4-65

4-65

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «innovatiepremies» (nr. 4-767)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Het systeem van de innovatiepremies werd ingevoerd in 2006. Elke werknemer kan, ongeacht zijn functie, opleiding of hiërarchische positie, via innoverende voorstellen bijdragen tot de competitiviteit van zijn onderneming. Hij hoeft daarvoor niet per se een onderzoeker te zijn. Om de innovatiecultuur in het bedrijfsleven te stimuleren moedigt de overheid de toekenning aan van een innovatiepremie door de werkgever aan creatieve werknemers. Sinds 1 januari 2006 wordt de premie vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. In het verleden heb ik, via een wetsvoorstel in de Kamer, ook een bijdrage geleverd aan dit systeem van vrijstelling. Na evaluatie werd de maatregel verlengd tot 31 december 2008, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. Nu is er het voornemen in het IPA 2009-2010 om de huidige wet te verlengen tot 2011.

Uit de vragen die ik de minister in maart 2007 en oktober 2008 stelde, bleek dat de innovatiepremie in de eerste plaats positief geëvalueerd werd en dus ook verlengd voor 2008 en dat de innovatiepremie bij meer bedrijven bekend werd gemaakt. Dit leidde tot een stijging van het aantal aanvragen in 2008.

Hoeveel werknemers ontvingen in 2008 een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen en belastingen naar aanleiding van zo een innovatiepremie?

Welke acties heeft de minister verder ondernomen om de innovatiepremie beter bekend te maken en bedrijven te wijzen op de voordelen ervan?

Hoeveel bedrijven maakten in 2008 gebruik van de innovatiepremie?

Worden de drempels die momenteel gehanteerd worden, namelijk 10% van de werknemers en maximaal 10 werknemers per innovatieproject, geëvalueerd voor het jaar 2008 en eventueel aangepast?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Uit de gegevens verschaft door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, blijkt dat in 2008 1903 werknemers een dergelijke vrijstelling ontvingen en 231 bedrijven gebruik maakten van de premie.

Over het algemeen zorgen de werkgevers ervoor dat ze onder de drempels blijven, enkele minimale uitzonderingen niet te na gesproken. Er is op het ogenblik geen voornemen om de drempels te wijzigen.

Vanuit mijn domein zijn er dit jaar geen bijkomende initiatieven genomen, buiten de bestaande, om de innovatiepremie meer bekendheid te geven.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Als de premie slechts bij 231 bedrijven is gebruikt, dan verdient ze wellicht meer bekendheid. De minister kan misschien in samenwerking met de sociale partners bekijken hoe ze die premie beter bekend kan maken. Dat zal zowel de werknemers als de competitiviteit van de bedrijven ten goede komen.