4-50

4-50

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de slechte organisatie binnen de NMBS» (nr. 4-487)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het verbod op het dragen van individuele bewapening buiten de diensturen» (nr. 4-489)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de eerste minister over «de mogelijkheid om troepen te sturen naar Oost-Congo» (nr. 4-490)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over «mensen zonder papieren» (nr. 4-495)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ongeoorloofde achterstand in de uitbetaling van de voorschotten voor het derde luik/bovennorm» (nr. 4-483)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het verhoogde risico op een hartaanval bij gebruik van ontstekingsremmers» (nr. 4-485)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bevoegdheden van zorgkundigen en gezinshulp» (nr. 4-494)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de pro-Deoadvocaten te Brussel» (nr. 4-486)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het verkopen van kinderen» (nr. 4-492)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid op het openbaar vervoer» (nr. 4-488)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de kwetsbaarheid van de Antwerpse haven voor terrorisme» (nr. 4-496)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de eventuele toetreding van Georgië tot de NAVO» (nr. 4-484)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de opvangmogelijkheden voor asielzoekers» (nr. 4-497)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Landsverdediging over «de nieuwe rekruteringsprocedure» (nr. 4-498)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland» (nr. 4-491)

Herziening van de Grondwet

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Stuk 4-800)

Voorstel tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-581)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (van mevrouw Isabelle Durant c.s., Stuk 4-247)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen (Stuk 4-167) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (Stuk 4-651)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen (Stuk 4-167)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (van mevrouw Isabelle Durant c.s., Stuk 4-247)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Stuk 4-800)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender» (nr. 4-544)

Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (Stuk 4-651)

Uitslag van de geheime stemming

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «stalking via een vals internetprofiel» (nr. 4-556)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de heersende kredietcrisis» (nr. 4-554)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het kadaster van de medische activiteit» (nr. 4-551)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het wapenattest» (nr. 4-548)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «ziekenhuishygiëne» (nr. 4-549)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het discrete overleg over de numerus clausus» (nr. 4-563)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de rechtsgeldigheid van de bouwkalender» (nr. 4-545)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen» (nr. 4-559)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Klimaat en Energie over «de heffing van verkeersbelasting op basis van CO2-uitstoot» (nr. 4-553)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over «het statuut van pleegouders» (nr. 4-550)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
FOD Justitie - Dienst ter bestrijding van de corruptie