4-242/4

4-242/4

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

17 MAART 2009


Wetsvoorstel betreffende de wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Er wordt op federaal niveau een Belgisch Centrum voor toxicogenomica opgericht, hierna ę het Centrum Ľ genoemd.

Het Centrum oefent zijn onderzoeksactiviteiten uit met betrekking tot alle andere categorieŽn van alternatieven voor dierproeven.

Art. 3

De Koning legt de begrotingsmiddelen van het Centrum vast en de begroting waarop zij worden uitgetrokken.

Art. 4

Het Centrum stelt een huishoudelijk reglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan de bevoegde ministers.

Art. 5

Het Centrum stelt jaarlijks een wetenschappelijk activiteitenverslag op dat de betrouwbaarheid aantoont van het Science Based Toxicology programme als een alternatief voor of een vervanging van dierproeven in het biomedisch onderzoek.

Dat verslag bevat tevens wetenschappelijke gegevens inzake alle andere categorieŽn van alternatieven voor dierenproeven.

Art. 6

Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk twaalf maanden na de afkondiging ervan.