4-81

4-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de adviserende geneesheren en deskundigen bij een aanvraag tot medische regularisatie» (nr. 4-992)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan men een aanvraag tot medische regularisatie indienen. Geneesheren onderzoeken of de aanvraag gegrond is. Indien die geneesheren meer informatie nodig hebben, kunnen ze de aanvragers naar medisch deskundigen doorverwijzen.

In de ministerraad van 30 april werd de lijst met deskundigen eindelijk goedgekeurd. Er zijn echter nog verschillende specialisaties waarvoor nog geen deskundige is aangesteld. Daarbij valt vooral de afwezigheid van een psychiater op. Nochtans is de aanwezigheid van een psychiater zeer belangrijk, aangezien een groot aantal aanvragen tot medische regularisatie gaat over psychische ziektebeelden.

Kan de minister meedelen of zich voor de vacante specialisaties reeds kandidaat-deskundigen hebben aangemeld? Zijn daar psychiaters bij?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Turtelboom.

Alvorens op de vragen in te gaan, wil ik eerst toch enkele foutieve stellingen rechtzetten. Het is niet helemaal correct dat de geneesheren in de context van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet `onderzoeken of de (regularisatie)aanvraag gegrond is'. Zij verlenen enkel een medisch advies met betrekking tot het levensbedreigende karakter van de ziekte en het reële risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer geen adequate verzorging in het land van herkomst mogelijk is.

Het is evenmin correct dat die geneesheren `de aanvragers doorverwijzen naar medisch deskundigen'. De Vreemdelingenwet stelt dat de geneesheer zo nodig een extra advies kan inwinnen van deskundigen. Dat sluit een eventuele doorverwijzing niet uit, maar het is zeker niet de regel.

Wat de deskundigen betreft wil ik toch eerst meegeven dat het merendeel van de experts die onlangs bij koninklijk besluit werden aangesteld vandaag beschikbaar zijn. Enkele kandidaat-specialisten, onder meer een specialist in de psychiatrie, hebben jammer genoeg hun kandidatuur ingetrokken, zodat ze niet aangesteld werden.

Aanvankelijk was ten minste één kandidaat-deskundige beschikbaar voor elk van de 34 disciplines opgesomd in het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006.

Bij het opstellen van het koninklijk besluit dat de deskundigen aanwijst, heeft men echter moeten vaststellen dat er in negen disciplines geen kandidaat-deskundigen waren. Een nieuw ontwerp van besluit zal worden voorgelegd zodra de ontbrekende deskundigen zijn gevonden. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe oproep voor deskundigen worden gelanceerd. Omdat de vakantieperiode niet echt de ideale periode is om kandidaat-medische experts aan te trekken, heeft DVZ besloten de oproep eind augustus te lanceren.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Uiteraard weet ik dat niet de arts beslist of de regularisatie wordt toegekend. Nadat hij een advies heeft gegeven, beslist de gemachtigde van de minister of de minister zelf. Ik stel vast dat er in verschillende disciplines nog kandidaten worden gezocht. Ik vind het een goede zaak dat de oproep einde augustus wordt gelanceerd zodat de kandidaten voldoende tijd krijgen om te reageren. Ik kom op de kwestie later terug om na te gaan of er inderdaad kandidaten zijn gevonden.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 2 juli om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.40 uur.)