4-46

4-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de eerste minister over «de Global Green New Deal» (nr. 4-424)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning» (nr. 4-427)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de positie van het Nederlands» (nr. 4-425)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt dat België zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel» (nr. 4-426)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de organisatie van een conventie tegen seksuele terreur» (nr. 4-429)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de voorwaarden voor het verlenen van een staatswaarborg voor verbintenissen die zijn aangegaan door de financiële instellingen» (nr. 4-434)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Klimaat en Energie over «de mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen» (nr. 4-420)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nr. 78 en 79» (nr. 4-422)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten van medicinale zuurstof» (nr. 4-423)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap» (nr. 4-428)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet» (nr. 4-421)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart» (nr. 4-419)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de minister van Klimaat en Energie over «de kernuitstap» (nr. 4-431)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het stopzetten van de subsidies voor "Marie Stopes International" door de Amerikaanse regering» (nr. 4-432)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers» (nr. 4-433)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de klachten inzake de reclame van financiële instellingen» (nr. 4-430)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad (N) bij de Raad van State

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het onderscheid tussen hetero- en holebikoppels bij het invullen van belastingaangifteformulieren» (nr. 4-412)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting» (nr. 4-437)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij» (nr. 4-453)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij» (nr. 4-454)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kosten van het verblijf in een rusthuis» (nr. 4-417)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het wereldwijde tekort aan medische isotopen en de gevolgen voor de Belgische patiënten» (nr. 4-462)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het vaccin tegen het HPV-virus» (nr. 4-450)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bestaande Ordes» (nr. 4-471)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap» (nr. 4-460)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster» (nr. 4-461)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de consultatie van artsenverenigingen omtrent e-Health» (nr. 4-472)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitgangsexamen voor kinesisten» (nr. 4-473)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de uitbetaling van schadevergoedingen door het Asbestfonds» (nr. 4-474)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opleiding tot ziekenhuishygiënist» (nr. 4-475)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patiënten» (nr. 4-478)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijkheid een activiteit uit te oefenen tijdens het vaderschapsverlof» (nr. 4-481)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg» (nr. 4-440)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant» (nr. 4-487)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers» (nr. 4-457)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen» (nr. 4-488)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de ratificatie van het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap» (nr. 4-414)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de minister van Landsverdediging over «gevoelig beeldmateriaal op het internet» (nr. 4-438)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de uitbouw van het personenverkeer per trein in de Gentse Zeehaven» (nr. 4-413)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de eerste minister over «uitzendwerk bij de overheid» (nr. 4-439)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer» (nr. 4-442)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de privatisering van de postdiensten» (nr. 4-482)

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Vaste Commissie voor taaltoezicht