4-82

4-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «een nieuwe omzendbrief over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-1002)

De voorzitter. - De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen een bijzonder kwetsbare groep onder de vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten. Het betreft minderjarige personen die niet begeleid worden door hun ouders of door een voogd en die niet uit een land van de Europese Economische Ruimte komen. Deze personen moeten, om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling erkend te worden, ofwel de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd, ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied.

De laatste circulaire betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dateert van september 2005. Ondertussen zou er wel gewerkt worden aan een nieuwe circulaire waarin een aantal zaken verduidelijkt zouden worden en rekening zou worden gehouden met de wijzigingen in de vreemdelingenwet naar aanleiding van de hervorming van de asielprocedure.

Belangrijk is echter dat bij het uitwerken van de circulaire rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van de organisaties die zich bezig houden met het lot van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze hebben de laatste jaren immers veel ervaring opgedaan zodat ze goed weten waar zich eventuele problemen bevinden in verband met de verschillende procedures voor deze minderjarigen.

Klopt het dat er momenteel aan een nieuwe circulaire wordt gewerkt? Wordt die nog voorgelegd aan de Ministerraad? Wat zijn de grote verschillen met de vorige circulaire ? Wanneer zal hij gepubliceerd worden?

Wordt of werd er bij het opstellen van de circulaire overleg gepleegd met de organisaties op het terrein die zich bezighouden met het lot van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen? Is de minister nog van plan om deze mensen te horen? Heeft de minister eveneens overleg gepleegd met de ministers die op een andere manier betrokken zijn bij de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, met minister De Clerck als toezichthoudend minister, met minister Onkelinx voor de gezondheidszorg en met minister Arena voor het opvangbeleid?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Migratie- en Asielbeleid.

De problematiek van de minderjarige vreemdelingen is een van mijn prioriteiten. Daarom heb ik een taskforce belast met het uitwerken van voorstellen rond de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De betrokken actoren zijn in die taskforce vertegenwoordigd.

Het lijkt me voorbarig om nu al uit te maken of een nieuwe circulaire nodig is dan wel of er andere, meer aangepaste maatregelen moeten komen. Sedert de circulaire van 2005 hebben zich in deze gevoelige kwestie nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals de wetswijziging van 15 september 2006. De vraag is op welke manier deze problematiek verder het best geregeld wordt, rekening houdend met de evolutie van de wetgeving en de ervaringen uit de praktijk. Sinds 1 juni 2009 verhoort de dienst Vreemdelingenzaken systematisch de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij het vastleggen een duurzame oplossing voor hun verblijf.

Ik meen dat de taskforce voldoende contacten heeft gelegd met de instanties die zich bezighouden met de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, om tot een eventuele nieuwe regelgeving te komen. Ik zal niet nalaten mevrouw Lanjri daarvan op de hoogte te brengen.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik had vernomen dat een circulaire wordt voorbereid, maar de minister antwoordt dat ze zich nog zal beraden of er een circulaire komt en dat die beslissing zal worden genomen op basis van de bevindingen van de taskforce.

Ik ben blij dat een taskforce zich bezighoudt met de problematiek van de niet-begeleide minderjarigen. In mijn resolutie met betrekking tot de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen had ik zelf de oprichting van een taskforce gevraagd, om uitvoering te geven aan alle aanbevelingen uit het rapport van Child Focus met betrekking tot de alleen reizende minderjarigen. De taskforce houdt zich echter enkel bezig met de alleen reizende minderjarige vreemdelingen. Die groep wordt op een zeventigtal jongeren per jaar geschat. Het totaal aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, met inbegrip van hen die op een andere manier het land binnenkomen en die bijvoorbeeld samen met een volwassene reizen of het land binnengesmokkeld worden, wordt geschat op 1500 tot 2000 per jaar.

Ondertussen zijn in de praktijk bepaalde zaken veranderd, zonder dat de circulaire is aangepast of zonder andere wettelijke basis. Daarom vraag ik de minister te overwegen een nieuwe circulaire uit te vaardigen, maar dan wel nadat overleg is gepleegd met de sector en met de bevoegde ministers en na afloop van de hoorzittingen in de Senaat die volgende week van start gaan en waarop de verschillende pijnpunten zullen worden blootgelegd. Op die manier kan een gedegen en gedragen circulaire tot stand komen die rekening houdt met de situatie op het terrein.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 9 juli om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.)