4-829/2

4-829/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

1 JULI 2008


Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

Aan de considerans, een nieuw punt toevoegen, luidende :

 I. Rekening houdende met het eigen engagement en de eigen inspanningen vanwege de Belgische universiteiten, zoals dit zich vertaalt in de eigen financiering van eigen initiatieven door de Belgische universiteiten, en hun medefinanciering van door VLIR-UOS of CIUF-CUD gesteunde projecten; .

Verantwoording

Deze considerans duidt het belang aan van de eigen inbreng van de universiteiten in de ontwikkelingssamenwerking.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, punt 4 aanvullen als volgt :

 en om na te denken over nieuwe vormen van samenwerking met dit type van landen (e.g. Zuid-Afrika, ....), en hieromtrent pilootprojecten op te zetten; .

Verantwoording

Door het continu herbekijken van de lijst der partnerlanden dreigt een duurzame samenwerking tussen Belgische universiteiten en hogescholen met universiteiten in de gewezen partnerlanden in het gedrang te komen. Deze aanvulling wil deze duurzame samenwerking bestendigen via een nieuwe vorm van samenwerking.

Nr. 3 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, in punt 8, de woorden  de aanpak van  invoegen tussen de woorden  uit te breiden naar  en de woorden  de hogescholen  en het woord  Belgische  vervangen door het woord  Vlaamse .

Verantwoording

Dit amendement beoogt een correcte weergave van de huidige situatie. Momenteel bestaan er enkel langs Vlaamse kant dergelijke associaties.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, een punt 9 (nieuw) invoegen, luidende :

 9. In het licht van de stijgende voedselprijzen en de groeiende voedselonzekerheid in het Zuiden, in de universitaire ontwikkelingssamenwerking hieraan bijzondere aandacht te besteden en te vertalen in stijgende budgetten voor universitaire samenwerking op het vlak van landbouw en voedselzekerheid. .

Verantwoording

In het licht van de huidige problematiek inzake voedselzekerheid beoogt dit amendement hierop in te spelen en de tekst te versterken.

Sabine de BETHUNE
Marleen TEMMERMAN
Els SCHELFHOUT
Olga ZRIHEN.