4-51

4-51

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de eerste minister over «het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo» (nr. 4-503)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het sturen van Belgische troepen naar de DRC» (nr. 4-508)
Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo» (nr. 4-510)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de eerste minister over «het Belgische standpunt inzake het Europese Energie- en Klimaatpakket» (nr. 4-509)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de handel in vals geld» (nr. 4-507)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de toepassing van de omzendbrief COL 8/2005 betreffende het ambtshalve politiële onderzoek» (nr. 4-506)
Mondelinge vraag van de heer Roland Duchatelet aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de impact van de banken- en kredietcrisis op de rechtbanken» (nr. 4-499)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het elektronisch toezicht» (nr. 4-512)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de justitiehuizen en justitieassistenten» (nr. 4-513)
Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over «de verlaging en afschaffing van de subsidies die tot nog toe werden toegekend aan de coördinerende organisaties inzake kinderrechten en aan UNICEF» (nr. 4-511)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap» (nr. 4-500)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de reactie van België betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok» (nr. 4-502)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het toekennen van een verblijfsvergunning aan buitenlandse partners van een burger van de Europese Unie» (nr. 4-504)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 4-1010) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 4-1011)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 4-1010) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 4-1011)

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (Stuk 4-940)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (Stuk 4-941)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 (Stuk 4-943)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (Stuk 4-978)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 6) (Stuk 4-937)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 4-1010) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 4-1011)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (Stuk 4-940)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (Stuk 4-941)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 (Stuk 4-943)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (Stuk 4-978)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 6) (Stuk 4-937)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiënten» (nr. 4-574)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het Koninklijk Conservatorium te Brussel» (nr. 4-585)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werking van de spoeddiensten in ons land» (nr. 4-570)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het statuut van gehuwden die om administratieve redenen over een verschillende officiële woonplaats beschikken» (nr. 4-569)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur» (nr. 4-583)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de spoedartsen» (nr. 4-565)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap» (nr. 4-576)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vorderingen inzake de alarmprocedure voor doven en slechthorenden ingeval van een ongeval in een Seveso-inrichting» (nr. 4-573)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de diefstal van in beslag genomen goederen» (nr. 4-578)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de opleiding van nieuwe agenten en het tuchtreglement van de politiediensten» (nr. 4-579)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de gemeenschapswachten» (nr. 4-586)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de Bob-campagne en de preventie- en strafmaatregelen in het kader van de alcoholcontroles» (nr. 4-577)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de versterkte Turks-Belgische politiële samenwerking» (nr. 4-567)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de bescherming van journalisten in de DRC» (nr. 4-568)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied» (nr. 4-572)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de alcoholcontroles bij stuurpersoneel van luchtvaartuigen» (nr. 4-587)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap» (nr. 4-575)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Economische Overheidsbedrijven - Belgacom
Economische Overheidsbedrijven - De Post