4-94

4-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de milieupolitie» (nr. 4-1143)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, antwoordt.

De heer Guy Swennen (sp.a). - Meerdere politieambtenaren in ons land zijn in het bezit van een zogenaamd Vlarembrevet en zijn dan ook aangesteld als toezichthoudend ambtenaar inzake milieu.

Sinds 1 mei 2009 is het nieuwe Vlaamse milieuhandhavingsdecreet van kracht. Dat maakt dat politiemensen met zo'n Vlarembrevet, en in de toekomst met het brevet conform het milieuhandhavingsdecreet, een specifieke opleiding hebben gevolgd en uiteraard dienen te slagen in het bijbehorende examen.

Uit navraag blijkt evenwel dat deze `milieupolitie' niet in alle lokale politiezones op dezelfde manier wordt `ingedeeld'. In de meeste gevallen maken ze deel uit van de lokale recherche, maar soms worden ze ook bij de wijkpolitie ingedeeld.

Gelet op de specifieke deskundigheid en kwalificatie lijkt het mij logisch dat er daarin uniformiteit komt en meer bepaald dat de milieupolitie algemeen bij de lokale recherche wordt ingedeeld.

Wat denkt de minister over een veralgemeende indeling bij de lokale recherche en hoe denkt ze dat te bewerkstelligen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit. - Ik lees het antwoord van de minister.

Het Vlaamse Handhavingdecreet van 21 december 2007 bepaalt inderdaad dat personeelsleden van een politiezone door het politiecollege kunnen worden aangewezen als toezichthouders. Het betreft hier uiteraard personen die beschikken over het voorziene bekwaamheidsbewijs, in casu het Vlaremattest. In voorkomend geval komt het de betrokken korpschef toe deze mensen organisatorisch te plaatsen waar hij/zij dit het meest opportuun acht.

Ik ben niet bevoegd om de gemeentelijke overheden te verplichten politiemensen, laat staan leden van de lokale recherche, als toezichthouders aan te duiden.