4-66

4-66

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over ęde kandidaat-specialisten bij de Dienst VreemdelingenzakenĽ (nr. 4-794)

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik ben blij dat ik eens een vraag kan stellen over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de staatssecretaris behoort, zodat hij deze keer eens niet het antwoord van een collega moet voorlezen.

Tijdens de plenaire vergadering van 12 februari jongstleden ondervroeg ik de minister van Migratie- en Asielbeleid over de indienstneming van deskundigen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 voorziet immers in de aanwezigheid van een netwerk van deskundigen. In haar antwoord zei de minister dat er kandidaten waren gevonden voor elk van de 34 specialisaties die in het koninklijk besluit worden vermeld, maar dat het dossier nog bij de staatssecretaris voor Begroting op een akkoord lag te wachten.

Hoe lang ligt het dossier over het netwerk van deskundigen bij de Dienst Vreemdelingenzaken al ter goedkeuring bij de staatssecretaris? Waarom werd het nog altijd niet goedgekeurd? Is de staatssecretaris van plan om het dossier snel goed te keuren zodat de kandidaat-specialisten aan de slag kunnen gaan? Welke financiŽle middelen stelt de staatssecretaris of de regering ter beschikking om dit netwerk van 34 specialisten te financieren? Vind hij dat er voldoende middelen zijn uitgetrokken?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Het vermelde koninklijk besluit werd op 27 maart 2007 door mevrouw Van den Bossche goedgekeurd.

Over de rekrutering van de deskundigen werd mij tot op heden geen dossier overgezonden. Noch mijn kabinet, noch mijn administratie hebben hierover iets ontvangen. Daar ik het dossier nooit heb ontvangen, kan ik me er moeilijk over uitspreken. Nochtans verklaarde de Inspectie van FinanciŽn in een advies van 22 maart 2007 over het koninklijk besluit dat de budgettaire weerslag van het dossier onbekend was, maar dat er voldoende kredieten beschikbaar waren op de basisallocatie nr. 1355.03.120023.

In het kader van de begrotingsnotificaties heeft de regering onlangs de volgende bedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken toegekend, evenwel zonder te verwijzen naar de kandidaat-deskundigen in kwestie. In de begroting voor 2008 was 400 000 euro ingeschreven voor 60 contractuele ambtenaren voor de Dienst Vreemdelingenzaken, met indienstneming op 1 oktober 2008. Op de initiŽle begroting voor 2009 is 13 miljoen euro ingeschreven voor nieuwe initiatieven en het departement is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van dat bedrag.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Deze zaak begint toch kafkaiaanse kenmerken te vertonen. Toen ik op 12 februari mijn vraag stelde, moest de staatssecretaris, als vrijwilliger van dienst, het antwoord van minister Turtelboom voorlezen. Zij verwees toen naar hem. Ik geloof de staatssecretaris wanneer hij zegt dat hij nog geen dossier heeft ontvangen. Hij verklaart dat er wel degelijk kredieten zijn toegekend, maar ik weet niet of ze ook dienen voor de financiering van het netwerk van deskundigen. Ik weet dus nog altijd niet of die mensen aan de slag kunnen gaan, tenzij de staatssecretaris een en ander nog kan verduidelijken.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik kan hier alleen aan toevoegen dat de Inspectie van FinanciŽn in 2007, toen het koninklijk besluit werd uitgevaardigd, om advies werd gevraagd. Die heeft geantwoord dat de Dienst Vreemdelingenzaken over voldoende middelen beschikt om het koninklijk besluit ten uitvoer te brengen. Als staatssecretaris heb ik vandaag geen dossier voor nieuwe uitgaven ontvangen.

De begrotingscontrole van 2008 en de begroting van 2009 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken bijkomende middelen toegewezen. Uiteraard is het de taak van de bevoegde minister om die middelen op de best mogelijke manier te besteden.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik heb mijn vraag om uitleg gesteld omdat minister Turtelboom hier op 12 februari heeft gezegd dat het dossier bij de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid op een akkoord lag te wachten. De staatssecretaris spreekt dat vandaag tegen. Ik hoop dat hij dit misverstand met de minister kan uitklaren want anders zie ik me verplicht minister Turtelboom er opnieuw over te ondervragen. De staatssecretaris zegt ook dat minister Turtelboom de nodige budgetten heeft om deskundigen in dienst te nemen. Toch is daar nog geen werk van gemaakt en weet ik helemaal niet wanneer dat effectief zal gebeuren.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 19 maart om 10 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.05 uur.)