4-1394/2

4-1394/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

14 JULI 2009


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiėle instrumenten


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 52-2062/1).

Het werd op 9 juli 2009 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 96 tegen 13 stemmen bij 29 onthoudingen.

Het werd op 10 juli 2009 overgezonden aan de Senaat en nog dezelfde dag geėvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 14 juli 2009.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE STAATSSECRETARIS VOOR DE MODERNISERING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIĖN, DE MILIEUFISCALITEIT EN DE BESTRIJDING VAN DE FISCALE FRAUDE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIĖN

De staatssecretaris verwijst naar de inleidende uiteenzetting die in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd verstrekt (zie stuk Kamer, nr. 52-2062/3). Spreker stelt daarbij dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers twee amendementen werden aangenomen. Deze strekken ertoe te bewerkstelligen dat een agent of een makelaar in de bank- en beleggingsdiensten een mandaat of volmacht mag hebben op de rekening van de handelsvennootschappen waarvan zij effectief leider zijn.

III. ALGEMENE BESPREKING

Het voorliggend ontwerp geeft geen aanleiding tot vragen. Er wordt geen enkel amendement ingediend.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Wouter BEKE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 52-2062/5).