4-89

4-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

Inoverwegingneming van voorstellen

Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Justitie over «de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen» (nr. 4-886)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de uitlevering van verdachten tussen België en Marokko» (nr. 4-893)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de ethische vragen omtrent het Lottoabonnement» (nr. 4-882)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de verkoop van gestructureerde schuldproducten door de banken in België» (nr. 4-887)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de btw-verlaging in de horeca» (nr. 4-895)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen» (nr. 4-892)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «het budget voor palliatieve thuiszorg» (nr. 4-883)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «het budget voor palliatieve thuiszorg» (nr. 4-890)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de forse stijging van het aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine» (nr. 4-891)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de uitvoering van het zorgprogramma pediatrie» (nr. 4-894)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de besparingen in de geneesmiddelensector» (nr. 4-896)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de rellen in Brussel» (nr. 4-897)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «mogelijke misbruiken in het kader van de huidige regularisatieoperatie» (nr. 4-884)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het bewijzen van de verplaatsingsonkosten in het kader van de belastingaangifte» (nr. 4-1082)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het verrekenen van de afschrijving van de waarde van een voertuig als beroepsonkosten in de belastingaangifte» (nr. 4-1083)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het verrekenen van parkeertickets als beroepsonkosten in de belastingaangifte» (nr. 4-1084)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de niet-invasieve rimpelbehandelingen» (nr. 4-1051)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de gratis infolijn in het kader van de rechten van de patiënt» (nr. 4-1067)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de terugbetaling van huisbezoeken voor patiënten met nierinsufficiëntie» (nr. 4-1068)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek» (nr. 4-1073)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de dienstencheques» (nr. 4-1048)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de btw op de aankoop van het koninklijk jacht» (nr. 4-1069)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Landsverdediging over «het varen onder vlag van de Belgische marine van het koninklijke jacht» (nr. 4-1070)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Justitie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust» (nr. 4-1063)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen» (nr. 4-1054)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings» (nr. 4-1085)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de uitvoering van de maatregelen van de gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid van de ministers van Volksgezondheid» (nr. 4-1087)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de bestraffing van partnergeweld» (nr. 4-1072)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de zorgverlofregelingen in de magistratuur» (nr. 4-1086)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de mogelijkheid tot regularisatie op basis van werk» (nr. 4-1064)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen» (nr. 4-1076)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «preventie in de gezondheidszorg» (nr. 4-1058)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de invoering van referentiebedragen voor ziekenhuizen» (nr. 4-1061)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg» (nr. 4-1059)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de kosten van preventie in de gezondheidszorg en het nodige overleg met de bevoegde minister» (nr. 4-1060)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de vordering van huisartsen in het kader van onderzoeksopdrachten» (nr. 4-1056)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers» (nr. 4-1057)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de miljoenenbonus voor de ziekenfondsen» (nr. 4-1078)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «het beleid in het kader van het vaccin voor Mexicaanse griep» (nr. 4-1088)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de portaalsites www.armoede.be en www.pauvrete.be» (nr. 4-1079)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting» (nr. 4-1080)

Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Kamer van volksvertegenwoordigers

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Hof van Beroep
Hoge Raad voor de Justitie
College van procureurs-generaal
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Nationale Arbeidsraad
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle
Deposito- en consignatiekas
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Vaste nationale cultuurpactcommissie
GEMIX (Groep van experts betreffende de energiemix van België)
Europees Parlement
Internationale Arbeidsconferentie