4-68

4-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van economische herstelwet (Stuk 4-1199) (Evocatieprocedure)

Stemming 1

Aanwezig: 55
Voor: 35
Tegen: 0
Onthoudingen: 20

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik wil mijn onthouding motiveren. We zijn natuurlijk voor een relanceplan, maar dit relanceplan krijgt van ons geen tien op tien.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - We hebben ons ook onthouden. Ik stel vast dat voor dit belangrijke relanceplan zo weinig leden van de meerderheid zijn opgedaagd dat het quorum niet bereikt is.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - We hebben vanochtend al gezegd dat we niet tegen dit plan zijn, maar dat we het veel te weinig vinden. Als ik zie dat slechts 35 senatoren dit ontwerp steunen, vraag ik mij toch af of de regering daar echt achter staat. Het is een schande dat de meerderheid het ontwerp zelf evoceert en dat het dan door amper 35 senatoren wordt goedgekeurd.