4-821/2

4-821/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

22 OKTOBER 2008


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiŽle of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW de BETHUNE


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 22 oktober 2008.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Voor een verblijf van maximum drie maanden worden houders van diplomatieke en officiŽle of dienstpaspoorten van de respectieve partijen, de Beneluxlanden enerzijds, het Gemenebest van de Bahama's anderzijds, vrijgesteld van visumplicht. Zij kunnen het grondgebied van de respectieve betrokken partijen binnenkomen zonder visum op louter vertoon van hun bovengenoemd paspoort. Voor een verblijf van langer dan drie maanden blijven deze personen onderworpen aan de visumplicht, met uitzondering van de ambtenaren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van de internationale organisaties.

Personen die niet beschikken over de vereiste documenten, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als een gevaar voor de openbare rust, orde of nationale veiligheid, mogen de toegang tot het grondgebied ontzegd worden.

Behoudens deze bepalingen blijven de nationale wetten en voorschriften inzake toegang tot het grondgebied, verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van kracht.

III. BESPREKING EN STEMMINGEN

Het wetsontwerp geeft geen aanleiding tot opmerking.

De artikelen 1en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Sabine de BETHUNE. Marleen TEMMERMAN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 4-821/1 - 2007/2008)