4-79

4-79

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «cocaïnesporen in energy drinks» (nr. 4-804)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ongeldige en blancostemmen» (nr. 4-802)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het hoge aantal hiv-besmettingen in België» (nr. 4-808)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «het terugroepen van onze ambassadeur in Moskou en eventuele sancties tegen hem» (nr. 4-809)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de eerbiediging van de mensenrechten en de uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar Libië» (nr. 4-810)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de slagkracht van de Raad voor de Mededinging» (nr. 4-803)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten» (nr. 4-813)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de vermoedens inzake schijnhuwelijken» (nr. 4-801)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie over «de opvang van geïnterneerden» (nr. 4-805)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Justitie over «de controverse rond een Antwerpse strafrechter» (nr. 4-807)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de zorgverlofregelingen in de magistratuur» (nr. 4-812)

Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in Tunesië, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-1179)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-1216)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de resultaten van de studie betreffende het kadaster van de huisartsen» (nr. 4-929)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling in het kader van een preventieve inplanting van een defibrillator» (nr. 4-953)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de overschreden quota voor preventieve inplanting van pacemakers-defibrillatoren» (nr. 4-931)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de quota voor de preventieve implantatie van defibrillatoren en pacemakers» (nr. 4-938)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de sociale rechten ten gevolge van de geboorte van een levenloos geboren kind» (nr. 4-934)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in Tunesië, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-1179)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-1216)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «de stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek» (nr. 4-930)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen» (nr. 4-936)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude over «de fiscale voordelen voor milieuvriendelijke wagens» (nr. 4-937)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport» (nr. 4-932)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het dragen van een fluojasje op de fiets» (nr. 4-940)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opvangtekorten in de jeugdpsychiatrie» (nr. 4-935)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom» (nr. 4-939)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond» (nr. 4-933)

Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de minister van Justitie over «de problematiek van de identiteitsfraude» (nr. 4-941)

Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de modernisering van de burgerlijke stand» (nr. 4-942)

Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de minister van Justitie over «de tarifering van de gerechtskosten» (nr. 4-944)

Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het codificatieproject economisch recht» (nr. 4-943)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Mededeling van koninklijke besluiten
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Hoven van Beroep
Arbeidshoven
Parket-generaal
Auditoraten-generaal
Rechtbank van eerste aanleg
Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde
Nationale Arbeidsraad
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Economische Overheidsbedrijven - De Post
Europees Parlement