4-77

4-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude over ęde verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelenĽ (nr. 4-900)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Wouter Beke (CD&V). - In de economische herstelwet van 27 maart 2009 wordt de belastingvermindering voor de isolatie van daken uitgebreid tot de isolatie van vloeren en muren.

Ik heb onlangs zelf een wetsvoorstel ingediend om ook de gevelisolatie toe te voegen aan de lijst van energiebesparende uitgaven wegens het energiebesparende karakter ervan. Afgaande op de teksten, ga ik er te goeder trouw van uit dat ook de gevelisolatie voor die belastingvermindering in aanmerking komt. Die interpretatie beantwoordt immers ook aan een teleologische interpretatie van de wetsbepalingen. Dezelfde doelstelling wordt immers bereikt, namelijk energiebesparing.

Ik zou graag zeker weten of mijn wetsvoorstel desgevallend niet meer relevant is.

Kan de minister bevestigen dat met de economische herstelwet voortaan ook de gevelisolatie onder het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor de energiebesparende maatregelen valt?

Komt er ter verduidelijking nog een circulaire of een commentaar bij de nieuwe bepalingen in het Wetboek op de Inkomstenbelastingen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van vice-eersteminister Reynders.

De uitgaven die in 2009 en 2010 worden gedaan voor de isolatie van de gevel van een woning vallen inderdaad onder het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Het koninklijk besluit dat de technische normen bepaalt waaraan die isolatie moet voldoen, zal binnenkort worden getroffen.

Zodra het koninklijk besluit met de uitvoeringsbepalingen betreffende deze maatregel in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal mijn administratie ter zake een circulaire opstellen.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Ik kijk uit naar het koninklijk besluit.