4-78

4-78

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (van mevrouw Miet Smet, Stuk 4-887)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 9 van mevrouw Delvaux c.s.

Stemming 10

Aanwezig: 58
Voor: 44
Tegen: 0
Onthoudingen: 14

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik wilde mij onthouden.

-Het amendement is aangenomen.

Mevrouw Nele Jansegers (VB). - We zullen ons onthouden bij de stemming over dit voorstel.

We zijn er zeker niet tegen dat de hulp in het huishouden beter geregeld en toegankelijker wordt en dat zwartwerk in de sector wordt tegengegaan. De problematiek nader bekijken en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers in de huishoudelijke economie is uiteraard een goed idee, dat onze volledige steun heeft.

De resolutie is echter niet volledig. Ze vraagt onder meer het huishoudelijke werk te erkennen als een volwaardig beroep en een omvattend statuut hiervoor uit te werken. Dat is een zeer nobele betrachting. Alleen zal dat niet gelden voor de mannen en vrouwen die huishoudelijke arbeid in hun eigen huis verrichten, voor hun eigen kinderen of hun eigen ouders zorgen. Zij kunnen daarvoor geen vergoeding krijgen.

Men zal opwerpen dat er thematische verloven bestaan en dat die weldra nog zullen worden uitgebreid. Om voor betaald verlof in aanmerking te komen, moet men echter eerst buitenshuis werken. Wie vandaag voltijds vader of moeder van een groot gezin wil zijn, kan op geen enkele vorm van betaald verlof een beroep doen, wordt niet betaald, noch zwart, noch met dienstencheques, en is dus financieel volledig afhankelijk van zijn of haar partner. Alleenstaande ouders hebben zelfs de `luxe' niet financieel afhankelijk te zijn van hun partner.

De andere fracties hebben altijd geweigerd een opvoedersloon voor de thuiswerkende ouder zelfs maar te overwegen. Zij zeggen dat vrouwen daardoor terug naar de haard worden verwezen. Het opvoedersloon wil de financiële onafhankelijkheid garanderen van diegenen die zelf het huishoudelijke werk willen doen en voor de opvoeding van de kinderen willen zorgen. De invoering van een opvoedersloon zou een vrije keuze mogelijk maken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Dat is toch geen stemverklaring. Het reglement moet worden nageleefd.

Mevrouw Nele Jansegers (VB). - Alleen vragen dat een loon en een statuut worden toegekend aan wie huishoudelijk werk verricht buiten zijn eigen huis en zijn of haar kinderen door anderen laat verzorgen, volstaat niet voor ons. We zullen ons dan ook onthouden.

Mme Isabelle Durant (Ecolo). - Nous nous abstiendrons sur l'ensemble du texte, comme nous l'avons fait pour cet amendement parce qu'il nous semble peu clair. Ainsi, que signifie un « statut pour le travail domestique » ?

Nous considérons que ce texte comporte trop d'éléments vagues qui permettent une double interprétation, et il ne va pas nécessairement dans le sens que nous souhaitons.

En outre, il prévoit l'extension des titres-services à l'accueil extrascolaire, ce qui nous semble être peu judicieux. En effet, les titres-services sont un dispositif destiné à l'aide ménagère et à des tâches de même nature, mais non à l'accueil extrascolaire qui doit, à notre sens, rester collectif et réservé à des professionnels formés à cet effet.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous estimons, pour notre part, qu'il est impératif d'établir un statut solide et sérieux.

Ensuite, nous avons toujours marqué notre opposition à l'extension des titres-services à des tâches d'accompagnement des enfants. Il est important de le rappeler.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - In de commissie hebben we duidelijk gesteld dat een statuut nodig is. Zowel de door mevrouw Smet ingediende resolutie als het amendement van senator Delvaux c.s. vraagt dat de regering een statuut in het vooruitzicht stelt.

De aanwending van dienstencheques voor kinderopvang werd in de commissie besproken. We wensen de belangrijke discussie over de dienstencheques gescheiden te houden van het voorstel van resolutie. We wensen ons te beperken tot het voorstel van mevrouw Smet, geamendeerd door mevrouw Delvaux.

De voorzitter. - We stemmen nu over het voorstel van resolutie in zijn geheel.

Stemming 11

Aanwezig: 59
Voor: 45
Tegen: 0
Onthoudingen: 14

-De aldus geamendeerde resolutie is aangenomen. Zij zal worden overgezonden aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen.

De voorzitter. - Ik feliciteer mevrouw Smet nogmaals. (Applaus)