4-84

4-84

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 15 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vlaams Parlement

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 4-1225)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpérée, Stuk 4-1380)

Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Voorstel van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-106)

Bespreking
Bespreking van het enige artikel

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Stuk 4-1175)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister (Stuk 4-1387) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 (Stuk 4-1383) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Stuk 4-1381) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (Stuk 4-1382) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de financiële crisis betreft (Stuk 4-1393) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Stuk 4-1394) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 4-1385) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (Stuk 4-1396) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-528)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (van mevrouw Els Schelfhout c.s., Stuk 4-1372)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het biometrische paspoort» (nr. 4-1045)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hadrontherapie» (nr. 4-1046)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijkheid voor een huisarts in opleiding om in een consultatiebureau voor zuigelingen te werken» (nr. 4-1047)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Justitie over «de vervolging van burgers die niet deelnemen aan de verkiezingen of niet zetelen in de kiesbureaus» (nr. 4-1037)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie» (nr. 4-1042)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de minister van Justitie over «het proces wegens rassendiscriminatie tegen een interimmaatschappij» (nr. 4-1039)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de bezetting van gebouwen en hongerstakingen door illegalen sinds 1999» (nr. 4-997)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de brandweerhervorming en het opdoeken van het stuurcomité» (nr. 4-1038)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de brandweerhervorming, het nieuwe statuut en de brandweerzones» (nr. 4-1040)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het noodnummer 112 en het juridisch statuut van de call takers» (nr. 4-1044)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de veiligheid van de zwakke weggebruikers en het dragen van een fluovestje» (nr. 4-1034)

Berichten van verhindering