uiterlijk op 1 juli 2014. Dit geeft de tijd en de mogelijkheid om begeleidende maatregelen uit te werken.

De FOD Volksgezondheid bereidt momenteel een informatiecampagne voor om de sector op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de wetgeving. Doordat er slechts een tiental dagen zullen zijn tussen de stemming van de wet en de inwerkingtreding ervan, hebben de uitbaters niet voldoende tijd om eventuele aanpassingen uit te voeren. Daarom zullen de controleurs bij een eerste bezoek als raadgevers optreden en zullen zij de uitbaters een lijst van opmerkingen overmaken. Vervolgens zullen de uitbaters enkele weken tijd krijgen (of meer indien het over grote aanpassingen gaat) om hun situatie in orde te brengen.

III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

De heer Ide dient de amendementen nrs. 1 tot 3 in (zie stuk Senaat, nr. 4-1549/2), die ertoe strekken een algemeen rookverbod in te voeren vanaf 2012. Daardoor zou het voorliggende wetsontwerp in de lijn liggen van ontwerp nr. 4-1392 dat enkele weken geleden door de Senaat werd aangenomen. De door de Senaat aangenomen wijziging werd jammer genoeg door de Kamer verworpen, waardoor een rookverbod tot 2014 kan uitgesteld worden. De heer Ide meent dat de tekst van de Kamer nog steeds een discriminatie bevat die door een rechter kan worden bestraft.

De heer Claes heeft een dubbel gevoel bij dit ontwerp. Hij had uiteraard gehoopt dat de Kamer de door de Senaat gestemde wijzigingen had gevolgd, zodat we nu al een stap dichter bij een totaal rookverbod zouden staan. Ook het voorstel van de Senaat bevatte een overgangsperiode, die de mogelijkheid gaf in begeleidende maatregelen te voorzien.

Anderzijds is het positief dat er vanaf 1 januari 2010 een gedeeltelijk rookverbod zal worden ingevoerd. Hij hoopt dat het overleg met de sector snel en efficiënt zal plaatsvinden en dat er gestreefd wordt naar de invoering van een algemeen rookverbod vanaf 1 januari 2012. Hij is ervan overtuigd dat de eetgelegenheden waar vanaf 1 januari 2010 de nieuwe regeling van kracht wordt, vragende partij zullen zijn om zo snel mogelijk een algemeen rookverbod in de ganse horeca in te voeren. Uit zijn contacten met de horeca-uitbaters blijkt dat zij vooral voorstander zijn van een regeling die overal dezelfde is.

De heer Ide twijfelt sterk aan de invoering van een rookverbod in 2012. Hij hoopt dat de commissieleden zijn amendementen zullen goedkeuren en zo consequent blijven met de tekst van het ontwerp dat zij enkele weken geleden aangenomen hebben. Hij benadrukt dat de Senaat onafhankelijk van de Kamer werkt en dat de besprekking van het rookverbod er op parlementair initiatief is gekomen.

Mevrouw Persoons meent dat het belangrijkste element in deze discussie ongetwijfeld de volksgezondheid is, maar is tevreden dat er dankzij de wijzigingen ook rekening gehouden wordt met de verzuchtingen van de horecasector.

Mevrouw Vienne vindt dat deze discussie al grondig werd gevoerd en dat het nutteloos is dit opnieuw te doen. De Senaat heeft goed werk geleverd en heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het boeken van vooruitgang. Nu is het wachten op de volgende fase.

Ook de heer Procureur is van mening dat het doordrijven in de Senaat tot een blokkering kan leiden en kan beletten dat de reeds aangenomen positieve maatregelen in januari 2010 uitwerking zouden hebben. Hij begrijpt de frustratie van vorige spreker, maar de uiteindelijk opgestelde tekst is een compromis en is zeker het minst slechte compromis.

De heer Fontaine herinnert eraan dat er slechts dertien dagen overblijven voor de bepalingen voor de horecasector in werking treden. Men dient pragmatisch te zijn, er is geen tijd meer voor nieuwe besprekingen, om een andere tekst uit te werken. Het akkoord dat dankzij het werk van de Senaat is bereikt, laat de mogelijkheid open om een volledig verbod in te voeren vanaf 2012, wat nog een marge laat tussen 2012 en 2014.

IV. STEMMINGEN

De amendementen nrs. 1 tot 3 worden verworpen met 9  tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

Het geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 2 stemmen.

Dit verslag werd eenparig goedgekeurd door de 13 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.