4-33

4-33

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 4-763)

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Lijst Dedecker zal zich onthouden.

De avenanten zijn het resultaat van een onvoltooide staatshervorming waar elk gewest verantwoordelijk is voor zijn arbeidsmarkt. Ze tonen nog eens de noodzaak aan van homogene bevoegdheden.

Voorts zijn de avenanten het resultaat van een beleid dat weinig overlaat aan de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. De vele buurt- en nabijheidsdiensten hebben tot hiertoe niet geleid tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Duurzame werkgelegenheid wordt alleen geschapen door competitieve bedrijven en door werknemers die een aangepaste opleiding hebben gekregen. Op beide vlakken faalt de overheid. Betutteling is niet het antwoord op de verloedering, de onveiligheid in de buurten en evenmin op de werkgelegenheidsproblemen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Wij zullen deze avenanten ook niet goedkeuren. De toelichting bij het eerste voorstel van bijzondere wet inzake de staatshervorming handelt onder meer ook over de regionalisering van de meerwaardeneconomie. Moeten we hier dan nog avenanten inzake de meerwaardeneconomie goedkeuren?

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 1

Aanwezig: 58
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 9

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.