4-89

4-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over ęde werking van de Raad voor VreemdelingenbetwistingenĽ (nr. 4-1076)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - In het kader van de evaluatie van de asielprocedure werden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden hoorzittingen gehouden met de instituties en organisaties die met deze procedure bezig zijn. Deze hoorzittingen gaven een goede kijk op de realiteit op het terrein.

Eťn van de personen die gehoord werden, was de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hij stelde een lijvig rapport over de historiek en de werking van de Raad te onzer beschikking. Toch bleef ik met enkele vragen zitten.

Bestaan er cijfers inzake de hervormingsgraad in volle rechtsmacht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?

In hoeveel dossiers, procentueel en in absolute cijfers, werd het verzoek tot hervorming verworpen? Wat zijn de cijfers voor de Franstalige en Nederlandstalige kamers?

In hoeveel dossiers, procentueel en in absolute cijfers, werd asiel toegekend? Wat zijn de cijfers voor de Franstalige en Nederlandstalige kamers?

In hoeveel dossiers, procentueel en in absolute cijfers, werd subsidiaire bescherming toegekend? Wat zijn de cijfers voor de Franstalige en Nederlandstalige kamers?

Hoeveel dossiers, procentueel en in absolute cijfers, werden teruggestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor verder onderzoek? Wat zijn ook hier de cijfers voor de Franstalige en Nederlandstalige kamers?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Wathelet.

De hervormingsgraad in volle rechtsmacht voor het gerechtelijk jaar 2008-2009 bedraagt 5,8%.

Het percentage verworpen verzoeken tot hervorming bedraagt voor de Franstalige kamers 82,5% en voor de Nederlandstalige kamers 96,5%.

De Raad beschikt niet over absolute cijfers over het aantal ingediende beroepen, daar het aantal dicta niet altijd overeenstemt met het aantal ingediende beroepen.

Het percentage dossiers waarin de vluchtelingenstatus werd toegekend, bedraagt voor de Franstalige kamers 6,3% en voor de Nederlandstalige kamers 0,7%.

De Raad beschikt niet over absolute cijfers over het aantal ingediende beroepen, daar het aantal dicta niet altijd overeenstemt met het aantal ingediende beroepen.

Het percentage dossiers waarin subsidiaire bescherming werd toegekend, bedraagt voor de Franstalige kamers 2,3% en voor de Nederlandstalige kamers 2,3%.

De Raad beschikt niet over absolute cijfers over het aantal ingediende beroepen, daar het aantal dicta niet altijd overeenstemt met het aantal ingediende beroepen.

Het percentage van dossiers dat naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd teruggestuurd, bedraagt voor de Franstalige kamers 8,8% en voor de Nederlandstalige kamers 0,6%.

De Raad beschikt niet over absolute cijfers over het aantal ingediende beroepen, daar het aantal dicta niet altijd overeenstemt met het aantal ingediende beroepen.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord, maar vraag hem tegelijk dat hij meer werk maakt van het verzamelen van andere gegevens, onder meer over de absolute cijfers van de beroepen en de arresten van de Franstalige en Nederlandstalige kamers.