4-242/7

4-242/7

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 MEI 2009


Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


De plenaire vergadering van de Senaat keurde op 26 maart 2009 het geamendeerde wetsvoorstel « betreffende de wetenschappelijke alternatieve voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgische Centrum voor toxicogenomica » van de heer Mahoux goed met 47 tegen 7 stemmen en zond het diezelfde dag over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Kamer heeft dit ontwerp met 127 stemmen tegen 1 stem bij 3 onthoudingen geamendeerd tijdens de plenaire vergadering van 14 mei jl. Met name werd niet enkel het opschrift en verschillende artikelen van het wetsontwerp gewijzigd, maar werden ook twee nieuwe artikelen toegevoegd. Het nieuwe artikel 3 van het ontwerp bepaalt dat het Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven tot doel heeft om het onderzoek, de ontwikkeling en de validatie van alternatieven voor dierproeven te stimuleren en somt ook de taken op waarmee het Centrum belast is. Het nieuwe artikel 5 bepaalt dat binnen het Centrum een wetenschappelijk comité wordt opgericht dat bestaat uit deskundigen inzake de alternatieven voor dierproeven. Daarnaast werden enkele bepalingen met betrekking tot de begrotingsmiddelen, het activiteitenverslag en het huishoudelijk reglement gewijzigd of aangevuld. Het geamendeerde ontwerp werd op 15 mei 2009 teruggezonden naar de Senaat.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden besprak het geamendeerde wetsontwerp tijdens haar vergadering van 19 mei 2009, met toepassing van de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement van de Senaat, werd de commissie slechts gevat voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk aangenomen wetsontwerp en, wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Mevrouw Vienne is van mening dat de aanvullingen en wijzigingen die door de Kamer van volksvertegenwoordigers werden aangebracht aan het wetsvoorstel zoals het aanvankelijk door de Senaat werd goedgekeurd de tekst nog hebben verbeterd. Zij stemt dan ook in met deze verbeterde tekst.

De heer Claes verklaart dat de amendementen die de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft goedgekeurd tegemoet komen aan de bezorgdheden die de CD&V-fractie reeds tijdens de bespreking in de Senaat heeft tot uiting gebracht.

De commissie beslist met eenparigheid van de 9 aanwezige leden om in te stemmen met het wetsontwerp in zijn geheel, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.