4-1370/1

4-1370/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

22 JUNI 2009


Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II

(Ingediend door de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers)


TOELICHTING


Op 11 november 2006 kreeg Sonia Gandhi, de machtigste vrouw van India, in de Hortazaal van het Paleis voor Schone Kunsten uit handen van toenmalig eerste minister Verhofstadt en baron Davignon het ereteken van Grootofficier in de Leopoldsorde.

Deze Belgische geste kostte mevrouw Gandhi bijna haar politieke carrière. Alhoewel de Leopoldsorde is ingesteld door en verwijst naar Leopold I, leidde de connotatie met Leopold II en zijn onmenselijk koloniaal bewind tot een storm van protest in India — een land dat wereldwijd symbool staat voor de koloniale bevrijding en waar het koloniale verleden nog steeds gevoelige snaren treft.

Maar vooral de evidentie dat men door het aanvaarden van de Leopoldsorde eeuwige trouw zweert aan het Koninkrijk België, deed haar thuis de das om. Het eerste artikel van de statuten van de Vereniging van de Leopoldsorde stelt dat de vereniging en bijgevolg iedereen die de Leopoldsorde ontvangt, « een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie » belijdt. Zowel politieke tegenstanders als medestanders van Sonia Gandhi zagen hierin een inbreuk op artikel 102 van de Indiase grondwet, dat nationale politici verbiedt om « any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign state » te hebben of te tonen, en eisten de teruggave van de orde en zelfs het neerleggen van al haar politieke functies. Pas na twee en een half jaar onderzoek en discussie besliste de Indiase verkiezingscommissie onlangs dat Sonia Gandhi als gevolg van haar titel van Grootofficier in de Leopoldsorde niet als parlementslid hoeft te worden geschorst.

Dit pijnlijke voorbeeld bewijst dat de nationale orden en ridderorden — zij het nu de Leopoldsorde, de Kroonorde of de Orde van Leopold II — niet meer van deze tijd zijn. Door hun aura van onmenselijk kolonialisme, mottenballenfeodalisme en misplaatste loyaliteit jegens één welbepaalde familie geven zij enkel nog aanleiding tot schaamte en verlegenheid ten aanzien van de rest van de wereld.

Met deze resolutie roepen wij de regering op komaf te maken met deze aftandse ongein en de Leopoldsorde, de Kroonorde en zeker de Orde van massamoordenaar Leopold II af te schaffen.

In afwachting van deze beslissing zouden er zeker door de dienst Protocol en Veiligheid van de FOD Buitenlandse Zaken geen orden meer mogen worden verleend aan buitenlandse prominenten, om te vermijden dat deze personen in opspraak zouden komen in hun thuisland. Bijkomend vragen wij dat de regering artikel 114 van de Grondwet, dat bepaalt dat de Koning de militaire orden verleent, opneemt in de lijst van grondwetsartikelen die in aanmerking komen voor wijziging tijdens de volgende zittingsperiode.

Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de problemen die mevrouw Sonia Gandhi in haar thuisland ondervond als gevolg van haar aanstelling in de Leopoldsorde;

B. gelet op de negatieve koloniale en feodale connotatie die de nationale orden en ridderorden bezitten;

C. gelet op de misplaatste loyaliteit jegens het Belgische Koningshuis die wordt gevraagd van de dragers van deze orden;

vraagt de federale regering :

1. de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II af te schaffen;

2. in afwachting daarvan geen Leopoldsorde, Kroonorde of Orde van Leopold II meer te verlenen aan buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders;

3. artikel 114 van de Grondwet op te nemen in de lijst van grondwetsartikelen die in aanmerking komen voor wijziging tijdens de volgende zittingsperiode.

17 juni 2009.

Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS.