4-1052/3

4-1052/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

17 DECEMBER 2008


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


I. INLEIDING

Dit verplicht bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 52-1609/1).

Het werd op 11 december 2008 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 86 tegen 54 stemmen en werd op 12 december 2007 overgezonden aan de Senaat.

Met toepassing van artikel 27, 1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie voor de Sociale Aangelegenheden, die werd gevat door de artikelen 1 tot 4, de bespreking van dit wetsontwerp aangevat vůůr de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 10 en 16 december 2008, in aanwezigheid van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Titel II van het ontwerp, dat de artikelen 2 en 3 bevat, verdaagt de inwerkingtreding van de twee wetten van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.

Dit moest aanvankelijk in werking treden op 1 januari 2008 en deze datum werd verschoven naar 1 januari 2009 wegens de verlengde periode van lopende zaken.

De werkgroep die ingesteld werd door de FOD om de uitvoeringsbesluiten voor te bereiden, vond talrijke technische problemen in deze wetten, die zelf problemen zouden opleveren bij de inwerkingtreding ervan. Hij focuste zich uiteindelijk op de opstelling van de ontwerpen van amendement erop.

Ter gelegenheid van een nieuw overleg deze zomer met de 5 betrokken sectoren (patiŽnten, artsen, verzekeraars, ziekenfondsen en ziekenhuizen), kwam het tot een quasi algemene convergentie ten voordele van een systeem van het Franse type, dat een tweewegsysteem is (vrije keuze tussen het Fonds en de rechtbanken), in tegenstelling met het systeem van de wetten van mei 2007, die in een ťťnwegsysteem voorzien (vergoeding alleen mogelijk via het Fonds).

De minister heeft derhalve aan de Ministerraad voorgesteld om het dossier op deze basis te heroriŽnteren, want het geniet een ruime ondersteuning van de terreinactoren, hetgeen de Ministerraad eind oktober van dit jaar heeft aanvaard.

Zij heeft derhalve haar administratie belast met de opmaak van een nieuw voorontwerp van wet in die zin, terwijl er aan het KCE een nieuwe studie over de budgettaire impact van een dergelijk systeem werd gevraagd.

De studie van het KCE wordt verwacht voor april 2009 en de minister is van plan het ontwerp in de zomer van 2009 in te dienen in het parlement.

III. BESPREKING

Er worden geen opmerkingen gemaakt over de aan de commissie voor de Sociale aangelegenheden toegewezen artikelen.

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 tot 4 worden achtereenvolgens aangenomen met 9 tegen 3 stemmen.

Het geheel van de aan de commissie toegewezen artikelen (1 tot 4) wordt aangenomen met 9 tegen 3 stemmen.

Het verslag wordt goedgekeurd met eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.