4-94

4-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap» (nr. 4-1144)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, antwoordt.

De heer Guy Swennen (sp.a). - In een brief van 19 november 2008 aan de heer Patrik Vankrunkelsven, voorzitter van de commissie voor de Justitie van de Senaat, betreffende mijn wetvoorstel kondigde de staatssecretaris aan dat hij een studieopdracht zou lanceren omtrent echtscheiding en verblijfsco-ouderschap. De resultaten mogen tegen september van dit jaar worden verwacht.

Aangezien we intussen ruim een maand verder zijn, kreeg ik graag de stand van zaken van die studie en de timing waartegen ze klaar zal zijn.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Wathelet.

Toen ik in december 2008 de studie betreffende familiale bemiddeling lanceerde, heb ik terzelfder tijd bij de Universiteit van Luik een studie besteld met betrekking tot de evaluatie van de wet op het gelijkmatig verdeeld verblijf.

Het betreft geen evaluatie van de echtscheidingswet.

De conclusies werden eind oktober bezorgd en worden momenteel door ons geanalyseerd.

Net zoals wij dit deden voor de studie omtrent familiale bemiddeling, zijn wij voornemens een algemene bijeenkomst te organiseren waarop de Universiteit haar studie komt voorstellen en hierover een gedachtewisseling plaats kan vinden.

In het verlengde van die studie zal een bijkomend onderzoek gevoerd worden naar jongvolwassenen die in hun kindertijd en/of adolescentie het gelijkmatig verdeeld verblijf ervaren hebben. Op die manier zullen wij een breder overzicht hebben van de ervaringen van de bevolking en de `kinderen' die in deze verblijfsregeling volwassen werden.

De heer Guy Swennen (sp.a). - Er wordt niets gezegd over de timing. Ik hoop dat dit niet naar de Griekse kalender wordt verwezen.