4-1216/3

4-1216/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 MEI 2009


Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW SCHELFHOUT


I. Inleiding

De commissie heeft dit voorstel van resolutie besproken tijdens haar vergadering van 19 mei 2009.

II. Inleidende uiteenzetting door mevrouw de Bethune, auteur van het voorstel van resolutie

Dit voorstel van resolutie is tot stand gekomen naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Ebadi aan de Senaat op 2 maart 2009. De bezorgdheid van alle indieners van dit voorstel van resolutie voor de sluiting van het Centrum voor de Verdediging van de Mensenrechten (CDHR) en voor de situtatie van de mensenrechten in het algemeen in Iran, wordt aldus geformaliseerd. Tevens wordt ook de strijd van mevrouw Shirin Ebadi, Nobelprijswinnaar en vooraanstaande mensenrechtenactiviste, ondersteund.

III. Algemene bespreking

De heer Vankrunkelsven steunt dit voorstel van resolutie voluit. Volgens spreker is de politieke situatie in Iran immers nauwelijks geŽvolueerd ondanks de welwillendheid van BelgiŽ en de Europese Unie. Aangezien de uitgestoken hand om de democratie in Iran weer aan te wakkeren niet werd aanvaard, is een meer kritische houding tegenover dit land echt nodig.

IV. Bespreking van de amendementen

A. Considerans

a. Punt Cbis (nieuw)

Mevrouw de Bethune dient het amendement nr. 1 in dat ertoe strekt een nieuw punt Cbis in te voegen betreffende het feit dat de Iraanse regering het CDHR als een illegale organisatie beschouwt en bijgevolg alle medewerkers dreigt te vervolgen indien zij hun activiteiten ter bescherming van de mensenrechten zouden voortzetten. Deze toevoeging verduidelijkt de historische context van de recentere gebeurtenissen.

Het amendement nr. 1 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

b. Punt Fbis

Mevrouw de Bethune dient het amendement nr. 2 in dat ertoe strekt een nieuwe considerans Fbis in te voegen waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat Narges Mohammadi, de ondervoorzitster van het CDHR, door de presidentiŽle politie verhinderd wordt om Iran te verlaten en deel te nemen aan een internationaal congres. Dit amendement is dus in feite een actualisering van de tekst.

Het amendement nr. 2 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

B. Dispositief

Punt 6

Mevrouw de Bethune dient het amendement nr. 3 in dat ertoe strekt aanbeveling 6 te vervangen om de tekst te actualiseren. Mevrouw Jinous Sobhani, assistente van Shirin Ebadi en secretaris van het CDHR, werd op 14 januari 2009 door de Iraanse veiligheidsdienst gearresteerd, maar ze is ondertusssen weer vrijgelaten

Het amendement nr. 3 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

V. Stemmingen

Het geamendeerde voorstel van resolutie wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag

De rapporteur, De voorzitter,
Els SCHELFHOUT. Marleen TEMMERMAN.

Tekst aangenomen door de commissie (zie stuk Senaat, nr. 4-1216/4 - 2008/2009).