4-1377/3

4-1377/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

9 JULI 2009


Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 2

Dit artikel aanvullen met een derde lid, luidende :

 Voor de toepassing van wettelijke of reglementaire diplomavereisten wordt onder een master in de rechten begrepen de houder van het diploma van master in de rechten bedoeld in het eerste lid. .

Verantwoording

In een aantal bepalingen in verschillende wetgevingen wordt reeds een diploma van master in de rechten vereist. Dit is echter enkel zo in een aantal artikelen zodat de consistentie moet worden gegarandeerd met het wetsvoorste1.

Dit amendement wil ervoor zorgen dat de invulling van het begrip  master in de rechten  wat betreft de toepassing van wettelijke of reglementaire diplomavereisten op uniforme wijze gebeurt.

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 5 (nieuw)

Een artikel 5 toevoegen, luidende :

 Art. 5. — Deze wet treedt in werking op 1 juli 2009. .

Verantwoording

De eerste masters in de rechten studeerden af begin juli 2009. Sommige van hen zullen bijvoorbeeld de eed afleggen aan de balie bij het nieuwe gerechtelijke jaar. Om eventuele rechtsonzekerheid te voorkomen wordt erin voorzien dat deze wet in werking treedt op 1 juli 2009.

Hugo VANDENBERGHE.