4-77

4-77

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la vente de médicaments par Internet» (nº 4-908)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Uit bevindingen van de European Alliance for Access to Safe Medicines, EAASM, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor patiëntenveiligheid, blijkt dat meer dan zestig procent van de via het internet aangekochte geneesmiddelen nep is. Het Center for Medicine in the Public Interest in de VS schat dat in 2010 allerhande neppillen zijn verkocht voor een bedrag van 56,4 miljard euro. Dat zou een stijging betekenen van 92% ten opzichte van 2005.

Volgens het internationale patiëntenveiligheidsnetwerk Aegate worden ernstig zieke mensen online uitgebuit door criminelen. Ook in ons land is men zich bewust van de gevaren van online apotheken. Geneesmiddelen die normaal gezien een doktersattest vereisen of die gepaard gaan met een hoog verslavingsrisico, worden op buitenlandse sites tegen spotprijzen aangeboden. Er is bijgevolg geen enkele controle.

Zo heeft men vastgesteld dat de enige gelijkenis tussen de online verkochte Prozac en de Prozac uit de apotheek de verpakking is. De pilletjes zelf zouden gemaakt zijn van krijt. De krijtpillen kunnen zorgen voor een placebo-effect en zijn vrij onschuldig. Toch vallen er ook dodelijke slachtoffers te betreuren. In sommige pillen zit bijvoorbeeld vier keer meer dan de toegelaten hoeveelheid van een bepaalde stof. Er zijn ook berichten van pillen gevuld met rattengif.

Het Hof van Justitie te Straatsburg stelde echter dat alle EU-lidstaten het internet moeten erkennen als middel om medicijnen te verkrijgen. Het is een lidstaat daarbij wel toegestaan eigen voorwaarden op te leggen. In ons land mogen alleen zonder voorschrift verkrijgbare medicijnen online verkocht worden. Bovendien mogen enkel vergunde apotheken een website openen. Patiënten kunnen dus een geneesmiddel online bestellen, maar dienen het wel in de apotheek zelf af te halen. Zo geldt er een hoge kwaliteitscontrole.

Belgen die zich tot de apotheek moeten wenden voor een probleem dat ze liever niet ter sprake brengen met een rij mensen achter zich, blijken de anonieme, vaak buitenlandse websites te verkiezen. Veel van die geneesmiddelen worden via ons land naar andere gebieden doorgesluisd. Maar ook in ons land zijn er kandidaten. Sinds mei 2008 stelde het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 1400 dossiers op van Belgische onlineshoppers.

Reeds in de plenaire vergadering van 6 november 2008 stelde ik een vraag om uitleg over deze problematiek (nr. 4-435). Toen antwoordde de minister onder meer het volgende: `Er moet zeer dringend werk worden gemaakt van internationale wetgevende initiatieven die verdachte en illegale websites voor de verkoop van geneesmiddelen een halt toeroepen. Deze wetgeving moet grensoverschrijdend toepasbaar zijn en kwaliteits- en veiligheidsstandaarden vastleggen voor verkoop op afstand en via internet.' En verder: `Een degelijke voorlichting van de consument/patiënt is vanzelfsprekend een absolute prioriteit.'

Graag had ik van de minister vernomen welke stappen intussen werden gedaan om de verkoop van medicijnen via het internet aan banden te leggen of op zijn minst te reglementeren?

Werd de problematiek reeds op Europees niveau besproken? Zo niet, wanneer zal dat dan gebeuren?

Welke initiatieven werden genomen om de consument/patiënt degelijk in te lichten over de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan de verkoop van medicijnen via het internet?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid beantwoordt uw eerste vraag als volgt.

In 2008 heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, meer bepaald de Speciale Onderzoekseenheid, een achthonderdtal postzendingen ingehouden; de bestemmelingen ervan kregen een waarschuwing. Het onderscheppen van postzendingen vanuit het buitenland is de meest effectieve methode om de internethandel af te remmen. In sommige gevallen wordt een wereldwijd rapid alert georganiseerd.

Illegale websites die opereren vanuit België, worden direct aan banden gelegd. Nu worden in België zo goed als geen websites aangetroffen die verboden producten te koop aanbieden.

Het is echter veel moeilijker websites aan te pakken die opereren vanuit andere lidstaten en zeker websites die opereren vanuit derde landen zoals India en China. De lidstaten proberen op dit vlak samen te werken en de problemen te melden aan de geneesmiddelenautoriteiten. Elk jaar wordt een gezamenlijke internationale actie op het getouw gezet waarbij illegale of dubieuze websites worden aangepakt. Deze samenwerking kan echter nog sterk worden verbeterd.

Het internet is een van de prioritaire problemen die aan bod komen op internationale fora zoals de WGO, de Heads of Medicines Agencies en de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft eveneens met medewerking van België de laatste hand gelegd aan een voorstel van conventie dat waarschijnlijk volgend jaar ter ondertekening zal worden voorgelegd aan de 47 lidstaten. Deze conventie, die een penale aanpak beoogt van namaakgeneesmiddelen en aanverwante farmaceutische criminaliteit, bepaalt dat de leden de nodige wettelijke en andere maatregelen dienen te nemen als namaakgeneesmiddelen gepaard gaan met promotie en commercialisering via middelen voor massale distributie. Hier wordt impliciet het internet beoogd. De conventie tegen cybercriminaliteit is eveneens een middel om het misbruik van het internet met betrekking tot namaakgeneesmiddelen en andere illegale producten te beteugelen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bereidt momenteel samen met de algemene directie Externe Communicatie van de Kanselarij van de eerste minister een campagne voor die het grote publiek bewust moet maken van de gevaren die gepaard gaan met de aankoop van geneesmiddelen via illegale kanalen op internet. Op de website van het FAGG wordt overigens al geruime tijd gewaarschuwd voor de gevaren van het aankopen van geneesmiddelen via internet. Het FAGG heeft ook al verschillende berichten op zijn website gepubliceerd naar aanleiding van specifieke problemen met bepaalde producten.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Dat bevestigt dat er problemen blijven rond het gebruik van websites. Het gaat niet alleen om het probleem van de nepgeneesmiddelen, maar ook om de propaganda voor vuurwapens en geweld. De Senaat zou er goed aan doen eens een colloquium te organiseren over de vraag op welke wijze informatie op websites al dan niet juridisch in aanmerking komt voor controle. In Duitsland is dat nu een groot debat geworden. We moeten daarop inpikken en ook hiervoor een wettelijk kader tot stand brengen.