4-63

4-63

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 4-633)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «orgaantransplantatie bij niet-Belgen» (nr. 4-620)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de verlaging van de btw voor de horeca» (nr. 4-626)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de steun aan banken» (nr. 4-629)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de numerus clausus en de oprichting van een kadaster van artsen» (nr. 4-621)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opleidingsduur geneeskunde» (nr. 4-632)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Justitie over «de overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling» (nr. 4-623)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie» (nr. 4-631)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de nieuwe selectiecriteria van de politie» (nr. 4-627)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Klimaat en Energie over «het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden» (nr. 4-628)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het verblijfsrecht voor vreemdelingen» (nr. 4-622)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de nieuwe instructies aan de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de verlenging van tijdelijke regularisaties» (nr. 4-624)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de circulaire betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg» (nr. 4-630)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 4-1096) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (Stuk 4-1152) (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 4-1096) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (Stuk 4-1152) (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het instellen van een preventief consult in het kader van het Nationaal Kankerplan» (nr. 4-711)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de psychiatrische medische urgentieteams» (nr. 4-712)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «nosocomiale infecties» (nr. 4-713)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden» (nr. 4-714)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van de geldmiddelen van Beliris» (nr. 4-717)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitblijven van een koninklijk besluit over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-719)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de internationale rekrutering van ziekenhuispersoneel» (nr. 4-723)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de sluiting van verschillende postkantoren» (nr. 4-721)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009» (nr. 4-716)

Vraag om uitleg van de heer Richard Fournaux aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de treinverbinding Dinant-Namen-Brussel» (nr. 4-724)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij» (nr. 4-710)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven» (nr. 4-683)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de afwezigheid van een ambtenaar-geneesheer op de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 4-720)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van het centraal wapenregister» (nr. 4-709)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschap van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Europees Parlement