4-71

4-71

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Stuk 4-1252) (Evocatieprocedure)

De heer Joris Van Hauthem (VB). - We hebben deze ochtend nog gedebatteerd over de ontvankelijkheid van amendementen die ook voor verkiezingen voor het Europees Parlement de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moeten bewerkstelligen. Men heeft ze onontvankelijk verklaard.

Ik vind dat men aan Vlaamse kant opnieuw een kans mist om de wetgeving wat dat betreft aan te passen. Dat er nog steeds een belangenconflict loopt is wellicht juridisch juist, maar het bewijst nog maar eens dat wanneer de parlementen aan Franstalige kant voortdurend misbruik maken van de procedure van het belangenconflict, de meerderheid haar rol niet meer kan spelen, wat wij betreuren. Dat men op basis daarvan amendementen zowel in de commissie als in de plenaire zitting onontvankelijk verklaart, wijst erop dat de meerderheid in dit land al jarenlang door de minderheid wordt gegijzeld.

De voorzitter. - Wij gaan over tot de stemming.

Stemming 3

Aanwezig: 57
Voor: 48
Tegen: 7
Onthoudingen: 2

-De Senaat heeft het wetsontwerp met de bijlagen ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het wetsvoorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (Stuk 4-590).