4-84

4-84

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 15 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over źde ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie╗ (nr. 4-1042)

De voorzitter. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 3 december 2008 ondertekende ons land het Verdrag inzake clustermunitie. BelgiŰ stond aan de wieg van dit internationaal verbod. Het gebruik van clustermunitie gaat in tegen de vereisten van het internationaal humanitair recht. Bij het inzetten van dit type munitie wordt immers vaak geen onderscheid gemaakt tussen militaire en civiele doelen.

Dit verdrag dat een verregaande uitbanning van een hele categorie wapens beoogt, kan maar in werking treden op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand waarin de dertigste akte van bekrachtiging is neergelegd. Tot op heden hebben reeds een tiental landen een dergelijke akte neergelegd. Hoewel ons land een vooruitstrevende rol speelde bij de totstandkoming van dit verdrag en hoewel de Senaat begin maart 2009 een resolutie goedkeurde met het oog op een snelle ratificatie, is dit verdrag ruim zeven maanden na de ondertekening ervan nog steeds niet door ons land geratificeerd. Nochtans stelde de minister in december 2008 in Oslo tijdens de ondertekeningsconferentie het volgende: `Belgium will start the ratification procedures without delay and is resolved to contribute the earliest possible entry into force of the Convention.'

Pas op 8 mei jongstleden werd het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie aan de Ministerraad voorgelegd. Waarom gebeurde dit niet eerder, aangezien op dat moment het Vlaams Parlement reeds met het verdrag had ingestemd?

Is het advies van de Raad van State intussen bij de regering? Zo ja, wanneer zal de minister dit ontwerp bij het parlement indienen?

Aangezien het een gemengd verdrag is, moeten ook de gewesten hun goedkeuring aan dit verdrag geven. Tot op heden heeft enkel het Vlaams Parlement, net voor zijn ontbinding, het betreffende verdrag goedgekeurd. Zijn er afspraken met de gewesten gemaakt om de ratificatieprocedure zo snel mogelijk af te ronden?

Hoeveel landen hebben vandaag dit verdrag geratificeerd?

Dit verdrag heeft gevolgen voor de wapenwet, die in ons land werd gedefederaliseerd. Als verdragspartij zal BelgiŰ jaarlijks moeten rapporteren. Werden over deze rapportering intern afspraken gemaakt?

In welke mate werden reeds afspraken gemaakt met de gewesten over wie zal deelnemen aan de vergaderingen van de verdragssluitende partijen en aan de toetsingsconferenties?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.

Aangezien de Raad van State heeft geoordeeld dat het Verdrag inzake clustermunitie een gemengd verdrag is, worden voor de ratificatie de procedures gevolgd die op federaal en regionaal niveau gelden voor de ratificatie van zo'n verdrag.

Conform het advies van de Raad van State werden enkele elementen in het dossier op federaal niveau aangepast. Het wetsontwerp wordt nu zo snel mogelijk ingediend bij het Parlement.

Na de ondertekening van het verdrag in Oslo in december 2008, heb ik aan de gewesten meegedeeld dat het wenselijk was dat ons land zo snel mogelijk de ratificatie van dit verdrag zou kunnen afronden, in overeenstemming met de geldende procedures. Mijn departement heeft hun de gegevens die daartoe nuttig konden zijn, bezorgd. Deze kwestie wordt verder opgevolgd door het betrokken Interministerieel ComitÚ.

Tien landen hebben het Verdrag inzake clustermunitie geratificeerd. Dertig ratificaties zijn nodig om het verdrag in werking te laten treden.

De Belgische wet van 2006 verbiedt import, export, transit, aanmaak en gebruik van clustermunitie. Deze elementen werden ge´ncorporeerd in de wapenwet. Zoals het geval is voor de rapportering over de wapenuitvoer in de context van een aantal internationale verbintenissen, zal ons land via de FOD Buitenlandse Zaken rapporteren op basis van de gegevens die hij van de gewesten ontvangt. Het bestaande samenwerkingsakkoord over deze aangelegenheden tussen mijn departement en de gewesten kan daartoe worden aangewend.

De kwestie van deelname aan de conferenties van de verdragspartijen zal het voorwerp uitmaken van overleg na de inwerkingtreding van het verdrag.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik wil de argumenten waarom het zeven Ó acht maanden heeft moeten duren voordat de ratificatieprocedure werd opgestart, uiteraard nog eens grondig bekijken, maar ik blijf erbij dat men sneller tewerk had kunnen gaan.