4-81

4-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de instructie van de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de regularisatie van gezinnen» (nr. 4-991)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is het mogelijk een aanvraag tot regularisatie in te dienen. De criteria op basis waarvan er over de aanvraag beslist wordt, zijn echter nog altijd niet verduidelijkt in een circulaire, zoals nochtans overeengekomen in het regeerakkoord. De onderhandelingen over de regularisatiecriteria zitten al een tijdje in het slop.

De minister verraste dan ook iedereen door op 27 maart 2009 een nieuwe instructie aan de Dienst Vreemdelingenzaken te geven die bijkomende criteria vooropstelde bij de gangbare procedure tot regularisatie. Volgens die instructie kunnen families met schoolgaande kinderen, met een afgesloten of een hangende asielprocedure geregulariseerd worden voor zover ze kunnen aantonen dat ze tenminste vijf jaar ononderbroken in België verblijven en een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 juni 2007 waarvan het onderzoek tenminste één jaar in beslag heeft genomen. Voorts moet het schoolgaande kind of de schoolgaande kinderen minstens sinds 1 september 2007 school lopen of school gelopen hebben.

De minister liet uitschijnen dat zij met die instructie tegemoet komt aan een grote groep asielaanvragers. Uit een rondvraag blijkt echter dat de cumulatie van criteria die de minister oplegt, bijzonder zwaar is, zodat slechts weinig gezinnen in aanmerking komen. Iemand die hier al tien jaar woont, met twee kinderen die hier geboren werden en schoollopen, die hier legaal heeft gewerkt, maar slechts acht van de vereiste tien maanden asielprocedure heeft doorlopen, komt niet in aanmerking.

Hoeveel dossiers zijn er sinds de bekendmaking van de instructie van 27 maart 2009 op basis daarvan behandeld? Over hoeveel personen gaat het?

Hoeveel van die dossiers kregen na afloop een positief antwoord? Hoeveel aanvragen werden afgewezen? Over hoeveel personen gaat het telkens?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Turtelboom.

Nieuwe aanvragen op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of de actualisatie van reeds ingediende aanvragen waarbij de aanvrager de toepassing van de instructie van 27 maart 2009 inroept, bereiken de Dienst Vreemdelingenzaken via de gemeentebesturen. Het gemeentebestuur moet een woonstcontrole uitvoeren en daarna de aanvraag doorzenden naar de DVZ. Afhankelijk van de middelen die de gemeenten kunnen vrijmaken voor die opdracht, kan de procedure meerdere weken in beslag nemen.

Om die reden heb ik op 28 mei aan senator Piryns geantwoord dat de eerste cijfers pas vanaf juni beschikbaar zouden zijn.

Bovendien zullen de cijfers alleen betrekking hebben op het aantal positieve beslissingen. Over de negatieve of andere beslissingen, bijvoorbeeld zonder voorwerp, niet-inoverwegingneming, wordt slechts een totaalcijfer bijgehouden omdat gedifferentieerde cijfergegevens alleen nuttig zijn bij positieve beslissingen.

Voor het overige verwijs ik naar het antwoord dat ik op 28 mei aan senator Piryns heb gegeven. De concrete cijfers heb ik nog niet, maar ik verwacht ze eerstdaags.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - De minister stelt in haar antwoord dat de gemeenten enkele weken nodig hebben om de woonstcontrole te doen. Mocht dat zo zijn, dan overtreden de gemeentebesturen de wettelijke termijn van tien dagen. De minister moet de gemeenten hierop aanspreken.

Ik heb ook weet van dossiers die onmiddellijk na de inwerkingtreding op 27 maart zijn ingediend, en waarin de woonstcontrole al lang is gebeurd, en die al lang bij de DVZ liggen.

Als de minister pas vanaf 1 juli over de gegevens zal beschikken, zal ik mijn vraag na 1 juli opnieuw stellen.