4-51

4-51

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, 1, 7, 9 en 10, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 6) (Stuk 4-937)

De voorzitter. - We stemmen over het voorstel van de commissie.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Mijnheer de voorzitter, er zijn op dit voorstel amendementen ingediend. In het verleden hebben wij dat ook al gedaan en toen werd eerst over de amendementen gestemd.

De voorzitter. - In dit geval stemmen we over het voorstel van de commissie.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Waarom?

De voorzitter. - Omdat er geen advies is.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Er zijn twee amendementen. Ik stel vast dat er onvoldoende senatoren aanwezig zijn om het quorum te bereiken. We kunnen nu de zaal verlaten en dan wordt het voorstel niet goedgekeurd.

De voorzitter. - Het reglement bepaalt dat wanneer een commissie een bepaald standpunt voorstelt, in de plenaire vergadering over dat voorstel wordt gestemd.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - U zou gelijk hebben als het zou gaan om een wetsvoorstel dat in de commissie werd verworpen. Dan moeten we in de plenaire vergadering stemmen over de conclusies van de commissie. Dit is hier niet het geval. Er is een voorstel van de commissie, namelijk dat de Senaat geen voorstel doet. Daarop zijn amendementen ingediend.

Dit geval kan niet worden gelijkgesteld met de hypothese van een wetsvoorstel dat in de commissie niet werd goedgekeurd. Dan dient de Senaat zich uit te spreken over de conclusie van de commissie, namelijk dat de commissie het wetsvoorstel heeft verworpen. Dan wordt gestemd over de vraag of de Senaat het eens is met de conclusie van de commissie. In dit geval is er wel degelijk een voorstel dat werd aangenomen door de commissie. Daarop zijn amendementen ingediend. Het lijkt me logisch dat eerst over die amendementen wordt gestemd.

De voorzitter. - We stemmen over de amendementen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dank u, mijnheer de voorzitter.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heren Van Hauthem en Ceder.

Stemming 9

Aanwezig: 51
Voor: 8
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van de heer Van Nieuwkerke.

Stemming 10

Aanwezig: 51
Voor: 12
Tegen: 37
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het voorstel van de commissie.

Stemming 11

Aanwezig: 51
Voor: 39
Tegen: 8
Onthoudingen: 4

-Het voorstel van de commissie is aangenomen.

-Het zal aan de eerste minister, aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en aan de voorzitter van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie worden meegedeeld.